โฆษณา

จำนวนผู้เข้าชม

วิเคราะห์ เจาะลึก มุมมองการเมือง พบกับนายหัวไทรนักข่าวหัวเห็ด จาก ปลายด้ามขวานชายแดนใต้

วันพุธที่ 9 สิงหาคม พ.ศ. 2560

นราธิวาส ม.นร จัดโครงการประชาสัมพันธ์การบริการวิชาการและวิชาชีพ เพื่อพัฒนาชุมชน


 นราธิวาส ม.นร จัดโครงการประชาสัมพันธ์การบริการวิชาการและวิชาชีพ เพื่อพัฒนาชุมชน            ณ ห้องประชุม ดร.จงรัก พลาศัย ชั้น 3 อาคารสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ อ.เมือง จ.นราธิวาส นายธรรมรงค์ คงวัดใหม่ รอง ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส เป็นประธานเปิดโครงการประชาสัมพันธ์การบริการวิชาการและวิชาชีพ เพื่อพัฒนาชุมชน โดยทางมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ ได้จัดทำขึ้น โดยมีผู้บริหารสถานศึกษา ผู้นำท้องถิ่น ผู้นำศาสนา ประชาชน นักศึกษา นักเรียน นักศึกษา และผู้ปกครอง เข้าร่วมจำนวนกว่า 500 คน

            ด้าน ผศ.ดร.สุพัฒน์ ศรีสวัสดิ์ รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ กล่าวว่า
ได้ดำเนินการจัดร่วมกับคณะ วิทยาลัย สถานบัน มาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2549 จนถึงปัจจุบันและได้รับความร่วมมือจากหน่วยงานภายนอกที่เกี่ยวข้อง เพื่อถ่ายทอดความรู้ที่มีการจัดการเรียนการสอนและการวิจัยของแต่ละสาขาวิชาที่เปิดสอนในมหาวัทยาลัย นำไปให้บริการด้านวิชาการและวิชาชีพหรือต่อยอดความรู้เดิมของชุมชนในรูปแบบต่างๆในปีการศึกษาที่ผ่านมา ทางมหาวิทยาลัยฯได้ออกบริการด้านวิชาการและวิชาชีพกับชุมชนในพื้นที่นราธิวาส ด้วยการจัดกิจกรรมส่งเสริมและให้ความรู้ด้านสุขภาพ การดูแลผู้สูงอายุ ตรวจสอขภาพเบื้องต้น

            ส่งเสริมด้านวิชาการ เช่น ปฏิบัตการเพาะเนื้อเยื้อพืช การสอนเสริมวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ การสอนเสริมด้านภาษาอังกฤษ ภาษามลายู ภาษาจีน ภาษาอาหรับ  พัฒนาสื่อมัลติมีเดี่ย พัฒนาแหล่งท่องเที่ยว การทำบัญชีครัวเรือน ความรู้ด้านเกษตร เช่น ผลิตปุ๋ย การผลิตและแปรรูปจากสัตว์ ถ่ายทอดเทคโนโลยีการปลูกโรงเรือนพลาสติก การจัดดอกไม้ในงานภูมิทัศน์ ด่านวิศวกรรม เช่น การให้ความรู้และสาธิตการก่อสร้างพื้นระบายน้ำด้วยคอนกรีตพรุน ด้านการจัดระบบสารสนเทศ การซ่อมเครื่องยนต์ขนาดเล็ก ซ่อมบำรุงเครื่องจักรการเกษตร ตลอดจนการแนะนำการใช้เครื่องยนต์ที่ถูกวิธี

            สำหรับในปีที่ผ่านมา มหาวิทยาลัยฯ ได้ออกดำเนินการตามโครงการมากกว่า 58 โครงการ และปี 2560 จำนวน 63 โครงการ โดยได้มอบหมายให้แต่ละคณะ/วิทยาลัย/สถาบัน โดยคณาจารย์ นักศึกษา ออกบริการด้านวิชาการและวิชาชีพให้กับประชาชนในพื้นที่นราธิวาส ทั้ง 13 คณะ

            ด้าน ผศ.ดร.จงรัก พลาศัย นายกสภามหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ กล่าวว่า การบริการด้านวิชาการและวิชาชีพของ ม.นร นั้นต้องดูทิศทางของนโยบาย 4.0 ประเทศด้วย คือทำอย่างไรให้ชีวิตความเป็นอยู่ของชาวบ้านดีขึ้นเช่นการสร้างมุลค่าและประโยชนให้กับชุมชนในท้องถิ่น และโดยศักยภาพของอาจารย์ในมหาลัยฯจะต้องเร่งเข้าสู่ชุมชนให้มากขึ้นโดยใช้องค์ความรู้ที่มีอยู่เข้าไปพัฒนา โดยใช้เทคโนโลยี่สมัยใหม่เข้าไปเสริม ซึ่งทางมหาวิทยาลัยฯมีความพร้อมในทุกด้าน

            “ตัวชี้วัดที่สำคัญ มองจากยอดรวมของนักศึกษาที่เข้ามาสมัครเรียนที่มหาลัยฯมีอัตราที่เพิ่มขึ้นทุกปี และขณะเดียวกันเราเข้าชุมชนก็ได้รับการตอบรับ โดยเฉพาะโครงการต่างๆเพิ่มมากขึ้นหลายเท่าตัว โดยเฉพาะโครงการวิจัยนวตกรรมก็ได้รับงบประมาณค่อนข้างเยอะ ซึ่งแสดงว่าทั้งผู้ให้ทุน ผู้รับทุน ได้ไปสัมผัสที่จะเข้าไปช่วยตามความต้องการของชาวบ้านในชุมชน”    

ขอบคุณข่าว.แวดาโอ๊ะ หะไร จ.นราธิวาส


0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น