โฆษณา

จำนวนผู้เข้าชม

วิเคราะห์ เจาะลึก มุมมองการเมือง พบกับนายหัวไทรนักข่าวหัวเห็ด จาก ปลายด้ามขวานชายแดนใต้

วันพุธที่ 13 กันยายน พ.ศ. 2560

นราธิวาส Big Cleaning Day ลำน้ำ คูคลอง “ประชารัฐร่วมใจ คลองสวยน้ำใส ไร้ผักตบชวา”


นราธิวาส Big Cleaning Day ลำน้ำ คูคลอง ประชารัฐร่วมใจ คลองสวยน้ำใส ไร้ผักตบชวา


            วันนี้ 13 ก.ย.60 นายสาโรช กาญจนพงศ์ อำเภอเมืองนราธิวาส  ได้นำหัวหน้าส่วนราชการ/หน่วยงานต่างๆ ในพื้นที่ทั้งระดับจังหวัดและอำเภอ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กองกำลังประจำถิ่น/กำลังภาคประชาชน กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้นำชุมชน และประชาชนซึ่งอาศัยอยู่ริมลำคลอง จัดกิจกรรม Big Cleaning Day ลำน้ำ คู คลองตาม โครงการประชารัฐร่วมใจ คลองสวยน้ำใส ไร้ผักตบชวา อำเภอเมืองนราธิวาสณ บริเวณประตูระบายน้ำยะกัง หมู่ที่ 11 บ้านบาโง ตำบลลำภู 

           โดนมีนายสิทธิชัย ศักดา  ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส  เป็นประธานเปิดกิจกรรม สืบเนื่องจากรัฐบาลได้มีนโยบายในการแก้ไขปัญหาผักตบชวาและวัชพืชที่มีอยู่ในแหล่งน้ำสาธารณะต่างๆ ซึ่งได้สร้างปัญหาทั้งการสัญจรทางน้ำ การสร้างความตื้นเขินในแหล่งกักเก็บน้ำ รวมถึงปัญหา  การขีดขวางการไหลระบายน้ำตามแม่น้ำลำคลองต่างๆ อันเป็นอุปสรรคสำคัญในการแก้ไขปัญหาการจัดการเรื่องน้ำตามนโยบายของรัฐบาล

         โดยให้อำเภอและท้องถิ่นบูรณาการร่วมกับหน่วยงานในพื้นที่ทั้งภาครัฐ เอกชน และภาคประชาชน พิจารณาดำเนินการแก้ไขปัญหาผักตบชวาและวัชพืช จนถึงเดือนกันยายน 2560 โดยที่อำเภอได้จัดให้มีกิจกรรม Kick Off โครงการดังกล่าวแล้ว เมื่อวันที่ 5 มิถุนายน 2560 ณ บริเวณคลองชุมชนยะกัง 2 ที่ผ่านมา ซึ่งถือเป็นการจัด  กิจกรรมรณรงค์เปิดโครงการรูปแบบประชารัฐในแหล่งน้ำปิดของ  ทุกอำเภอพร้อมกันทั่วประเทศ 


          นายสาโรช กาญจนพงศ์ อำเภอเมืองนราธิวาส กล่าวว่า กิจกรรมนี้จึงได้บูรณาการงานในลักษณะร่วมแรงร่วมใจกันแบบจิตอาสาเป็นประจำทุกเดือน และมิได้ใช้งบประมาณของทางราชการแต่อย่างใด

           ประกอบเพื่อถวายเป็น   พระราชกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มหาวชิราลงกรณ บดินทร-เทพยวรางกูร ซึ่งมีข้อสั่งการเพิ่มเติมว่า จิตอาสา ทำต่อเนื่อง กรกฎาคม/Grand opening ทำต่อไปทุกเดือนตามพระราโชบายจึงได้กำหนดจัดกิจกรรมตาม โครงการประชารัฐร่วมใจ คลองสวย น้ำใส ไร้ผักตบชวา

ขอบคุณข่าว.แวดาโอ๊ะ หะไร จ.นราธิวาส

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น