โฆษณา

จำนวนผู้เข้าชม

วิเคราะห์ เจาะลึก มุมมองการเมือง พบกับนายหัวไทรนักข่าวหัวเห็ด จาก ปลายด้ามขวานชายแดนใต้

วันเสาร์ที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2566

คณะประสานงานระดับพื้นที่ (สล.3) ภาคส่วน อ.รือเสาะ จัดกิจกรรมเวทีสาธารณะ เสียงสะท้อนกลุ่มเยาวชน ร.ร.รือเสาะชนูปถัมถ์ คนรุ่นใหม่ ชายแดนใต้ ต้องการคาดหวัง สันติสุข จชต.(ชมคลิป)

 คณะประสานงานระดับพื้นที่ (สล.3) ภาคส่วน อ.รือเสาะ จัดกิจกรรมเวทีสาธารณะ เสียงสะท้อนกลุ่มเยาวชน ร.ร.รือเสาะชนูปถัมถ์ คนรุ่นใหม่ ชายแดนใต้ ต้องการคาดหวัง สันติสุข จชต.(ชมคลิป)
ประพันธ์  ฤทธิวงศ์  บก.ปลายด้ามขวาน@ชายแดนใต้/ สล.3กลุ่มงานสื่อมวลชน การสื่อสารและเทคโนโลยี่ /ภาพข่าว/รายงาน

           เมื่อวันที่ 20 มิถุนายน 2566 เวลา 08.30 น. กอ.รมน.ภาค 4 ส่วนหน้า โดยคณะประสานงานระดับพื้นที่ (สล.3) ภาคส่วน อ.รือเสาะ จ.นราธิวาส นำโดยนายกรีฑา แดงดี คณะ สล.3 จังหวัดนราธิวาส ได้จัดกิจกรรมเวทีสาธารณะ “หนุนเสริมกระบวนการพูดคุยเพื่อสันติสุขจังหวัดชายแดนภาคใต” ในกลุ่มเยาวชนคนรุ่นใหม่ 

     เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจต่อกระบวนการพูดคุยสันติสุขจังหวัดชายแดนภาคใต้ เป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรูรวมกันอยางสรางสรรค และรับฟังข้อเสนอแนะต่างๆ อันจะนำไปสู่การแสวงหาทางออกจากความขัดแย้งโดยสันติวิธี ทั้งยังเปนการสรางสภาวะแวดลอมที่ดีใหเอื้อตอกระบวนการพูดคุยเพื่อสันติสุขจังหวัดชายแดนภาคใต้อีกด้วย โดยมีเยาวชนคนรุ่นใหม่ (นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ร.ร.รือเสาะชนูปถัมภ์) เข้าร่วมจำนวน 120 คน  ณ ห้องประชุม ร.ร.รือเสาะชนูปถัมภ์ อ.รือเสาะ จ.นราธิวาส
          ภายในกิจกรรมมีการบรรยายให้ความรู้ถึงบทบาทการขับเคลื่อนภารกิจงานของคณะ สล.3

และพัฒนาการความขัดแย้ง ตลอดจนความก้าวหน้าของกระบวนการพูดคุยสันติสุขฯ จชต. ตั้งแต่อดีตถึงปัจจุบัน พร้อมทั้งได้เปิดโอกาสให้เยาวชนได้ร่วมแลกเปลี่ยนมุมมองผ่านฉากทัศน์ต่างๆ เช่น 19 ปีที่ผ่านมาของเหตุการณ์ความรุนแรง น้องๆ เห็นอะไรบ้าง, 4 ปีหลังจากนี้ น้องๆ คาดหวังอะไรจากว่าที่รัฐบาลชุดใหม่ และว่าที่คณะพูดคุยฯ ชุดใหม่ รวมถึงการแสดงความคิดเห็นผ่านการระดมกลุ่ม (Workshop) ในประเด็นภาพจําและภาพฝันที่เยาวชนคนรุ่นใหม่คาดหวังและอยากเห็น

ในกระบวนการสร้างสันติสุข จชต.
 เช่น อะไรคือปัญหาที่เกิดขึ้น อะไรคือสาเหตุของปัญหา        ในฐานะเยาวชนคนรุ่นใหม่เราจะมีส่วนร่วมในการแก้ปัญหาที่จะนําไปสู่สันติสุข จชต. ได้อย่างไร และจะมีข้อเสนอไปยังรัฐบาลและตัวแทนผู้เห็นต่างอะไรบ้าง          บรรยากาศภายในกิจกรรม เต็มไปด้วยความตื่นตัวของเยาวชนที่ได้เข้าร่วมกิจกรรม โดยได้รับเกียรติจาก พันเอก สิทธิชัย บำรุงเขต ผบ.ฉก.ทพ.46 ให้เกียรติเป็นประธานเปิดงานและมอบโอวาทแก่เยาวชน โดยมี พันโท ปรีชา รุ่งเมือง หัวหน้าสำนักงานเลขานุการคณะประสานงานระดับพื้นที่ (สล.3) รองผู้อำนวยการโรงเรียนรือเสาะชนูปถัมภ์ คณะครู และคณะ สล.3 ในพื้นที่ อ.รือเสาะ จ.นราธิวาส เข้าร่วมอย่างพร้อมเพรียงกันทั้งนี้ เวทีในครั้งนี้ เกิดขึ้นสืบเนื่องจากสำนักงานเลขานุการคณะประสานงานระดับพื้นที่ (สล.3) กอ.รมน.ภาค 4 ส่วนหน้า ได้มีแผนปฏิบัติการจัดเวทีสาธารณะ หนุนเสริมกระบวนการพูดคุยสันติสุขในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ประจำปีงบประมาณ 2566 โดยมีแผนในการขับเคลื่อนจำนวน 120 เวที ครอบคลุม 3 จังหวัด และ 4 อำเภอของจังหวัดสงขลา ซึ่งจังหวัดนราธิวาสรับผิดชอบในการจัดเวทีฯ จำนวน 32 เวที เพื่อเป็นเวทีในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และรับฟังข้อเสนอจากภาคประชาชนทุกภาคส่วนต่อกระบวนการพูดคุยสันติสุขฯ

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น