จำนวนผู้เข้าชม

วันเสาร์ที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2561

ม.นราฯจัดโครงการค่ายอบรมเชิงปฏิบัติการฮัจญ์และอุมเราะฮุ เพื่อการฟื้นฟูสันติสุขที่ยั่งยืน ครั้งที่ 2 ผู้ผู้สนใจเข้าร่วม 100 คน


ม.นราฯจัดโครงการค่ายอบรมเชิงปฏิบัติการฮัจญ์และอุมเราะฮุ เพื่อการฟื้นฟูสันติสุขที่ยั่งยืน ครั้งที่ 2 ผู้ผู้สนใจเข้าร่วม 100 คน

    
   ณ ห้องประชุม ดร.หะสัน หมัดหมาน สถาบันอิสลามและอาหรับศึกษา มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ ต.โคกเคียน อ.เมืองนราธิวาส นางฟาตีเมาะห์ สะฮียามู รองผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส เป็นประธานเปิดโครงการค่ายอบรมเชิงปฏิบัติการฮัจญ์และอุมเราฮุเพื่อการฟื้นฟูสันติสุข ซึ่งทางสถาบันอิสลามและอาหรับศึกษา มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ 

       ได้จัดทำขึ้นเป็นปีที่ 2 โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.รสสุคนธ์ แสงมณี อธิการบดี มหาวิทยาลัยนราธิวาสฯ รองศาสตราจารย์ ดร.จงรัก พลาศัย นายกสภา มหาวิทยาลัยนราธิวาสฯ ตัวแทนจากสำนักจุฬาราชมนตรี ประธารคณะกรรมการอิสลาม จ.นราธิวาส ผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร นักศึกษาและผู้เข้าร่วมโครงการ จำนวนกว่า 100 คน      ดร.อับดุลรอยะ บินเซ็ง ในนามของฝ่ายจัดการอบรม กล่าวรายงานต่อประธานว่า ตามที่สถาบันอิสลามและอาหรับศึกษา มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ ได้กำหนดแผนงานโครงการค่ายอบรมเชิงปฏิบัติการฮัจญ์และอุมเราะฮุเพื่อการฟื้นฟูสันติสุขที่ยั่งยืน ซึ่งมหาวิทยาลัยนราธิวาสฯได้จัดสรรงบประมาณเพื่อดำเนินการจัดการอบรมแก่ประชาชนที่จะเดินทางไปประกอบพิธีฮัจญ์ในปีนี้ เพื่อให้บริการวิชาการและการฝึกปฏิบัติฮัจญ์และอุมเราะฮุแก่ผู้ประสงค์ไปแสวงบุญที่สมจริงและสามารถปฏิบัติได้อย่างถูกต้องสมบูรณ์ อีกทั้งยังเป็นการส่งเสริมสนับสุนให้อาจารย์และนักศึกษามีส่วนร่วมในการถ่ายทอดวิชาการสู่ชุมชน

         ทั้งนี้ยังเป็นการเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับผู้ประสงค์ไปแสวงบุญ จำนวน 100 คน โดยแยกเป็นอาจารย์ บุคลากร นักศึกษา และผู้สนใจ จำนวน 50 คน เข้ารับการอบรมระหว่างวันที่ 30 มิถุนายน วันที่ 1 กรกฎาคม 2561 รวมระยะเวลา 2 วัน
 ด้าน รองศาสตราจารย์ ดร.จงรัก พลาศัย นายกสภา มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ เปิดเผยว่า สถาบันอิสลามและอาหรับศึกษา มหาวิทยาลัยนราธิวาสฯ ได้เน้นความสำคัญในเรื่องของการบริการด้านวิชาการ

           ซึ่งมองไปถึงเรื่องกิจกรรมของท้องถิ่นนิยม และสิ่งที่สำคัญที่สุดก็คือ กิจกรรมเตรียมความพร้อมที่จะให้พี่น้องมุสลิมไปประกอบพิธีฮัจญ์และอุมเราะฮุที่นครเมกกะ โดยโครงการนี้ทางมหาวิทยาลัยนราธิวาสได้ดำเนินการมาเป็นปีที่ 2

          โดยในปีนี้มีผู้สนใจเข้าร่วมเพิ่มมากขึ้น ซึ่งในการจัดโครงการนี้ทางมหาวิทยาลัยนราธิวาสฯได้รับความร่วมมือจากคณะกรรมการอิสลาม จ.นราธิวาส สำนักงานจุฬาราชมนตรี ซึ่งเป็นการบริการสาธารณะโดยมีหลายภาคส่วนเข้ามาร่วมกิจกรรม ซึ่งทางมหาวิทยาลัยจะมุ่งเน้นเรื่องของวิชาการ การเรียนการสอน และยังให้ความสำคัญด้านการบริการสาธารณะ โดยเฉพาะกิจกรรมด้านศาสนาในทุกศาสนา เป็นต้น
ขอบคุณข่าว.แวดาโอ๊ะ หะไร จ.นราธิวาส

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น