โฆษณา

จำนวนผู้เข้าชม

วิเคราะห์ เจาะลึก มุมมองการเมือง พบกับนายหัวไทรนักข่าวหัวเห็ด จาก ปลายด้ามขวานชายแดนใต้

วันเสาร์ที่ 1 เมษายน พ.ศ. 2566

ปลายด้ามขวาน@ชายแดนใต้ ขอแสดงความยินดี นายแพทย์ ชัยวัฒน์ พัฒนาพิศาลศักดิ์ นายแพย์สาธารณสุขจังหวัดนราธิวาส ได้รับการคัดเลือกเป็นข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจำปี 2565

 ปลายด้ามขวาน@ชายแดนใต้ ขอแสดงความยินดี นายแพทย์  ชัยวัฒน์  พัฒนาพิศาลศักดิ์ นายแพย์สาธารณสุขจังหวัดนราธิวาส  ได้รับการคัดเลือกเป็นข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจำปี  2565


 

                            (ชมคลิป)       https://fb.watch/jDkELy8gmy/?mibextid=cr9u03

ประพันธ์  ฤทธิวงศ์ บก.ปลายด้ามขวาน@ชายแดนใต้/รายงาน


1 เมษายน วันข้าราชการพลเรือน ตรงกับวันประกาศใช้พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือนฉบับแรก 1 เมษายน 2472 และเพื่อเป็นการน้อมรำลึกถึงพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว ผู้ทรงวางรากฐานระเบียบข้าราชการพลเรือนทุกกระทรวง ทบวง กรม ให้อยู่ในมาตรฐานเดียวกัน
     โดยมีการคัดเลือกข้าราชการพลเรือนดีเด่นตั้งแต่ปี พ.ศ. 2526 เป็นต้นมา ได้จัดพิธีมอบเกียรติบัตรแก่ข้าราชการดีเด่นในงานวันข้าราชการพลเรือนทุกปีจนถึงปัจจุบัน เพื่อให้ประชาชนได้เข้าใจถึงบทบาทและหน้าที่ของข้าราชการ รวมถึงให้ข้าราชการตระหนักในเกียรติ หน้าที่ ของตนเอง ได้นำเสนอเผยแพร่ผลงานของส่วนราชการที่เกี่ยวข้องกับการให้บริการประชาชน ยกย่องส่งเสริมข้าราชการที่มีความประพฤติและผลปฏิบัติงานดีเด่น เป็นวันที่มีความหมายอยู่ในความทรงจำ  อันจะช่วยสร้างขวัญและกำลังใจให้ข้าราชการกระทำความดีสืบไป

 

     ปลายด้ามขวาน@ชายแดนใต้ขอแสดงความยินดีกับ นายแพทย์  ชัยวัฒน์  พัฒนาพิศาลศักดิ์ นายแพย์สาธารณสุขจังหวัดนราธิวาส  ได้รับการคัดเลือกเป็นข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจำปี  2565

สำหรับผลงานเด่น  นายแพทย์  ชัยวัฒน์  พัฒนาพิศาลศักดิ์ นายแพย์สาธารณสุขจังหวัดนราธิวาส


1.ชราธิวาส (ที่อยู่ผู้สูงอายุ)

1.1สูงวัยต้องแข็งแรง มีชัวิตอยู่ได้นานขึ้น  อายุยืนแบบป่วยช้า :ส่งเสริมสึฝุขภาพพฤติกรรม9ด้าน

ไม่ล้มไม่ลืม ไม่ซึมเศร้า กินข้าวอร่อย

จัดให้มี คลินิกสูงวัยสะดวกทุกอำเภอ,ธนาคารเครื่องมือแพทย์ ฯลฯ

1.2 มีระบบดูแล จัดให้มี พชอ,ชมรม ผสอ. วัย(มหาดไทยกับสาสุข พม)

1.3 ปรับตัวได้:การออม การเรียนรู้(พม,ศธ,อว,แรงงาน)

 

2.Digital health

จัดให้มี คลินิกโทรเวช (telemed )ทุกรพ. รับตรวจผ่านดิจิทัลจาก รพสต

. 3.ยาเสพติด

3.1ป้องกัน:to be no.1 ระดับเพชร

3.2ดูแล รักษา ฟื้นฟู :เปิดคลินิกจิเวชและยาเสพติด มีระบบส่งต่อ มีสถานฟื้นฟูสมรรถนะ

4.พัฒนา อสม.ดีเด่น 13สาขา จนได้รางวัล5สาขา เป็นอันดับ1ของเขตสุขภาพที่12

 

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น