โฆษณา

จำนวนผู้เข้าชม

วิเคราะห์ เจาะลึก มุมมองการเมือง พบกับนายหัวไทรนักข่าวหัวเห็ด จาก ปลายด้ามขวานชายแดนใต้

วันศุกร์ที่ 28 เมษายน พ.ศ. 2566

รายการคืนคุณให้แผ่นดิน สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก ออกอากาศทุกวันศุกร์ เวลา 13.55 น. - 14.00 น. ( กดหมายเลข 5 ) " พระอาจารย์มั่น ภูริทัตโต พระอาจารย์สายวิปัสสนากรรมฐาน บุคคลสำคัญของโลก "

 

รายการคืนคุณให้แผ่นดิน สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก ออกอากาศทุกวันศุกร์ เวลา 13.55 น. - 14.00 น. ( กดหมายเลข 5 )  " พระอาจารย์มั่น ภูริทัตโต พระอาจารย์สายวิปัสสนากรรมฐาน บุคคลสำคัญของโลก "


" ศิริพร จงศิริ ผู้อำนวยการใหญ่ผลิตรายการคืนคุณให้แผ่นดิน สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบกขอนำเสนอเรื่องราวเกี่ยวกับพุทธศาสนา มุ่งเน้นเรื่องการพ้นทุกข์ และสอนให้รู้จักทุกข์และวิธีการดับทุกข์ ให้พ้นจากความไม่รู้ความจริงในธรรมชาติ อันเป็นเหตุให้เกิดทุกข์จากกิเลสทั้งปวงคือ ความโลภ ความโกรธ ความหลง รวมทั้งเน้นการศึกษาทำความเข้าใจ การโยนิโสมนสิการด้วยปัญญา และพิสูจน์ทราบข้อเท็จจริง เห็นเหตุผลว่าสิ่งนี้มีสิ่งนี้จึงมี จนเห็นตามความเป็นจริง "


  " พระอาจารย์มั่น ภูริทัตโต พระอาจารย์สายวิปัสสนากรรมฐาน บุคคลสำคัญของโลก "


  " วัดป่าอาจารย์มั่น ตั้งอยู่ที่บ้านแม่กอย ต.เวียง อ.พร้าว จ.เชียงใหม่ เป็นสถานที่ตั้งกุฏิและทางเดินจงกรมของหลวงปู่มั่น ภูริทัตโต "

" พระครูสังฆรักษ์ วีรวัฒน์ วีรวฑฺฒโน หรือ พระครูอ๊อด วัดเจดีย์หลวงวรวิหาร อ.เมือง  เชียงใหม่ ตามรอยเท้า " หลวงปู่มั่น " จารึกไว้ในล้านนา  " 


      คำสอนหลวงปู่

 " เราเกิดมาเป็นมนุษย์

   มีความศักดิ์สูงมาก

อย่านำเรื่องของสัตว์มาประพฤติ 

มนุษย์เราจะต่ำลงกว่าสัตว์

และจะเลวกว่าสัตว์อีกมากมาย

        อย่าพากันทำ

ให้พากันละบาป บำเพ็ญบุญทำแต่คุณความดี

  อย่าให้เสียชีวิตเปล่าที่มีวาสนาเกิดมาเป็นมนุษย์ "

    พระอาจารย์มั่น ภูริทตฺโต 

 พระอาจารย์มั่น ภูริทตฺโต ได้ปฏิบัติตนตามแนวทางคำสอนพระศาสดาอย่างเคร่งครัด และยึดถือธุดงควัตรด้วยจริยวัตรปฏิปทางดงาม จนได้รับการยกย่องจากผู้ศรัทธาทั้งหลายว่าเป็นพระผู้เลิศทางธุดงควัตร ท่านวางแนวทางในการปฏิบัติสมถะและวิปัสสนาตามหลักธรรมคำสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาพุทธเจ้าให้แก่สมณะประชาชนอย่างกว้างขวาง จนมีพระสงฆ์และฆราวาส 


วัดป่าอาจารย์มั่น ภูริทัตโต นี้ บริเวณสถานที่ส่วนหนึ่งแต่เดิมในอดีตเคยเป็นวัดในพุทธศาสนาซึ่งกล่าวกันว่าเป็นวันที่สร้างขึ้นโดยชาวมอญแต่โบราณแต่จะเป็นในสมัยใดไม่ปรากฏหลักฐานแน่ชัด ทราบแต่ว่าวัดนี้ชาวบ้านเรียกกันต่อๆมาว่า “วัดป่าแดง” เนื่องด้วยแต่เดิมนั้นบริเวณนี้เต็มไปด้วยป่าไม้แดงเป็นจำนวนมากต่อมาวัดนี้ได้กล้ายเป็นวัดร้างถูกทอดทิ้งอยู่กลางป่า มีต้นไม้ขึ้นปกคลุมโดยทั่วไป แต่ก่อยังมีร่องรอยซากปรักหักพังบางส่วนปรากฏให้เห็นอยู่ได้ในระหว่างปี พ.ศ.2472-2483 ขณะที่ท่านพระอาจารย์มั่น ภูริทัตโต พระอาจารย์ใหญ่ฝ่ายสมถวิปัสสนากรรมฐาน ได้เที่ยวจาริกขึ้นมาในเขตจังหวัดต่างๆในภาคเหนือและรวมทั้งจังหวัดเชียงใหม่ด้วยเพื่อบำเพ๊ญสมณธรรมนั้น ท่านพระอาจารย์มั่น ภูริทัตโตได้เคยมาปักกลดพักบำเพ๊ญเพียร ณ บริเวณสถานที่วัดร้างป่าแดงแห่งนี้เป็นการชั่วครั้งชั่วคราวหลายหนหลายครั้ง ตลอดจนได้พำนักจำพรรษาด้วย 1 พรรษา


หลวงปู่มั่นเป็น "พระป่า" เป็นพระแท้ผู้ไม่เคยอยู่ติดวัดหรือกุฏิ แต่ออกเดินธุดงค์ไปตามป่าเขาทั่วภาคเหนือและอีสาน ออกเผยแผ่พระธรรมให้กับคนทั่วไป ด้วยเหตุนี้ดินแดนล้านนาจึงเป็นพื้นที่ที่จะบอกเล่าเรื่องราวของหลวงปู่มั่นได้อย่างดี เนื่องจากท่านเป็นพระมหาเถระรุ่นบุกเบิกที่ได้เดินทางขึ้นมาเผยแพร่วัตรปฏิบัติคณะธรรมยุติกนิกาย และในธุดงควัตรปฏิบัติแบบพระป่ากรรมฐาน ณ วัดเจดีย์หลวง จ.เชียงใหม่ เป็นวัดหนึ่งเดียวที่หลวงปู่มั่นเคยเป็นเจ้าอาวาสตั้งแต่ได้อุปสมบทจนกระทั่งละขันธ์


   อย่าพลาดติดตามชมรายการคืนคุณให้แผ่นดิน ทุกวันศุกร์เวลา 13.55 น. - 14.00 น. สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก คุณอภิคม แก้วละเอียด พิธีกรภาคสนามดำเนินรายการคืนคุณให้แผ่นดิน สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก


CR: ศิริพร จงศิริ ผู้อำนวยการใหญ่ผลิตรายการคืนคุณให้แผ่นดิน สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น