โฆษณา

จำนวนผู้เข้าชม

วิเคราะห์ เจาะลึก มุมมองการเมือง พบกับนายหัวไทรนักข่าวหัวเห็ด จาก ปลายด้ามขวานชายแดนใต้

วันเสาร์ที่ 9 กันยายน พ.ศ. 2560

เทศบาลเมืองนราธิวาส เปิดโครงการขับเคลื่อนการให้มีสภาเด็กและเยาวชน

เทศบาลเมืองนราธิวาส เปิดโครงการขับเคลื่อนการให้มีสภาเด็กและเยาวชนเมื่อวันที่ 9 ก.ย.2560 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมภูผาภักดี (ชั้น3)สำนักงานเทศบาลเมืองนราธิวาส
      โดย นาย ธานนิทร์ คงนวล ผู้อำนวยการสำนักการศึกษาเทศบาลเมืองนราธิวาสได้กล่าวเปิดโครงการขับเคลื่อนการให้มีสภาเด็กและเยาวชนเทศบาลเมืองนราธิวาส

      ด้วยกระทรวงมหาดไทยแจ้งว่า ตามพระราชบัญญัติส่งเสิมการพัฒนาเด็กและเยาวชนแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๕๐และแก้ไขเพิ่มเติม(ฉบับที่๒)ลงวันที่ 28 สิงหาคม 2560 บัญญัติให้เทศบาล จัดให้มีสภาเด็กและเยาวชนเทศบาล ซึ่งสมาชิกประกอบด้วยเด็กและเยาวชนที่อยู่ในเขตพื้นที่เทศบาลนั้น กำหนดให้มีคณะบริหารสภาเด็กและเยาวชนเทศบาล ซึ่งสมาชิกประกอบด้วย ประธานสภาหนึ่งคนและบริหารอีกไม่เกินยี่สิบคน ซึ่งคัดเลือกกันเองจากสมาชิกสภาเด็กและเยาวชนเทศบาล ให้มีหน้าที่บริหารงานทั่วไปของสภาเด็กและเยาวชน และกำหนดแนวทางในการจัดกิจกรรมการพัฒนาเด็กและเยาวชนในพื้นที่

      ประกอบกับที่ประชุมขณะกรรมการส่งเสริมการพัฒนาเด็กและเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ ๓/๒๕๖๐เมื่อวันที่ 26 กรกฎาคม 2560 ที่ประชุมได้มีมติเห็นชอบให้หน่วยงานรับผิดชอบ ขับเคลื่อนการจัดให้มีสภาเด็กและเยาวชน

      โดยมีเยาวชนเข้าร่วมประชุมเพื่อคัดเลือกคณะบริหารสภาเด็กและเยาวชนเทศบาลเมืองนราธิวาสในวันนี้เป็นจำนวน 150 คนซึ่งเป็นเด็กนักเรียนและเยาวชนจากชุมชนในเขตเทศบาลเมืองนราธิวาส

      ขอบคุณข่าว/นายมูฮำมัดตัรมียี สามะแม spmc

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น