โฆษณา

จำนวนผู้เข้าชม

วิเคราะห์ เจาะลึก มุมมองการเมือง พบกับนายหัวไทรนักข่าวหัวเห็ด จาก ปลายด้ามขวานชายแดนใต้

วันอังคารที่ 15 สิงหาคม พ.ศ. 2566

เดลิมิเร่อร์ออนไลน์@ปลายด้ามขวาน..สู่ชายแดนใต้ ศาสตร์พระราชา เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา

 เดลิมิเร่อร์ออนไลน์@ปลายด้ามขวาน..สู่ชายแดนใต้ ศาสตร์พระราชา เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา
ทีม ประพันธ์ ฤทธิวงศ์ เจ้าเก่า...ปลายด้ามขวาน ชายแดนใต้

       เดลิมิเร่อร์ออนไลน์@ปลายด้ามขวาน..สู่ชายแดนใต้ เป็นการรวมพลัง...รังสรรค์สื่อส่วนกลางและสื่อท้องถิ่น แนวทางศาสตร์พระราชาเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน...เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา สู่..ปลายด้ามขวาน ชายแดนใต้ 


                            มาดามแม่ ดร.ต้นบุญ  วิสาขา ประธานอำนวยการ นสพ.เดลิมิเร่อร์ 

       เมื่อมาดามแม่ ดร.ต้นบุญ วิชาขา อมตะเศรษฐี ประธานอำนวยการหนังสือพิมพ์เดลิมิเร่อร์ ได้ขยายฐานสื่อ สู่..ปลายด้ามขวาน ชายแดนใต้ โดยมอบหมายให้  นายประพันธ์ ฤทธิวงศ์ บก.ปลายด้ามขวานชายแดนใต้ เป็นบรรณาธิการหนังสือพิมพ์เดลิมิเร่อร์ออนไลน์ ลำดับที่ ๐๐๖ ประจำภาคใต้ตอนล่าง มีเขตพื้นที่รับผิดชอบ จังหวัดสงขลา จังหวัดสตูล จังหวัดปัตตานี จังหวัดยะลา และจังหวัดนราธิวาส ด้วยอาศัย  อำนาจว่าด้วยระเบียบคุณสมบัติ ผู้ประกอบวิชาชีพสื่อมวลชน ทุกประการ ให้ไว้ ณ  วันที่ ๗ สิงหาคม ๒๕๖๖ แล้วนั้น


        บัดนี้ภารกิจที่นาย  ประพันธ์ ฤทธิวงศ์ บรรณาธิการหนังสือพิมพ์เดลิมิเร่อร์ออนไลน์ ลำดับที่ ๐๐๖ ภายใต้ เดลิมิเร่อร์ออนไลน์@ปลายด้ามขวาน..สู่ชายแดนใต้เพื่อสร้างความมั่นคงกับองค์กร ให้มีการพัฒนารูปแบบ กลยุทธ์ และการสื่อสาร ที่มีความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม ปัจจัยพื้นฐาน ที่มีอิทธิพลต่อการเปลี่ยนแปลง หรือการพัฒนาบุคคลและสังคมเพื่อ  ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ มีเสรีภาพสื่อเสรีภาพประชาชน รับผิดชอบต่อสังคมอย่างสร้างสรรค์ นำประสบการณ์ ความรู้ความสามารถ มุ่งมั่นในการทำงานสื่อในมิติต่างๆอย่างสร้างสรรค์ ยึดหลักคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณ


         ในบทบาท "ฐานันดร 4" ในการนำเสนอข่าวต่างๆ ในพื้นที่ ปลายด้ามขวานชายแดนใต้ซึ่งพื้นที่ที่มีความหลากหลายทาง.. "พหุวัฒนธรรมสังคม"โดยน้อมนำพระราชดำรัส ในหลวง ร.9 ทรงใช้หลัก “เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา” นั้นคือก่อนจะทำอะไร ต้องมีความเข้าใจเสียก่อน เข้าใจภูมิประเทศ เข้าใจผู้คนในหลากหลายปัญหา ทั้งทางด้านกายภาพ ด้านจารีตประเพณี และวัฒนธรรม เป็นต้น

         "รู้รัก สามัคคี" และนโยบายภาครัฐ "มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน"เป็นแนวทางในขับเคลื่อนการทำงานปฏิบัติตามหลักการ “เสรีภาพสื่อ เสรีภาพประชาชน” ขององค์กรสื่อสารมวลชน  ทุกประการ เพื่อให้งานขยายฐานสื่อ สู่..ปลายด้ามขวาน ชายแดนใต้ ที่ได้รับความไว้วางใจ 

        จากท่าน  มาดามแม่ ดร.ต้นบุญ วิสาขา อมตะเศรษฐี ประธานอำนวยการหนังสือพิมพ์เดลิมิเร่อร์ กระผม  นายประพันธ์ ฤทธิวงศ์ บรรณาธิการหนังสือพิมพ์เดลิมิเร่อร์ออนไลน์  ลำดับที่ ๐๐๖ ภายใต้ เดลิมิเร่อร์ออนไลน์@ปลายด้ามขวาน..สู่ชายแดนใต้ จึงขอแต่งตั้งคณะกรรมการบริหาร และคณะกรรมการที่ปรึกษาผู้ทรงคุณวุฒิเฉพาะด้าน ให้คำแนะนำ ให้คำปรึกษา ดังต่อไปนี้

    พระสิริจริยาลังการ ประธานที่ปรึกษาฝ่ายพระพุทธศาสนา


"เจริญพร ขออนุโมทนา ที่คุณโยมประพันธ์ คิดถึงอาตมา พระสิริจริยาลังการ มาตลอดเวลา มีอะไรก็แจ้งมาให้รับทราบ ให้เห็นความเคลื่อนไหว และให้เห็นถึงการขับเคลื่อนกิจกรรมทางพุทธศาสนาสู่สังคมตลอดเวลา อาตมาก็ได้รับความรู้ในบทบาทของพี่น้องชาวพุทธในพื้นที่ จชต. มาตลอดเพราะคุณโยมประพันธ์ได้ทำหน้าที่ในการสื่อสาร ซึ่งอาตมาถือว่า นี่คือบทบาทของบุคคลที่ทำหน้าที่สื่อได้ดีคนหนึ่ง การรับเป็นที่ปรึกษาในครั้งนี้ของอาตมา ก็ด้วยเห็นผลงานและความจริงใจ ที่ท่านแสดงความเคารพต่ออาตมามาตลอด แม้กระทั่งการสื่อสารก็ให้เห็นถึงอุดมการณ์และจรรยาบรรณสื่อ ที่น่าชื่นชมเพราะท่านมีจรรยาบรรณสมกับการเป็นสื่อในพื้นที่ ที่มีความขัดแย้งทางพหุวัฒนธรรม ที่มีความอ่อนไหวต่อการแตกแยกของประชาชนในพื้นที่ ท่านสามารถรักษา ความสมดุลของความจริงที่ต้องเกี่ยวข้องกับบริบทของพื้นที่ได้อย่างลงตัว อาตมาจึงรับตามที่คุณโยมประพันธ์ขอให้มาเป็นที่ปรึกษาด้วยความยินดีและ พร้อมสนับสนุนความคิดความเห็นด้วยความเต็มใจ"

   ขอเจริญพร  พระสิริจริยาลังการ  รองเจ้าคณะภาค ๑๘  เจ้าอาวาสวัดตานีนรสโมสร ปัตตานี      ๑๔/๐๘/๖๖


"อาตมภาพก็ขออนุโมทนาและขอขอบคุณในกุศลเจตนาอันงามของคุณประพันธ์  ฤทธิวงศ์  บรรณาธิการ หนังสือพิมพ์เดลิมิเร่อร์ออนไลน์  ประจำภาคใต้ตอนล่าง ที่ได้แต่งตั้ง เป็นที่ปรึกษา ฝ่ายพระพุทธศาสนา  ซึ่งเป็นสิ่งที่ดี เพื่อสืบสาน ธำรง  ชื่อว่าได้บำรุงพระพุทธศาสนาโดยชอบแล้ว ขอนุโมทนา"


   " #ที่มาดามแม่ ดร.ต้นบุญวิสาขา อมตะเศรษฐี ประธานอำนวยการ นสพ.เดลิมิเร่อร์ ได้ลงพื้นที่ชายแดนใต้และนายประพันธ์ ฤทธิวงศ์บก.เว็บไซต์สื่อออนไลน์ปลายด้ามขวานชายแดนใต้ ได้ร่วมงานต่างๆในพื้นที่ชายแดนใต้ และมาดามแม่ ดร.ต้นบุญวิสาขา ฯ เล็งเห็นศักยภาพ ความรู้ ความสามารถและความรับผิดชอบในงานต่าง ๆ จึงได้พิจารณา แต่งตั้งให้ นายประพันธ์ ฤทธิวงศ์ ดำรงตำแหน่งบรรณาธิการหนังสือพิมพ์เดลิมิเร่อร์ออนไลน์ ประจำภาคใต้ตอนล่าง เพื่อขับเคลื่อนบทบาทสื่อในด้านต่างๆเพื่อชาวประชา และมีหลักคุณธรรม จริยธรรม และเป็นสื่อที่รับผิดชอบต่อสังคมเพื่อชาวประชาในพื้นที่อย่างมีประสิทธิภาพ และน้อบนำพระราชดำรัส ร.9 เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา" เพื่อชาติ ศาสนา  พระมหากษัตริย์ ขอแสดงความยินดีเป็นอย่างยิ่ง"

นายเฉลียว คงตุก (นายหัวไทร) กรรมการที่ปรึกษา

       "ขอแสดงความยินดีกับคุณประพันธ์ ฤทธิรงค์ บรรณาธิการสื่อออนไลน์ เวบไซต์ ปลายด้ามขวานชายแดนใต้ ที่ได้รับความไว้วางใจจากมาดามแม่ดร.ต้นบุญ วิสาขา อมตะ เศรษฐี ประธานอำนวยการหนังสือพิมพ์เดลิมิเร่อร์ออนไลน์ ที่มุ่งมั่นขยายฐานในจังหวัด ภาคใต้ มอบความไว้วางใจให้คุณประพันธ์ เป็นบรรณาธิการหนังสือพิมพ์เดลิมิเร่อร์อนไลน์ รับผิดชอบพื้นที่ภาคใต้ตอนล่าง อันจะได้นำประสบการณ์ ความรู้ความสามารถ ความมุ่งมั่นตั้งใจในการผลิตสื่อ ร่วมกันพัฒนาเนื้อหาสาระของเดลิมิเร่อร์ในพื้นที่รับผิดชอบอย่างมีอิสระ มีเสรีภาพ เพื่อเป็นสื่อที่มีความรับผิดชอบต่อสังคม อย่างสร้างสรรค์"แต่ไม่ควรลืมว่า เสรีภาพมาพร้อมกับความรับผิดชอบ สื่อมีอิทธิพลต่อความคิด ต่อการพัฒนา ไม่ควรตกเป็นเครื่องมือของใคร หรือฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ง การสื่อสารต้องเร็ว ถูกต้องเป็นธรรม มีคุณธรรม จริยธรรม และมีจรรยาบรรณของสื่อในการนำเสนอ ข่าวสาร เชื่อมันว่า ประพันธ์ ฤทธิวงศ์ บรรณาธิการหนังสือพิมพ์เดลิมิเร่อร์ออนไลน์ สามารถทำหน้าที่ตรงนี้ได้ดี มีคุณภาพ อย่างรับผิดชอบ ขอเป็นกำลังใจให้ก้าวเดินต่อไป และยินดีให้คำปรึกษา"  #นายหัวไทร

     

  

    " ขอแสดงความยินดีกับมาดามแม่ดร.ต้นบุญวิสาขา อมตะเศรษฐี ประธานอำนวยการหนังสือพิมพ์เดลิมิเร่อร์ที่มาขยายฐานสื่อ มอบความไว้วางใจให้  คุณประพันธ์  ฤทธิวงศ์ บก.สื่อออนไลน์ ปลายด้ามขวานชายแดนใต้ ผนึกรวมพลังกันพัฒนาสื่อ เพื่อเปิดโลกทัศน์ใหม่ รับผิดชอบต่อสังคม อย่างสร้างสรรค์ค่ะ ผอ.สุชาดา เกษมทรัพย์ผู้อำนวยการโรงเรียนเกษมทรัพย์ อำเภอสุไหงโกลก สตรีหมายเลขหนึ่งแห่งวงการศึกษาผู้คร่ำหวอดอยู่ในวงการศึกษามายาวนาน ให้ความสำคัญการยกระดับสถานศึกษาให้เป็น”โรงเรียนคุณภาพ”และเดินหน้าสร้างเครือข่ายโรงเรียนคุณภาพ ลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา สร้างโอกาสการเรียนรู้ของเด็กทุกๆคนอย่างทั่วถึงและเท่าเทียมกัน ยินดีที่เป็นส่วนหนึ่งร่วมกันพัฒนาสื่อด้านการศึกษาอย่างสร้างสรรค์ ภายใต้ “เดลิมิเร่อร์ออนไลน์@ปลายด้ามขวาน..สู่ชายแดนใต้” ค่ะ"

นายพงศ์ธร  เสถียรพัฒนพงศา ที่ปรึกษา

                       

"ยินดีกับมาดามแม่ดร.ต้นบุญวิสาขา อมตะเศรษฐี ประธานอำนวยการหนังสือพิมพ์เดลิมิเร่อร์ที่มาขยายฐานมอบความไว้วางใจให้คุณประพันธ์ ฤทธิวงศ์ บก.สื่อออนไลน์ ปลายด้ามขวาน ชายแดนใต้ ร่วมกันพัฒนาสื่อเพื่อความรับผิดชอบต่อสังคม อย่างสร้างสรรค์"
0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น