จำนวนผู้เข้าชม

วันจันทร์ที่ 20 มีนาคม พ.ศ. 2560

นราธิวาส อธิบดีกรมการปกครอง เปิดการอบรมโครงการเพิ่มประสิทธิภาพวิทยากรแกนนำคณะกรรมการหมู่บ้าน (กม.) 13 อำเภอ

นราธิวาส อธิบดีกรมการปกครอง เปิดการอบรมโครงการเพิ่มประสิทธิภาพวิทยากรแกนนำคณะกรรมการหมู่บ้าน (กม.) 13 อำเภอ จังหวัดนราธิวาส

วันนี้ 20 มี.ค.60 ร.ต.ท.อาทิตย์  บุญญะโสภัต อธิบดีกรมการปกครอง เป็นประธานในพิธเปิดการอบรมโครงการเพิ่มประสิทธิภาพวิทยากรแกนนำคณะกรรมการหมู่บ้าน(กม.) ณ โรงแรมตันหยง อำเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส เพื่อสร้างความรู้คงามเข้าใจเกี่ยวกับบทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการหมู่บ้าน ให้มีสมรรถนะในการปฎิบัติงานที่สูงขึ้น  เพื่อพัฒนาแนวทางการแก้ไขปัหาความเดือดร้อนของชุมชนอย่างเป็นระบบผ่านกลไกการจัดทำแผนพัฒนาหมู่บ้าน เพื่อเป็นการส่งเสริมและสนับสนุนการปลูกฝังค่านิยมและวิถีชีวิตแบบประชาธิปไตยให้มีความมั่นคงและยั่งยืน เพื่อให้กลุ่มเป้าหมายสามารถนำเอาทักษะและวิชาความรู้ไปเผยแพร่ขยายผลในเซิงการเป็นวิทยากรประจำชุมชนหรือหมู่บ้าน  ด้วยมีผู้เข้าร่วมอบรม ประกอบด้วย กรรมการหมู่บ้านจาก 13 อำเภอในจังหวัดนราธิวาส รวมทั้งสิ้น 500 คน

"ประเทศต้องมีรัฐบาล หมู่บ้านต้องมี กม. " คือคำขวัญเกี่ยวกับคณะกรรมการหมู่บ้าน ภารกิจของรัฐบาลคือ การบำบัดทุกข์ บำรุงสุข ภารกิจของ กม. ก็เฉกเช่นเดียวกันต่างกันแต่เพียงขนาดหรือระดับความรับผิดชอบ โดยรัฐบาลมีหน้าที่ต้องดูแลทั้งประเทศหรือระดับมหภาค ในขณะที่ กม.ต้องดูแลหมู่บ้านหรือระดับจุลภาค

   ร.ต.ท.อาทิตย์  บุญญะโสภัต อธิบดีกรมการปกครอง กล่าวว่า หากมองในเชิงประวัติศาสตร์ กม. ถือกำเนิดมาตั้งแต่ปี พ.ศ.2486 โดยคั้งขึ้นตามความในพระราชบัญยติลักษะปกครองท้องที่ ฉบับที่2 นับจากนั้นได้มีวิัฒนาการเรื่อยมาเป็นลำดับ และในปัจจุบัน ทุกภาคส่วนต่างเห็นพ้องต้องกันว่า กม. คือรากฐานสำคัญของสัคม แลมีแนวโน้มจะทวีความสำคัญยิ่งขึ้นท่ามกลางสรรพปัญหาและการเปลี่ยนแปลงอันรวดเร็วของโลก ดังนั้นจึงถือเป็นหน้าที่ที่กรรมการหมู่บ้านทุกคนต้องเร่งพัฒนาขีดความสามารถในทุกด้านให้สูงขึ้น เพื่อเป้าหมายในการนำพาหมู่บ้านและพั่น้องประชาชนไปสูความมั้นคง มั่งคั่ง และยั่งยืนตามยุทธศาสตร์ชาติ ต่อไป

ภาพ/ข่าว ซาการียา ดอเลาะ

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น