โฆษณา

จำนวนผู้เข้าชม

วิเคราะห์ เจาะลึก มุมมองการเมือง พบกับนายหัวไทรนักข่าวหัวเห็ด จาก ปลายด้ามขวานชายแดนใต้

วันพฤหัสบดีที่ 27 เมษายน พ.ศ. 2566

ปลายด้่ามขวาน@ขอแสดงความยินดี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ธเนศพล อินทร์จันทร์ รองอธิการบดีฝ่ายการศึกษามหาวิทยาลัยพิษณุโลกเข้ารับรางวัลงานประทานรางวัลไทยบุคคลแห่งชาติ ครั้งที่ ๑๑ ประจำปี ๒๕๖๖ สาขา นักพัฒนาและปกครองท้องถิ่นดีเด่น

ปลายด้่ามขวาน@ขอแสดงความยินดี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ธเนศพล อินทร์จันทร์ รองอธิการบดีฝ่ายการศึกษามหาวิทยาลัยพิษณุโลก และนางสาวจาตุพร  กางทาสีผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านยางตำบลลำดวน อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา บุรีรัมย์ เขต 2 เข้ารับรางวัลงานประทานรางวัลไทยบุคคลแห่งชาติ     ครั้งที่ ๑๑      ประจำปี ๒๕๖๖   สาขา นักพัฒนาและปกครองท้องถิ่นดีเด่น

สมัชชานักจัดรายการข่าววิทยุโทรทัศน์หนังสือพิมพ์ แห่งประเทศไทย (สว.นท.) จัดงานโครงการ ปณิธานความดี งานประทานรางวัลไทยบุคคลแห่งชาติ ครั้งที่ ๑๑      ประจำปี ๒๕๖๖รางวัลแห่งชาติ Thai Awards


  สมเด็จพระญาณสังวรสมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ได้ประทานอนุญาตให้อัญเชิญตราสัญลักษณ์ พระนามย่อ ญสส. ประดิษฐานไว้ประจำบนโล่รางวัล "องค์พระสยามเทวาธิราช" 


โครงการ“บุคคลแห่งชาติ”ที่ยกย่อง เชิดชู มอบรางวัลและประกาศเกียรติคุณแก่ผู้กระทำความดี มีผลงานและสร้างประโยชน์แก่สังคมและประเทศชาติ เพื่อส่งเสริม สร้างขวัญและกำลังใจแก่บุคคลผู้เป็นแบบอย่างที่ดี เพื่อร่วมกันสร้างสรรค์สังคมที่มีคุณธรรม จริยธรรม ตลอดจนเป็นแบบอย่างเพื่อปลุกกระแสการสร้างสังคมแห่งความดีอย่างเป็นรูปธรรมนั้นมีมาอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ผู้ได้รับรางวัลมีขวัญกำลังใจในการประพฤติดี  มีศีลธรรม จริยธรรมและคุณธรรมและช่วยเหลือสังคม 

 เพื่อให้สังคมไทยเป็นสังคมที่น่าอยู่ และมีความสามัคคีปรองดองเป็นสิริมงคลสืบไปเพื่อสร้างขวัญกำลังใจ ขับเคลื่อนกิจกรรมของการทำความดีให้อยู่คู่ผืนแผ่นดินไทย  ยกย่อง  ให้คุณค่าแก่คนดี ..อันเป็นเครื่องหมายที่การันตีถึงศักยภาพ ของผู้ที่ได้ผ่านการพิจารณาให้เข้ารับรางวัลเพื่อให้เกิดความปิติยินดี ความภาคภูมิใจและเกิดแรงผลักดันอย่างต่อเนื่องกำหนดการณ์งานประทานรางวัล

ในวันอาทิตย์ที่ ๙ เมษายน พศ.๒๕๖๖


ประธานพิธีมอบโดย ดร.หม่อมหลวงสราลี กิติยากร

พระขนิษฐาในพระเจ้าวรวงศ์เธอ 

พระองค์เจ้าโสมสวลี กรมหมื่นสุทธนารีนาถ 

สถานที่จัดงาน ณ ห้องคอนเวนชั่นฮอลล์ 

ศูนย์ประชุมสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ ถนนวิภาวดีรังสิต

เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ เวลา ๑๒.๓๐ น.


ขอแสดงความยินดีกับท่านที่ได้รับการเชิดชูเกียรติคุณและขอขอบพระคุณทุกๆฝ่ายที่ได้ร่วมกันสนับสนุนกิจกรรมให้สำเร็จผลได้ในอันที่จะร่วมกันเสริมสร้างสังคม และเศรษฐกิจสร้างความเข้มแข็งให้กับสังคมและประเทศ ขอให้ทุกๆท่านรักษาเกียรติภูมิแห่งเกียรติยศนี้ให้มั่นคงและยั่งยืนตลอดไป

คณะกรรมการคัดสรรบุคคล องค์กร(สว.นท.)ได้กล่าวว่า

โครงการส่งเสริมพัฒนาคุณภาพข้าราชการไทยที่ดี

เพื่อแทนคุณแผ่นดิน ภายใต้แนวคิด “ข้า...ของแผ่นดิน ร่วมกันประพฤติปฏิบัติ เพื่อประโยชน์สุขของประชาชน” ด้วยตระหนักถึงคุณค่าแห่งการประพฤติปฏิบัติการทำงานปฏิบัติหน้าที่แห่งการทำดี เป็นหลักในการประพฤติปฏิบัติพัฒนาตนเอง ให้ดีมีคุณค่า และเพื่อเป็นการส่งเสริมข้าราชการไทยที่ดี เป็นแบบตัวอย่างที่ดีของสังคม และเพื่อเป็นการส่งเสริมให้ก่อการทำดีเป็นต้นแบบตัวอย่างของข้าราชการในสังคมไทย อย่างต่อเนื่องในการพัฒนาจิตใจ มีความมุ่งมั่น เน้นการพัฒนาความคิด จิตใจ และพัฒนางานให้ดีมุ่งเน้นการทำงานให้ประสบความสุข ความสงบ ความเจริญแก่สังคม อันก่อประโยชน์กับสังคมและประเทศ 


และจะสร้างแรงบัลดาลใจให้แก่เพื่อนราชการในการช่วยกันทำดี ทำความเจริญให้แก่แผ่นดินไทย การเชิดชูข้าราชการไทยตัวอย่างที่ดีที่จะเป็นผู้นำสังคมแต่ละหน่วยงานพื้นที่ทุกภาคส่วนก็จะเกิดพลังในการขับเคลื่อนการทำงานราชการขับเคลื่อนประเทศไทยได้อย่างจริงจังและยั่งยืน ในฐานะภาคส่วนองค์กรมูลนิธิและองค์กรสื่อภาคประชาชนได้เล็งเห็นความสำคัญ ด้วยเหตุนี้การคัดเลือกสรรบุคคล


การคัดเลือก"บุคคลตัวอย่างแห่งชาติ" 

โดยคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิดำเนินการพิจารณาประวัติที่ได้กำหนดคุณสมบัติหลักเกณฑ์และวิธีการ

คัดเลือกผู้ที่สมควรได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติ 

เกี่ยวกับการกระทำความดีหรือการประพฤติปฏิบัติตน

และหน้าที่ ความรับผิดชอบของบุคคล อันเป็นประโยชน์ต่อสังคมและประเทศชาติและเป็นที่ประจักษ์


เพื่อพิจารณาคัดเลือกประวัติอย่างโปร่งใสและเป็นธรรมหมายเหตุ" ทั้งนี้การพิจารณาเป็นไปตามความเหมาะสมและประวัติที่ทุกๆท่านส่งเข้ามาเพื่อการพิจารณาให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ทุกประการ เพื่อเป็นเกียรติและความภาคภูมิใจในการทำงานและเป็นต้นแบบและเป็น

แบบอย่างที่ดีสืบไป


สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม


ดร.ทัศนีย์ ยานพาณิชย์  

-คณะกรรมการคัดสรรบุคคลและองค์กร (สว.นท)

-ที่ปรึกษาและคณะกรรมการพิเศษ(สว.นท.)

( ผู้ประสานงานกรรมการ/ กิจกรรมพิเศษ )

องค์กรสมัชชานักจัดรายการข่าววิทยุโทรทัศน์หนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย(สว.นท)

มูลนิธิสร้างสรรค์สังคมไทยและเครือข่ายองค์กรภาคี

โทร:09-17-16-1555 


0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น