โฆษณา

จำนวนผู้เข้าชม

วิเคราะห์ เจาะลึก มุมมองการเมือง พบกับนายหัวไทรนักข่าวหัวเห็ด จาก ปลายด้ามขวานชายแดนใต้

วันพุธที่ 1 มีนาคม พ.ศ. 2566

" องคมนตรี เชิญสัญญาบัตร พัดยศ และผ้าไตรถวายพระสงฆ์ทรงตั้งสมณศักดิ์ จังหวัดเชียงใหม่ "

 " องคมนตรี เชิญสัญญาบัตร พัดยศ และผ้าไตรถวายพระสงฆ์ทรงตั้งสมณศักดิ์ จังหวัดเชียงใหม่ "

รายการคืนคุณให้แผ่นดิน สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก ออกอากาศวันศุกร์ที่ 3 มีนาคม พ.ศ.2566 เวลา 13.55 น. - 14.00 น. สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก

" องคมนตรี เชิญสัญญาบัตร พัดยศ และผ้าไตรถวายพระสงฆ์ทรงตั้งสมณศักดิ์ จังหวัดเชียงใหม่ "

  วันอังคารที่ ๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ เมื่อเวลา ๑๖.๐๙ น. ที่ผ่านมา ณ พระวิหารหลวง วัดป่าดาราภิรมย์ พระอารามหลวง อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ นายพลากร สุวรรณรัฐ องคมนตรี เชิญสัญญาบัตร พัดยศ และผ้าไตร ถวายแด่ พระเทพวชิราธิบดี พระราชวัชรสุทธิวงศ์ พระปัญญาวชิรกวี พระศรีวชิรเวที พระวชิรกิจโสภณ 

   ด้วยพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ มหิศรภูมิพลราชวรางกูร กิติสิริสมบูรณอดุลยเดช สยามินทราธิเบศรราชวโรดม บรมนาถบพิตร พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว มีพระบรมราชโองการโปรดพระราชทานสัญญาบัตรตั้งสมณศักดิ์ 


    พระราชวิสุทธิญาณ เป็น พระเทพวชิราธิบดี ศรีศาสนกิจดิลกคุณ อดุลธรรมกถาสุนทร ยติคณิสสร บวรสังฆาราม คามวาสี พระราชาคณะชั้นเทพ สถิต ณ วัดป่าดาราภิรมย์ พระอารามหลวง จังหวัดเชียงใหม่ มีฐานานุศักดิ์ตั้งฐานานุกรมได้ ๕ รูป

    พระครูภาวนาวิริยวัฒน์ เป็น พระราชวัชรสุทธิวงศ์ ธรรมาลงกรณ์วิภูษิต ยติคณิสสร บวรสังฆาราม คามวาสี พระราชาคณะชั้นราช ฝ่ายวิปัสสนาธุระ สถิต ณ วัดป่าพุทธพจน์หริภุญไชย จังหวัดลำพูน มีฐานานุศักดิ์ตั้งฐานานุกรมได้ ๔ รูป

     พระมหาเกรียงไกร อหึสโก (เปรียญธรรม ๙ ประโยค) วัดบุญยืน พระอารามหลวง จังหวัดน่าน เป็นพระราชาคณะชั้นสามัญ มีนามว่า พระศรีวชิรเวที

     พระครูสังวรสิทธิโชติ วัดบ้านขุน จังหวัดเชียงใหม่ เป็นพระราชาคณะชั้นสามัญ มีนามว่า พระวชิรกิจโสภณ

     นอกจากนี้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้เชิญสัญญาบัตร พัดยศ และผ้าไตร ถวายแด่ พระครูวิสิฐปัญญากร วัดบ้านตอง จังหวัดลำพูน เป็นพระราชาคณะชั้นสามัญ มีนามว่า พระปัญญาวชิรกวี ณ โรงพยาบาลสงฆ์มหาราชนครเชียงใหม่ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่

    ในการนี้ นายสุพัฒน์ เมืองมัจฉา ผู้อำนวยการสำนักเลขาธิการมหาเถรสมาคม พร้อมด้วยผู้บริหารและเจ้าหน้าที่สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดเชียงใหม่ เชิญพัดยศ ร่วมปฏิบัติในพิธีดังกล่าว

 อย่าพลาดติดตามชมรายการคืนคุณให้แผ่นดิน สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก ออกอากาศวันศุกร์ที่ 3 มีนาคม พ.ศ.2566 เวลา 13.55 น. - 14.00 น. สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก

คุณอภิคม แก้วละเอียด พิธีกรภาคสนามดำเนินรายการคืนคุณให้แผ่นดิน สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก


CR : ศิริพร จงศิริ ผู้อำนวยการใหญ่ผลิตรายการคืนคุณให้แผ่นดิน สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น