โฆษณา

จำนวนผู้เข้าชม

วิเคราะห์ เจาะลึก มุมมองการเมือง พบกับนายหัวไทรนักข่าวหัวเห็ด จาก ปลายด้ามขวานชายแดนใต้

วันเสาร์ที่ 12 สิงหาคม พ.ศ. 2566

๑๒ สิงหา ฤกษ์มหามงคล...วันแม่ รวมพลังรังสรรค์ สื่อ...เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา สู่..ปลายด้ามขวาน ชายแดนใต้

                                                      ๑๒ สิงหา ฤกษ์มหามงคล...วันแม่ 

                                             รวมพลังรังสรรค์ สื่อ...เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา

                                                       สู่..ปลายด้ามขวาน ชายแดนใต้

                                              มาดามแม่ ต้นบุญ วิสาขา  อมตะเศรษฐี
                                          ประธานผู้อำนวยการหนังสือพิมพ์เดลิมิเร่อร์ออนไลน์"ผอ.สุชาดา เกษมทรัพย์ ผูอำนวยการโรงเรียนอนุบาล สุชาดา เกษมทรัพย์  สุไหง- โก-]d สตรีหมายเลขหนึ่งแห่งวงการศึกษา ผู้คร่ำหวอดอยู่ในวงการศึกษามายาวนาน ให้ความสำคัญการยกระดับสถานศึกษาเดิมให้เป็น”โรงเรียนคุณภาพ”และเดินหน้าสร้างเครือข่ายโรงเรียนคุณภาพ ลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา สร้างโอกาสการเรียนรู้ของเด็กทุกๆคนอย่างทั่วถึงและเท่าเทียมกัน ยินดีที่เป็นส่วนหนึ่งร่วมกันพัฒนาสื่อด้านการศึกษาอย่างสร้างสรรค์ค่ะ"


     ประพันธ์  ฤทธิวงศ์  บรรณาธิการหนังสือพิมพ์เดลิมิเร่อร์ออนไลน์  ประจำภาคใต้ตอนล่าง

สืบเนื่องจาก มาดามแม่ ดร.ต้นบุญ  วิชาขา  อมตะเศรษฐี ประธานอำนวยการหนังสือพิมพเดลิมิเร่อร์  ได้แต่งตั้งให้มอบหมายให้ นายประพันธ์  ฤทธิวงศ์ บก.ปลายด้ามขวานชายแดนใต้ เป็นบรรณาธิการหนังสือพิมพ์เดลิมิเร่อร์ออนไลน์  ลำดับที่  ๐๐๖  ประจำภาคใต้ตอนล่าง มีเขตพื้นที่รับผิดชอบ จังหวัดสงขลา จังหวัดสตูล จังหวัดปัตตานี  จังหวัดยะลา และจังหวัดนราธิวาส ด้วยอาศัยอำนาจว่าด้วยระเบียบคุณสมบัติ ผู้ประกอบวิชาชีพสื่อมวลชน ทุกประการ  ให้ไว้ ณ วันที่ ๗ สิงหาคม  ๒๕๖๖ แล้วนั้น

                      ดร.พิเชฐ  สุดเดือน  ประธานที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ 

              หนังสือพิมพ์เดลิมิเร่อร์ออนไลน์    ประจำภาคใต้ตอนล่าง

                                         12 สิงหาคม 2566

                                          วันแม่ แห่งชาติ

                                        #พระคุณแม่ยิ่งใหญ่..

                                     ต่อปวงประชา ตลอดไป

ในนาม ประธานที่ปรึกษากิตติมศักดิ์บรรณาธิการหนังสือพิมพ์เดลิมิเร่อร์ออนไลน์ ประจำภาคใต้ตอนล่าง พร้อมคณะฯ

ขอให้พระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน 

ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ

    ข้าพระพุทธเจ้า

    ดร.พิเชฐ สุดเดือน 

     พระสมบูรณ์ วฑฺฒโน 

      นายพงศ์ธร เสถียรพัฒนพงศา  

     นางสุขาดา เกษมทรัพย์

     ปลายด้ามขวานชายแดนใต้

     "รู้คน รู้งาน รู้พื้นที่"

     รู้รัก สามัคคี และ

    "มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน"

     ร่วมพลังสื่อเดลิมิเร่อร์

     เป็นหนึ่ง เพื่อชาวใต้


                        พระสมบูรณ์ วฑฺฒโน  ที่ปรึกษา(ฝ่ายพระพุทธศาสนา)
  

                    หนังสือพิมพ์เดลิมิเร่อร์ออนไลน์    ประจำภาคใต้ตอนล่าง

"อาตมภาพก็ขออนุโมทนาและขอขอบคุณในกุศลเจตนาอันงามของคุณประพันธ์  ฤทธิวงศ์  บรรณาธิการ หนังสือพิมพ์เดลิมิเร่อร์ออนไลน์  ประจำภาคใต้ตอนล่าง ที่ได้แต่งตั้ง เป็นที่ปรึกษา ฝ่ายพระพุทธศาสนา  ซึ่งเป็นสิ่งที่ดี เพื่อสืบสาน ธำรง  ชื่อว่าได้บำรุงพระพุทธศาสนาโดยชอบแล้ว ขอนุโมทนา"


นายพงศ์ธร  เสถียรพัฒนพงศา
กรรมการที่ปรึกษา 

                            หนังสือพิมพ์เดลิมิเร่อร์ออนไลน์   ประจำภาคใต้ตอนล่าง

"ยินดีกับมาดามแม่ดร.ต้นบุญวิสาขา อมตะเศรษฐี ประธานอำนวยการหนังสือพิมพ์เดลิมิเร่อร์ที่มาขยายฐานมอบความไว้วางใจให้คุณประพันธ์ ฤทธิวงศ์ บก.สื่อออนไลน์ ปลายด้ามขวาน ชายแดนใต้ ร่วมกันพัฒนาสื่อเพื่อความรับผิดชอบต่อสังคม อย่างสร้างสรรค์"


                                               นางสุชาดา  เกษมทรัพย์  

                                   กรรมการที่ปรึกษา 

                            หนังสือพิมพ์เดลิมิเร่อร์ออนไลน์   ประจำภาคใต้ตอนล่าง

"ผอ.สุชาดา เกษมทรัพย์ ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาล สุชาดา  เกษมทรัพย์ สุไหง-โกลก   สตรีหมายเลขหนึ่งแห่งวงการศึกษา ผู้คร่ำหวอดอยู่ในวงการศึกษามายาวนาน ให้ความสำคัญการยกระดับสถานศึกษาเดิมให้เป็น”โรงเรียนคุณภาพ”และเดินหน้าสร้างเครือข่ายโรงเรียนคุณภาพ ลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา สร้างโอกาสการเรียนรู้ของเด็กทุกๆคนอย่างทั่วถึงและเท่าเทียมกัน ยินดีที่เป็นส่วนหนึ่งร่วมกันพัฒนาสื่อด้านการศึกษาอย่างสร้างสรรค์ค่ะ"

"ยินดีกับมาดามแม่ดร.ต้นบุญวิสาขา อมตะเศรษฐี ประธานอำนวยการหนังสือพิมพ์เดลิมิเร่อร์ที่มาขยายฐานมอบความไว้วางใจให้คุณประพันธ์ ฤทธิวงศ์ บก.สื่อออนไลน์ ปลายด้ามขวาน ชายแดนใต้ ร่วมกันพัฒนาสื่อเพื่อความรับปิดชอบต่อสังคม อย่างสร้างสรรค์ค่ะ"

บัดนี้นายประพันธ์  ฤทธิวงศ์ บรรณาธิการหนังสือพิมพ์เดลิมิเร่อร์ออนไลน์ ลำดับที่  ๐๐๖    ประจำภาคใต้ตอนล่าง มีเขตพื้นที่รับผิดชอบ จังหวัดสงขลา จังหวัดสตูล จังหวัดปัตตานี  จังหวัดยะลา และจังหวัดนราธิวาส  สร้างความมั่นคงให้กับองค์กร

 เพื่อให้องค์กรสื่อที่รับผิดชอบ มีการพัฒนารูปแบบ กลยุทธ์ และการสื่อสาร ความรับผิดชอบต่อสังคม และสิ่งแวดล้อม ปัจจัยพื้นฐาน ที่มีอิทธิพลต่อการเปลี่ยนแปลง หรือการพัฒนาบุคคลและสังคม จึงแต่งตั้งคณะกรรมการบริหาร และคณะกรรมการที่ปรึกษา ผู้ทรงคุณวุฒิเฉพาะด้าน ให้คำแนะนำ ให้คำปรึกษา ดังต่อไปนี้

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น