โฆษณา

จำนวนผู้เข้าชม

วิเคราะห์ เจาะลึก มุมมองการเมือง พบกับนายหัวไทรนักข่าวหัวเห็ด จาก ปลายด้ามขวานชายแดนใต้

วันศุกร์ที่ 1 กันยายน พ.ศ. 2560

จังหวัดปัตตานี ประกาศผลการคัดเลือกเป็นผู้ที่ผลการปฏิบัติงานดีเด่นในรอบปีจังหวัดชายแดนใต้ ประจำปี 2560 จำนวน 15 ราย

  จังหวัดปัตตานี ประกาศผลการคัดเลือกเป็นผู้ที่ผลการปฏิบัติงานดีเด่นในรอบปีจังหวัดชายแดนใต้ ประจำปี 2560 จำนวน 15 ราย

          ตามที่ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.) ได้จัดโครงการคัดเลือกผู้ที่มีผลการปฏิบัติงานดีเด่นในรอบปีของจังหวัดชายแดนภาคใต้  ประจำปี  พ.ศ.2560 เพื่อเป็นการเสริมสร้าง ขวัญ  กำลังใจ และเป็นแบบอย่างที่ดีของข้าราชการ พนักงานส่วนท้องถิ่น พนักงานรัฐวิสาหกิจ ผู้นำท้องที่ ผู้นำท้องถิ่น ผู้นำศาสนา ผู้นำชุมชน ตลอดจนประชาชน กลุ่มบุคคล องค์กรที่ทำหน้าที่ให้ความช่วยเหลือทางราชการ ที่ปฏิบัติงานในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้  ซึ่งมีความมุ่งมั่นและตั้งใจจริงในการปฏิบัติหน้าที่จนเป็นผลงานดีเด่นเป็นที่ประจักษ์ และบังเกิดผลดีต่อทางราชการและประชาชนให้ได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติ และเผยแพร่ผลงานให้สาธารณชนได้รับทราบ ตลอดจน เป็นการจูงใจ กระตุ้น และเร่งเร้าให้ทุกภาคส่วนได้เข้ามามีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาและพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้อย่างต่อเนื่อง

         บัดนี้ คณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกระดับจังหวัดปัตตานีได้พิจารณาแล้ว เห็นชอบให้เสนอรายชื่อ บุคคลดังต่อไปนี้ เป็นผู้ที่มีผลการปฏิบัติดีเด่นในรอบปีของจังหวัดชายแดนภาคใต้ ประจำปี พ.ศ. 2560

1.กลุ่มข้าราชการระดับอำนวยการ
   1.นายสุชาติ  ศุภธราธาร  นายแพทย์เชี่ยวชาญ โรงพยาบาลปัตตานี
2. กลุ่มข้าราชาการระดับผู้ปฏิบัติ
     1. นางสาววรรณ์   ชัยรัตนมโนการ  นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดปัตตานี
3.กลุ่มครู และ บุคลากรทางการศึกษา
       1.นายวราภรณ์  คงถาวร  ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนยะหริ่ง อำเภอยะหริ่ง ปัตตานี
4.กลุ่มพนักงานราชการ ลูกจ้างประจำ
        1. นายสมชาย  อาดำ  นักพัฒนาสังคม สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ปัตตานี
5.กลุ่มพนักงานส่วนท้องถิ่น
        1.ว่าที่ ร.ท.ชูชาติ  จันทร์แก้ว  ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลคลองใหม่
6.กลุ่มพนักงานรัฐวิสาหกิจ
         ไม่มีการเสนอชื่อ
7.กลุ่มผู้นำท้องถิ่น
       1.นายจีรวัตร  หน่อเลิศ  ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 2 ตำบลปะนาเระ อำเภอปะนาเระ ปัตตานี
8.กลุ่มผู้บริหาร สมาชิกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ทุกรูปแบบ
        1.นายอิสมะแอ  ยุนุ  นายกองค์การบริหารส่วนตำบลม่วงเตี้ย
9.กลุ่มผู้นำศาสนา
       1.นายรอย๊ะ  หวันโส๊ะ  อิหม่ามประจำมัสยิดกลางปัตตานี
10.กลุ่มสตรี
        1.นางอังคณา  ตาและ   คณะกรรมการขับเคลื่อนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี จังหวัดปัตตานี
           11.กลุ่ม เด็ก/เยาวชน
        1.นายมะรอซิ  หะยีบูละ  ประธานสภาเด็กและเยาวชนอำเภอหนองจิก ปัตตานี
12.กลุ่มสมาชิกอาสาสมัครทุกรูปแบบ
        1.นายพิษณุ  ขำบุญเกิด  จิตอาสาปัตตานี สถานีตำรวจภูธรอำเภอเมืองปัตตานี และโรงพยาบาลปัตตานี
13. กลุ่มสื่อสารมวลชน
         1.นายสุไหมาน  แวมามะ  ผู้สื่อข่าวประจำจังหวัดปัตตานี
 14.กลุ่มองค์กร มูลนิธิต่างๆ
          1.นายจำเริญ  หมื่นคลิ้ง  กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตบ้านปิยา หมู่ที่ 3 ตำบลปิยามุมัง อำเภอยะหริ่ง ปัตตานี
15.กลุ่มทีมีบทบาทด้านส่งเสริมเศรษฐกิจในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้
         1.นางกำแก้ว  เมนาคม  นายกสมาคมธุรกิจอาหารจังหวัดปัตตานี
      ทั้งนี้จังหวัดปัตตานีจะส่งรายชื่อประวัติบุคคลและผลงานดังกล่าว  เพื่อให้ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนใต้ กลั่นกรองผลงานต่อไป
        สำหรับผู้ที่ได้รับการคัดเลือกให้เป็นผู้ที่มีผลงานการปฏิบัติงานดีเด่นในรอบปีของจังหวัดชายแดนใต้ จะได้รับใบประกาศนียบัตร เข็มรางวัลพระราชทาน และได้รับการพิมพ์ รายชื่อ และผลงานในหนังสือที่ ศอ.บต. จัดพิมพ์แต่ละปี รวมทั้งรายงาน หน่วยงานต้นสังกัด เพื่อลงบันทึกในทะเบียนประวัติ และกิจกรรมอื่นๆ ที่เลขา ศอ.บต. จะกำหนด ตามความเหมาะสมต่อไป

ขอบคุณ  ประชาสัมพันธ์ จังหวัดปัตตานี

   
0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น