โฆษณา

จำนวนผู้เข้าชม

วิเคราะห์ เจาะลึก มุมมองการเมือง พบกับนายหัวไทรนักข่าวหัวเห็ด จาก ปลายด้ามขวานชายแดนใต้

วันพฤหัสบดีที่ 31 สิงหาคม พ.ศ. 2560

พล.อ.อุดมเดช สีตบุตร หัวหน้าผู้แทนพิเศษของรัฐบาล ประชุมติดตามการดำเนินโครงการตาม Road Map ณ ห้องประชุม กอ.รมน.ภาค ๔ สน. พร้อมตรวจศูนย์ CCTV สภ.เมืองยะลา และ ศชต.

พล.อ.อุดมเดช สีตบุตร หัวหน้าผู้แทนพิเศษของรัฐบาล ประชุมติดตามการดำเนินโครงการตาม Road Map ณ ห้องประชุม กอ.รมน.ภาค ๔ สน. พร้อมตรวจศูนย์ CCTV สภ.เมืองยะลา และ ศชต.


          วันนี้ (๓๑ ส.ค.๖๐ เวลา ๐๙๐๐ น.)  พล.อ.อุดมเดช  สีตบุตร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงกลาโหม ในฐานะหัวหน้าผู้แทนพิเศษของรัฐบาล เดินทางลงพื้นที่จังหวัดยะลา เพื่อเป็นประธานการประชุมติดตาม
การดำเนินโครงการตาม Road Map การขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาและพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ ของผู้แทนพิเศษของรัฐบาล ณ ห้องประชุม ๑ กอ.รมน.ภาค ๔ สน.

           โดยมี ผอ.รมน.ภาค ๔  ผู้แทน ศอ.บต.  กอ.รมน. จังหวัด (ยะลา ปัตตานี นราธิวาส และ สงขลาส่วนหน้า) กองกำลังตำรวจจังหวัดชายแดนภาคใต้ กองกำลังตำรวจตระเวนชายแดนจังหวัดชายแดนภาคใต้ ผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจ (ยะลา ปัตตานี นราธิวาส) ผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจนาวิกโยธินกองทัพเรือ เข้าร่วมประชุม

          การติดตามโครงการตาม Road Map ดังกล่าว เป็นงานที่ กอ.รมน.ภาค ๔ สน. และ ศอ.บต. เป็นหน่วยรับผิดชอบดำเนินการ โดยมีโครงการที่สำคัญๆ ได้แก่ การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ประชาชนมีส่วนร่วม การจัดตั้ง
ชคต.เพิ่มเติม ๖๐ ตำบล ประชารัฐจิตอาสาญาลันนันบารู ๒๐๐ ตำบล การฝึกอบรมเพิ่มประสิทธิภาพเจ้าหน้าที่รัฐ

         การสร้างพื้นที่ปลอดภัย การแสวงหาทางออกจากความขัดแย้งโดยสันติวิธี ยุทธศาสตร์ชุมชนศรัทธา กำปงตักวาเพื่อสันติสุขอย่างยั่งยืน รวมทั้ง ระบบกล้อง CCTV และการพัฒนาท่าอากาศยานบ่อทอง

      โครงการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ประชาชนมีส่วนร่วม มีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งให้แก่กำลังอาสาสมัคร และกำลังประชาชนทุกประเภท ให้มีขีดความสามารถในการรักษาความสงบเรียบร้อยภายในหมู่บ้าน/ตำบล โดยในห้วงที่ผ่านมา กอ.รมน.ภาค ๔ สน. ได้จัดให้มีการซักซ้อมแผนเผชิญเหตุ และแผนรักษาความปลอดภัยต่างๆ การฝึกทบทวนอาสาสมัครและกำลังประชาชน ทั้งนี้ได้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการระดับอำเภอเพื่อคัดเลือกกลั่นกรองผู้ที่จะเข้ามาทำหน้าที่อาสาสมัคร


     โครงการจัดตั้ง ชคต.เพิ่มเติม ๖๐ ตำบล เพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กำลังประจำถิ่น กำลังประชาชน รวมทั้งผู้นำตำบล/หมู่บ้าน ให้สามารถปฏิบัติหน้าที่รักษาความปลอดภัยตำบล/หมู่บ้านตนเอง เสริมกำลังหลักในพื้นที่ ซึ่งขณะนี้ได้มีการบรรจุสั่งใช้สมาชิกอาสาสมัครไปแล้ว ๗๒๐ อัตรา อยู่ระหว่างการฝึก ณ ค่ายธนะรัชต์ จ.ประจวบคีรีขันธ์ และมีการจัดหาเครื่องมืออุปกรณ์สื่อสารเพื่อใช้ในการปฏิบัติงานเพิ่มเติม

 โครงการประชารัฐญาลันนันบารู ๒๐๐ ตำบล เพื่อขยายงานป้องกันและบำบัดยาเสพติดให้ครอบคลุมทั่วพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยเน้นการสร้างจิตอาสาขึ้นมาทุกหมู่บ้านเป้าหมายจำนวน ๑,๓๐๐ หมู่บ้าน ซึ่งปัจจุบันได้ตั้งทีมตำบลครบทั้ง ๒๐๐ ตำบล ๒๐๐ ชุด ชุดละ ๒ คน รวม ๔๐๐ คน เข้าทำงานในพื้นที่แล้ว ๑,๒๒๘ หมู่บ้าน สำหรับงบประมาณที่ได้รับ นำไปใช้สนับสนุนสมทบทุนศรัทธาคนละบาท/วันของชมรมจิตอาสาตำบล

 โครงการการฝึกอบรมเพิ่มประสิทธิภาพเจ้าหน้าที่รัฐ  มีเป้าหมายมุ่งเน้นการลดเงื่อนไขความขัดแย้งในพื้นที่ และไม่สร้างเงื่อนไขใหม่ ซึ่งในห้วงที่ผ่านมา มีการดำเนินการเพิ่มประสิทธิภาพกรอบแนวทางการปฏิบัติงาน  เพิ่มประสิทธิภาพผู้บังคับการหน่วย เจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครอง ข้าราชการในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ การเพิ่มประสิทธิภาพการรักษาความปลอดภัยในพื้นที่ รวมทั้งจัดให้มีการประเมินผลแผนงานโครงการประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐ จำนวน ๑๓ เรื่อง โดยผลการประเมินแสดงให้เห็นว่า ประชาชนมีความพึงพอใจต่อการแก้ไขปัญหาของเจ้าหน้าที่รัฐ และต้องการให้ปราบปรามแก้ไขปัญหายาเสพติดอย่างจริงจัง ต่อเนื่อง

 การสร้างพื้นที่ปลอดภัย มีกิจกรรมที่ดำเนินการ คือ การจัดกิจกรรมปฏิเสธความรุนแรง ซึ่งได้จัดในระดับอำเภอ ๓๗ ครั้ง ระดับจังหวัด ๘ ครั้ง ผู้เข้าร่วมกิจกรรม ๕๐,๐๐๐ คน ส่วนการจัดกิจกรรมเยี่ยมเยียนครอบครัวผู้เห็นต่าง สามารถลดความหวาดระแวง สร้างความเข้าใจการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ และทำให้ประชาชนหันมาให้ความร่วมมือในการให้ข่าวสารและร่วมกิจกรรมต่างๆ ที่ภาครัฐจัดเพิ่มขึ้น

 โครงการแสวงหาทางออกจากความขัดแย้งโดยสันติวิธี ได้ดำเนินกิจกรรมทั้งหมด ๔ กิจกรรม ได้แก่ การพบปะพูดคุยกับบุคคลเป้าหมายและเครือญาติ การพูดคุยเพื่อสันติสุขกับภาคประชาสังคมในพื้นที่ จชต.
การเปิดพื้นที่รวบรวมประเด็นความเห็นของผู้นำทางความคิดในพื้นที่ จชต. และการเปิดเวทีสาธารณะ กิจกรรมต่าง ๆ ดังกล่าว ช่วยสร้างความเข้าใจ ความเชื่อมั่น และเกื้อกูลต่อการสร้างสภาวะแวดล้อมสำหรับการพูดคุยเพื่อสันติสุขต่อไป
 โครงการชุมชนศรัทธา กำปงตักวามีการจัดทำยุทธศาสตร์ชุมชนศรัทธา กำปงตักวาเพื่อสันติสุขอย่างยั่งยืน โดยลงพื้นที่เก็บข้อมูลและศึกษาหมู่บ้าน/ชุมชนที่ประสบความสำเร็จเป็นชุมชนศรัทธา และถอดบทเรียน เพื่อนำมาจัดทำยุทธศาสตร์ดังกล่าว นำเรียนต่อรองนายกรัฐมนตรี /ประธาน คปต.

 โครงการบูรณาการระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) ในพื้นที่ จชต. มีการดำเนินงานเป็น ๓ ระยะ สามารถจัดตั้งศูนย์และเชื่อมโยงเครือข่ายได้จำนวน ๔๖ ศูนย์ พร้อมติดตั้งระบบบริหารจัดการสัญญาณ ระบบค้นหาและตรวจสอบเป้าหมายอัตโนมัติ ซึ่งจะสามารถใช้งานได้อย่างสมบูรณ์ในปีงบประมาณ ๒๕๖๑ โดยในระดับปฏิบัติการ จะสามารถปฏิบัติงานทั้งเชิงรุก ในการแจ้งเตือนและเฝ้าระวังการก่อเหตุ ส่วนงานเชิงรับ จะใช้ติดตามและขยายผล เพื่อนำไปสู่การจับกุมและดำเนินคดีผู้ก่อเหตุต่อไป

 โครงการพัฒนาท่าอากาศยานบ่อทอง เพื่อรองรับการสนับสนุนภารกิจด้านความมั่นคงในพื้นที่ และเพื่อเตรียมความพร้อมในการลงทุนการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม การเมือง รวมทั้งเชื่อมโยงการขนส่งไปยังประเทศเพื่อนบ้านในอนาคต โดยในห้วงที่ผ่านมา ศอ.บต.ได้จัดประชุมหารือส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง

      ซึ่งมติที่ประชุมให้มีการขยายรันเวย์ท่าอากาศยานบ่อทอง โดยกำหนดการดำเนินการเป็น ๒ ระยะ คือ ระยะที่ ๑ มีเป้าหมายเพื่อความมั่นคง ส่วนระยะที่ ๒ เป้าหมายเพื่อการพาณิชย์ ซึ่งต้องขออนุมัติจัดทำโครงการศึกษาความเป็นไปได้และการสำรวจออกแบบเบื้องต้น เพื่อใช้เป็นข้อมูลสำคัญในการตัดสินใจในระดับนโยบายต่อไป


       ภายหลังการประชุม หัวหน้าผู้แทนพิเศษของรัฐบาล ได้เดินทางไปตรวจศูนย์ควบคุม CCTV ที่สถานีตำรวจภูธรเมืองยะลา และศูนย์ปฏิบัติการตำรวจจังหวัดชายแดนภาคใต้ รวมทั้งเดินทางมาเป็นประธานการประชุมเจ้าหน้าที่สำนักงาน คปต.ส่วนหน้า ณ ห้องประชุมสำนักงาน ฯ ค่ายสมเด็จพระสุริโยทัย อ.หนองจิก จ.ปัตตานี

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น