จำนวนผู้เข้าชม

วันอาทิตย์ที่ 17 มิถุนายน พ.ศ. 2561

เกษตรอำเภออ่าวลึก จัดงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยีและบริการทางการเกษตรเพื่อ เริ่มต้นฤดูการผลิตใหม่ ประจำปี 2561


เกษตรอำเภออ่าวลึก จัดงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยีและบริการทางการเกษตรเพื่อ เริ่มต้นฤดูการผลิตใหม่ ประจำปี 2561 (ชมคลิป)

          วันนี้ (14 มิ.ย. 2561) ดร.สุวิทย์ ชัยเกียรติยศ อธิบดีกรมวิชาการเกษตร ให้เกียรติเป็นประธานเปิดงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยีและบริการทางการเกษตรเพื่อเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่ (Field Day) โดยมีว่าที่ร้อยตรีอภินันท์ เผือกผ่อง รองผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่ ให้เกียรติเป็นผู้กล่าวต้อนรับ และมีนางระนอง จรุงกิจกุล เกษตรจังหวัดกระบี่ เป็นผู้กล่าวรายงานถึงวัตถุประสงค์ของการจัดงาน

         โดยมีหัวหน้าส่วนราชการในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้นำหมู่บ้าน และเกษตรกรในพื้นที่ ให้การต้อนรับ ณ ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) หมู่ที่ 5 ตำบลเขาใหญ่ อำเภออ่าวลึก จังหวัดกระบี่

           ดร.สุวิทย์ กล่าวว่า การดำเนินงานของ ศพก. เป็นกลไกสำคัญของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ในการสร้างกระบวนการเรียนรู้ และให้ความรู้แก่พี่น้องเกษตรกร เนื่องจากสถานการณ์การผลิตสินค้าเกษตรในปัจจุบันมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว แข่งขันสูง ทั้งปริมาณและคุณภาพ ในขณะเดียวกันพี่น้องเกษตรกรส่วนใหญ่เป็นเกษตรกรรายย่อย ยังมีการผลิตและจำหน่ายสินค้า 

             ตลอดจนโอกาสการเข้าถึงแหล่งทุนและตลาดได้น้อย ขาดการรวมกลุ่ม ต่างคนต่างทำ ผลิตสินค้าไม่สอดคล้องกับความต้องการของตลาด รัฐบาลจึงมีนโยบายให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ดำเนินกิจกรรมต่างๆ ผ่านศูนย์ ศพก. ซึ่งเป็นศูนย์ที่มีกระบวนการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับสินค้าหลักในพื้นที่ มีฐานการเรียนรู้ต่างๆ  ซึ่งเป็นการผสมผสานระหว่างเทคโนโลยีที่หน่วยงานส่งเสริมและภูมิปัญญาเกษตรกร มาประยุกต์ใช้ได้อย่างเหมาะสมกับพื้นที่

      

     นางระนอง จรุงกิจกุล กล่าวว่า กระทรวงเกษตรและสหกรณ์มีนโยบายให้หน่วยงานในสังกัดร่วมจัดกิจกรรมวันถ่ายทอดเทคโนโลยีและบริการทางการเกษตรเพื่อเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่หรือที่เรียกงานวัน Field Day เพื่อเปิดโอกาสให้เกษตรกรได้รับทราบเทคโนโลยีการผลิตใหม่ ช่องทางการตลาด แหล่งข้อมูล การเลือกใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสมกับสภาพพื้นที่ของตนเอง

            ตลอดจนได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้จากเกษตรกรเพื่อนร่วมอาชีพและจากนักวิชาการแต่ละสาขาที่มาร่วมถ่ายทอดความรู้ภายในงาน การจัดการ Field Day จึงเป็นสัญญาณของการเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่ที่เหมาะสม โดยกิจกรรมหลักในวันนี้คือการถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตปาล์มน้ำมัน ซึ่งเป็นสินค้าหลักของเกษตรกรในพื้นที่มีการนำนวัตกรรมรถยกทะลายปาล์มและรถผสมปุ๋ยและใส่ปุ๋ยในสวนปาล์มมาจัดแสดง  มีการออกร้านจำหน่ายผลิตผลทางการเกษตรจากกลุ่มเกษตรกรในพื้นที่ ซี่งคาดว่าจะมีเกษตรกรและประชาชนในพื้นที่มาร่วมงานไม่ต่ำกว่า 300 ราย

ขอบคุณข้อมูลข่าว / ภาพ
มโนธรรม ใจหาญ จ.กระบี่ รายงาน

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น