โฆษณา

จำนวนผู้เข้าชม

วิเคราะห์ เจาะลึก มุมมองการเมือง พบกับนายหัวไทรนักข่าวหัวเห็ด จาก ปลายด้ามขวานชายแดนใต้

วันพฤหัสบดีที่ 7 กันยายน พ.ศ. 2560

นราธิวาสแถลงข่าวการจัดงานของดีเมืองนรา ประจำปี 2560 งานที่สืบสานประเพณีและวัฒนธรรมของชาวนรา ต่อเนื่องเป็นปีที่ 42นราธิวาสแถลงข่าวการจัดงานของดีเมืองนรา ประจำปี 2560 งานที่สืบสานประเพณีและวัฒนธรรมของชาวนรา ต่อเนื่องเป็นปีที่ 42


              เมื่อวันที่ 6 ก.ย. 60   บริเวณสวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบ พระชนมพรรษา ศูนย์ราชการ จ.นราธิวาส       นายสิทธิชัย  ศักดา ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส พร้อมผู้รับผิดชอบกองงานวันลองกอง กองงานศิลปาชีพและกองงานกระจูด  กองงานประชันนกเขาชวาเสียงชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี  กองงานแข่งขันเรือกองและ เรือยอกอง และเรือคชสีห์ ชิงถ้วยพระราชทาน และกองงานพิธีเปิด และริ้วขบวน ร่วมกันแถลงข่าวการจัดงานของดีเมืองนรา ประจำปี 2560 ครั้งที่ 42             ซึ่งในปีนี้จังหวัดนราธิวาสกำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่ 19 – 25 กันยายน 2560 โดยภายในงาน มีการจัดกิจกรรมหลัก 5 กองงาน ประกอบด้วยงานวันลองกอง งานศิลปาชีพและงานวันกระจูด  งานประชันเสียงนกเขาชวาชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  งานแข่งขันเรือกองและ เรือยอกอง และเรือคชสีห์  ชิงถ้วยพระราชทานหน้าพระที่นั่ง โดยเรือกอและจะแข่งขันเพื่อชิงถ้วยพระราชทานพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

            ส่วนเรือยอกอง และเรือคชสีห์จะแข่งขันเพื่อชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ์ บดินทรเทพยวรากูร  นอกจากนี้กำหนดจัดขึ้น 21 กันยายน 2530 โดยมีการจัดริ้วขบวนแห่ที่ถ่ายทอดประเพณีและวัฒนธรรมของจังหวัดนราธิวาสจากทั้ง   13 อำเภอ และส่วนราชการต่างๆ มารวมอยู่ในงานของดีเมืองนรา ครั้งนี้

             สำหรับกิจกรรมที่จัดขึ้นภายในงานของดีเมืองนรา ประจำปี 2560 ครั้งที่ 42  ทั้ง 5 กองงานนั้นมีรายละเอียดการจัดกิจกรรม ประกอบด้วย การจัดงานวันลองกอง กำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่ 16  –  25 กันยายน 2560    ณ บริเวณ สวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ ๖ รอบ พระชนมพรรษา อำเภอเมือง  จังหวัดนราธิวาส

               ซึ่งกิจกรรมภายในงานประกอบด้วย การประกวดผลผลิตทางการเกษตร กิจกรรมการแข่งขันตอบปัญหาทางการเกษตร ระดับประถมศึกษา และมัธยมศึกษา การแข่งขันเสียบยอดลองกองของยุวเกษตรกรในโรงเรียนอาหารกลางวัน การแข่งขันจัดแจกันดอกไม้ และการตอบปัญหาด้านการเกษตรระดับประถมศึกษา และมัธยมศึกษา และการจัดนิทรรศการแสดงผลงานของส่วนราชการจำนวน 31 หน่วยงาน ภายใต้หัวข้อ  ศาสตร์พระราช  สู่การพัฒนาที่ยั่งยืน

               โดยแต่ละส่วนราชการนำผลงานโครงการพระราชดำริที่ประสบผลสำเร็จและมีการขยายผลสู่เกษตรกรชาวนราธิวาสและจังหวัดใกล้เคียง ให้มีความอยู่ดี มีสุข ทั้งด้านอาชีพ ด้านการศึกษา และด้านสาธารณสุข ฯลฯ มาจัดนิทรรศการ

           กองงานวันกระจูดและงานแสดงผลิตภัณฑ์ศิลปาชีพ  กำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่ 19 – 25 กันยายน  2560  ณ บริเวณ สวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ ๖ รอบ พระชนมพรรษา  อำเภอเมือง  จังหวัดนราธิวาส  กิจกรรมภายในงานประกอบด้วย การจัดนิทรรศการและการแสดงผลิตภัณฑ์กระจูดและศิลปาชีพ พร้อมทั้งสาธิต 8 ประเภท ทั้งกระจูด ปักผ้า เซรามิค ย่านลิเภา ปาหนัน ใบลาน และเรือกอและจำลอง ภายใต้หัวข้อ เทิดไท้องค์ราชินี 85 พรรษา  ศิลปาชีพ นรายั่งยืน ” 

            พร้อมกันนี้จัดการประกวดผลิตภัณฑ์ศิลปาชีพ ประเภท ปาหนันย่านลิเภา  ใบลาน กระจูด และเรือกอและจำลอง  มหกรรมแข่งขันสานเสื่อกระจูดของสมาชิกศูนย์ศิลปาชีพจังหวัดนราธิวาส นอกจากนี้ยังมีการจำหน่ายสินค้า OTOP จาก ๑๓ อำเภอและ และผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

             การจัดงานประชันเสียงนกเขาชวาชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี กำหนดจัดขึ้นในระหว่างวันที่ 18 – 19 กันยายน 2560 ณ บริเวณ สวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ ๖ รอบ พระชนมพรรษา อำเภอเมือง  จังหวัดนราธิวาส  โดยในวันที่ 18 กันยายน 2560 จะมีการประชันเสียงนกเขาชวา ๔ ประเภทเสียง  คือ  ประเภทเสียงใหญ่ ประเภทเสียงกลาง ประเภทเสียงเล็ก และประเภทดาวรุ่ง ชิงถ้วยพระราชทานฯ ส่วนวันที่ 19 กันยายน 2560 นกเขาชวาเสียงที่ได้รับรางวัลชนะเลิศลำดับ 1- 11ทั้ง 4 ประเภทเสียง โดยวันที่ 19 กันยายน 2560 จะได้เข้าเฝ้าฯรับพระราชทานรางวัลจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

            งานแข่งขันเรือกอและ เรือยอกอง และเรือคชสีห์ ชิงถ้วยพระราชทานหน้าพระที่นั่ง และขบวนแห่ทางน้ำ กำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่ 23 – 25 กันยายน 2560  ณ บริเวณพลับพลาหาดนราทัศน์    เขตเทศบาลเมืองนราธิวาส  โดยในปีนี้มีทีมเรือกอและเข้าร่วมแข่งขัน 17 ทีม ทีมเรือยอกองเข้าร่วมแข่งขัน 20 ทีม และทีมเรือคชสีห์เข้าร่วมแข่งขัน 12 ทีม
สำหรับการแข่งขันในวันที่ 25 กันยายน 2560  ซึ่งเป็นการแข่งขันรอบชิงชนะเลิศ   พระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ์ บดินทรเทพยวรางกูร ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯให้พลเอกธีรชัย นาควานิช องคมนตรี เป็นผู้แทนพระองค์มอบถ้วยพระราชทานแก่ทีมเรือที่ชนะเลิศ  พร้อมชมการจัดแสดงขบวนแห่เรือบุปผชาติทางน้ำ

            กองงานพิธีเปิดงานของดีเมืองนรากำหนดเปิดงานในวันที่ 21  กันยายน 2560  เวลา 16.00 น. ที่สวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบ พระชนมพรรษา อำเภอเมือง  จังหวัดนราธิวาส โดยก่อนจะมีพิธีเปิดอย่างเป็นทางการมีการจัดขบวนแห่ ของดีเมืองนราจาก 13 อำเภอ และส่วนราชการจ่างๆ ที่ร่วมสืบสานวัฒนธรรมประเพณีของแต่ละท้องถิ่น ในเวลา 14.09 น.รวมทั้งหมด 16 ริ้วขบวน จากบริเวณหน้าสนามกีฬาเทศบาลเมืองนราธิวาส ไปตามถนนสุริยะประดิษฐ์ และสิ้นสุดที่สวน      สาธารณะเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบ พระชนมพรรษา

           และเพื่อเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจในพื้นที่ตลอดจนร่วมสืบสานศิลปวัฒนธรรมและนิทรรศการ ในการจัดงานของดีเมืองนรา ประจำปี 2560 ในปีนี้จังหวัดนราธิวาสได้กำหนดให้มีการจัดแสดงศิลปวัฒนธรรมและนิทรรศการ โดยกำหนดให้เป็นส่วนหนึ่งของการจัดงานของดีเมืองนรา ประจำปี 2560 เพื่อเป็นการกระตุ้นการท่องเที่ยวและเศรษฐกิจ ตลอดจนร่วมสืบสานศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น 

          โดยมีการจัดแสดงนิทรรศการภาพเก่า เล่าเรื่องเมืองนรา นิทรรศการสินค้าและผลิตภัณฑ์เมืองนรา การจำหน่ายผลิตภัณฑ์ ของเด่น ของดี เมืองนรา สาธิตการทำอาหาร อิ่มอร่อยเมืองนรา ตลอดจนการแสดงกิจกรรมบนเวทีใหญ่ การประกวดการร้องเพลง นราพิมพ์ใจ  และเพลงเกี่ยวกับสถาบันพระมหากษัตริย์หรือเพลงรักชาติ ความสามัคคีด้วย


           อย่างไรก็ตามในการจัดงานของดีเมืองนรา ประจำปี 2560 ครั้งที่ 42 ครั้งนี้ นอกจากเป็นกิจกรรมที่จัดขึ้นต่อเนื่องเป็นประจำทุกปีแล้ว ยังเป็นเปิดโอกาสให้ประชาชนในพื้นที่ได้ร่วมหาความรู้จากนิทรรศการของหน่วยงานต่างๆ พร้อมทั้งร่วมผ่อนคลายด้วยการเที่ยวงาน ของดีเมืองนราตลอดจนเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจในภาพรวมของประชาชนในพื้นที่

ขอบคุณ ข่าว.แวดาโอ๊ะ หะไร จ.นราธิวาส

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น