โฆษณา

จำนวนผู้เข้าชม

วิเคราะห์ เจาะลึก มุมมองการเมือง พบกับนายหัวไทรนักข่าวหัวเห็ด จาก ปลายด้ามขวานชายแดนใต้

วันอาทิตย์ที่ 7 กรกฎาคม พ.ศ. 2567

คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ จัดการสัมมนาเชิงปฏิบัติการรับฟังความคิดเห็นทุกภาคส่วนเพื่อทบทวนการบังคับใช้กฎหมายความมั่นคงในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ และจัดทำข้อเสนอแนะในการบังคับใช้ และการเยียวยาเพื่อส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิมนุษยชน (มีคลิป)

 คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ จัดการสัมมนาเชิงปฏิบัติการรับฟังความคิดเห็นทุกภาคส่วนเพื่อทบทวนการบังคับใช้กฎหมายความมั่นคงในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ และจัดทำข้อเสนอแนะในการบังคับใช้ และการเยียวยาเพื่อส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิมนุษยชน (มีคลิป)
คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ จัดการสัมมนาเชิงปฏิบัติการรับฟังความคิดเห็นทุกภาคส่วนเพื่อทบทวนการบังคับใช้กฎหมายความมั่นคงในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ และจัดทำข้อเสนอแนะในการบังคับใช้ และการเยียวยาเพื่อส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิมนุษยชน ระหว่างวันที่ 3-4 กรกฎาคม 2567 ณ โรงแรมริเวอร์ ปัตตานี ตำบลสะบารัง อำเภอเมืองปัตตานี จังหวัดปัตตานี     เมื่อวันพุธที่ 3 กรกฎาคม 2567 สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ร่วมกับภาคีเครือข่ายสิทธิมนุษยชนได้แก่ สถาบันพระปกเกล้า สถาบันสันติศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ และสภาประชาสังคมชายแดนใต้ จัดโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อทบทวนการบังคับใช้กฎหมายความมั่นคงในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ และจัดทำข้อเสนอแนะในการบังคับใช้ และการเยียวยาเพื่อส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิมนุษยชน ระหว่างวันที่ 3-4 กรกฎาคม 2567 ณ โรงแรมริเวอร์ ปัตตานี ตำบลสะบารัง อำเภอเมืองปัตตานี จังหวัดปัตตานี 


โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อรับฟังความคิดเห็นจากทุกภาคส่วน เกี่ยวกับแนวทางการบังคับใช้กฎหมายความมั่นคง ๓ ฉบับ การดำเนินการตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการทรมานและการกระทำให้บุคคลสูญหาย พ.ศ. 2565 และพัฒนากระบวนการช่วยเหลือ เยียวยา

ผู้ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ เพื่อจัดทำข้อเสนอแนะมาตรการหรือแนวทางในการส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิมนุษยชน รวมถึงข้อเสนอแนะในการแก้ไขปรับปรุงกฎหมาย กฎ ระเบียบ และคำสั่งใด ๆ เสนอต่อคณะรัฐมนตรี และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง กลุ่มเป้าหมายประกอบด้วย เครือข่ายภาคประชาสังคม องค์กรเอกชน ภาควิชาการ สื่อมวลชน และหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ จังหวัดปัตตานี จังหวัดยะลา จังหวัดนราธิวาส และ 4 อำเภอของจังหวัดสงขลา ซึ่งเป็นพื้นที่บังคับใช้กฎหมายความมั่นคง    จำนวน 100 คน


     โดยการเสวนาในวันพุธที่ 3 กรกฎาคม 2567 ช่วงเช้า ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สุชาติ เศรษฐมาลินี กรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ กล่าวเปิดการเสวนา และปาฐกถา หัวข้อ “บทบาท กสม. กับการส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิมนุษยชนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้”  ต่อมาเป็นกิจกรรมสันติสนทนา ( Peace Dialogue ) หัวข้อ “บริบทของการบังคับใช้กฎหมายความมั่นคงในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้” โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สุชาติ  เศรษฐมาลินี กรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ

โดยมีวิทยากร  นางพาตีเมาะ  สะดียามู ผู้ว่าราชการจังหวัด ปัตตานี ด็อกเตอร์ ขดดะรี  บินเซ็น ที่ปรึกษาพรรคประชาชาต  พันตรี พนมกรณ์  พันพรมมา  ผู้แทน กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายใน ภาค ๔ ส่วนหน้า พันตำรวจโท เสกสันต์ คงคืน  ผู้แทนศูนย์ปฎิบัติการสำนักงานตำรวจแห่งชาติส่วนหน้า นายดนัย  มูสา ผู้ทรงคุณวุฒิคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ด็อกเตอร์ธตรฐ สนธิเณร สถาบันพระปกเกล้า  นายอับดุลกอฮาร์  อาแวปูตะ  ผู้อำนวยการมูลนิธิศูนย์ทนายความมุสลิม  นางสาวละม้าย  มานะการ ประธานสภาประชาสังคมชายแดนใต้ นายพงษ์ศักดิ์ พรหมสังข์  ประธานสมาพันธ์ไทยพุทธจังหวัดชายแดนภาคใต้ และนายอับดุลเลาะ  เงาะ  ประธานเครือข่ายผู้ได้รับผลกระทบจากกฎหมายพิเศษ (JASAD)

ดำเนินรายการโดย  ด็อกเตอร์ อภิญญา ดิสสะมาน สถาบันพระปกเกล้าภาคบ่ายเป็นกิจกรรม Justice Discussion หัวข้อ กระบวนการยุติธรรมภายใต้การบังคับใช้กฎหมายความมั่นคง และกฎหมายป้องกันและปราบปรามการทรมานและการกระทำให้บุคคลสูญหายในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้  


โดยมีวิทยากร ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สุทธิชัย  งามชื่นสุวรรณ  คณบดีคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ พันตำรวจเอก รังษี มั่นจิตร ผู้แทนกองกำลังตำรวจจังหวัดชายแดนภาคใต้ นายน้ำแท้ มีบุญสล้าง สำนักงานอัยการสูงสุด (ผ่านระบบสื่อออนไลน์  นายอาดิลัน  อาลีอิสเฮาะ มูลนิธิศูนย์ทนายความมุสลิม  นางสาวพรเพ็ญ คงขจรเกียรติ  ผู้อำนวยการมูลนิธิผสานวัฒนธรรม  นางสาวนริศราวัลถ์  แก้วนพรัตน์ นายอัรฟาน  ดอเลาะ  รองประธานสภาเด็กและเยาวชนแห่งประเทศไทย และ นายวันสุกรี  แวมามะ  นายอำเภอเมืองปัตตานี 

 ดำเนินรายการโดย  นายไพโรจน์  พลเพชร  ที่ปรึกษาประจำคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ  และนาย สุเรนทร์  ปะดุกา  ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติพื้นที่ภาคใต้

     และในวันพฤหัสบดีที่ 4 กรกฎาคม 2567 ช่วงเช้าเป็นกิจกรรม Human Rights Circle หัวข้อ “การเยียวยาความเสียหายผู้ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้”

โดยมีวิทยากร  นายแพทย์ณัฐกร  จำปาทอง  ผู้อำนวยการสถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์  นายนันทพงศ์  สุวรรณรัตน์  รองเลขาธิการศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้  ผู้ช่วยศาตราจารย์แพร  ศิริศักดิ์เกิง  อาจาย์ประจำภาควิชามานุษยวิทยา วิทยาลัยศิลปากร  นางโชรยา  จามจุรี  เครือข่ายผู้หญิงภาคประชาสังคมเพื่อสันติภาพชายแดนใต้ นายอนันต์  โตงนุแย  สำนักงานยุติธรรมจังหวัดยะลา นางสาวภัสนันท์  ทรัพย์เจริญ  ผู้แทนศูนย์ขับเคลื่อนการศึกษาในจังหวัดชายแดนภาคใต้ นางฟารีดา  บันจอร์  สถานวิจัยความขัดแย้งและความหลากหลายทางวัฒนธรรมภาคใต้ และ นายแวกอเดร์  แวโน๊ะ ประชาชนผู้ได้รับผลกระทบจากการขอรับการช่วยเหลือเยียวยา 

ดำเนินการโดย  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ กุสุมา กูใหญ่  ผู้อำนวยการสถาบันสันติศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
      โดยกระบวนการรับฟังความคิดเห็น” เพื่อกำหนดพัฒนาและจัดทำข้อเสนอแนะในการแก้ไขปรับปรุงกฎหมายความมั่นคง พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการทรมานและการกระทำให้บุคคลสูญหาย และการเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ความรุนแรงในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้จากผู้เข้าร่วมสัมมนาจากทุกภาคส่วน
  

     และช่วงท้ายของการสัมมนาเป็นการกล่าวสรุปการสัมมนาเชิงปฏิบัตรการแลกเปลี่ยนข้อมูล ความคิดเห็นทั้ง 3 เวทีที่ผ่านมาโดย นางสาวศยามล  ไกยูรวงศ์  กรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติและกล่าวปิดโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อทบทวนการบังคับใช้กฎหมายความมั่นคงในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้และจัดทำข้อเสนอแนะในการบังคับใช้และเยียวยาเพื่อส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิมนุษยชน โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์สุชาติ เศรษฐมาลินี กรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ 
     ทั้งนี้สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติจะได้นำข้อมูล ข้อเท็จจริง ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะแนวปฏิบัติที่สอดคล้องเหมาะสมกับหลักสิทธิมนุษยชนในการบังคับใช้กฎหมาย การดำเนินการตามกระบวนการยุติธรรมและการให้ความช่วยเหลือเยียวยาประชาชนจากเครือข่ายภาคประชาสังคม องค์กรเอกชน ภาควิชาการ เครือข่ายประชาชนในพื้นที่ และหน่วยงานของรัฐเพื่อนำไปทบทวนแนวทางการปฏิบัติของหน่วยงานให้สอดคล้องกับหลักสิทธิมนุษยชน และเพื่อนำไปสู่การเสริมสร้างให้ทุกภาคส่วนในพื้นที่ตระหนักถึงความสำคัญของสิทธิมนุษยชนและร่วมสร้างสภาวะแวดล้อมที่เอื้ออำนวยต่อการสร้างสันติสุขในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ต่อไป     ประพันธ์  ฤทธิวงศ์  บรรณาธิการเว็ปไซต์ สื่อออนไลน์ ปลายด้ามขวานชายแดนใต้ /ภาพข่าว

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น