โฆษณา

จำนวนผู้เข้าชม

วิเคราะห์ เจาะลึก มุมมองการเมือง พบกับนายหัวไทรนักข่าวหัวเห็ด จาก ปลายด้ามขวานชายแดนใต้

วันจันทร์ที่ 4 กันยายน พ.ศ. 2560

คลังจังหวัดกระบี่-จัดโครงการ ฝึกอบรมหลักสูตรพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ. ศ. 2560 และกฎหมาย ระเบียบที่เกี่ยวข้องสำหรับบุคลากรของหน่วยงานภาครัฐ

คลังจังหวัดกระบี่-จัดโครงการ ฝึกอบรมหลักสูตรพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ. ศ. 2560 และกฎหมาย ระเบียบที่เกี่ยวข้องสำหรับบุคลากรของหน่วยงานภาครัฐ

       วันนี้ 4 กันยายน 2560 ณ ห้องประชุมปกาสัย ศาลากลา'หลังเก่าจังหวัดกระบี่ นายสมชาย หาญภักดีปฏิมาหัวหน้าสำนักงานจังหวัดกระบี่ เป็นประธานเปิด โครงการ ฝึกอบรมหลักสูตรพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ. ศ. 2560 และกฎหมาย ระเบียบที่เกี่ยวข้องสำหรับบุคลากรของหน่วยงานภาครัฐ ในจังหวัดกระบี่ โดยมีนางภุมรินทร์ ธนานุกูลวงศ์ คลังจังหวัดกระบี่เป็นผู้กล่าวรายงาน พร้อมทั้งเจ้าหน้าที่ระดับผู้ปฏิบัติงานเข้าร่วมโครงการกว่า 160 คน


 นางภุมรินทร์ ธนานุกูลวงศ์ คลังจังหวัดกระบี่กล่าวว่า สำนักงานคลังจังหวัดกระบี่ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญและความจำเป็นเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานด้านการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐสำหรับบุคลากรของหน่วยงานภาครัฐจังหวัดกระบี่ ตามหลักสูตรพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ. ศ. 2560 และกฎหมายระเบียบที่เกี่ยวข้อง โดยกำหนดจัดขึ้นจำนวน 2 รุ่น รุ่นที่ 1 กำหนดจัดในวันที่ 4 กันยายน 2560 กลุ่มเป้าหมายจะเป็นเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน และวันที่ 2 กำหนดจัดขึ้นในวันที่ 14 กันยายน 2560 กลุ่มเป้าหมายระดับผู้บริหาร ซึ่งแต่ละรุ่นจะมีผู้เข้าร่วมโครงการประมาณ 160 คน


 พระราชบัญญัติ การจัดซื้อจัดจ้างและบริหารพัสดุภาครัฐ พ. ศ. 2560 และกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องสำหรับบุคลากรของหน่วยงานภาครัฐ ได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2560 และมีผลบังคับใช้เมื่อพ้น 180 วันนับตั้งแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษา (มีผลบังคับใช้เมื่อวันที่ 23 สิงหาคม2560)

     ซึ่งกฎหมายดังกล่าวเป็นกฎหมายใหม่มีการกำหนดหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐที่เป็นมาตรฐานกลางตามหลักสากล มุ่งหวังให้การจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐเป็นระบบและเป็นมาตรฐานเดียวกันซึ่งจะทำให้การจัดซื้อจัดจ้างเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดความคุ้มค่าสูงสุดกับภาครัฐ และเพื่อเป็นการเบิกจ่ายเงินงบประมาณของแผ่นดิน ที่ต้องดำเนินการผ่านกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างที่มีความถูกต้องและสามารถใช้จ่ายเป็นเงินเข้าสู่ระบบเศรษฐกิจได้อย่างรวดเร็ว

ขอบคุณข้อมูลภาพ/ข่าว/กระบี่

ณัฏฐพงษ์ ศรีปล้อง รายงาน

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น