โฆษณา

จำนวนผู้เข้าชม

วิเคราะห์ เจาะลึก มุมมองการเมือง พบกับนายหัวไทรนักข่าวหัวเห็ด จาก ปลายด้ามขวานชายแดนใต้

วันศุกร์ที่ 9 ธันวาคม พ.ศ. 2565

ปลื้ม...สืบทอด อนุรักษ์นาฏศิลป์ไทย "Kruphim Dramatic Art" บ้านเรือนไทย อ.หันคา จ.ชัยนาท

 ปลื้ม...สืบทอด อนุรักษ์นาฏศิลป์ไทย "Kruphim Dramatic Art" บ้านเรือนไทย อ.หันคา จ.ชัยนาท

                                                                             
  Kruphim Dramatic Art ได้เริ่มเปิดสอนครั้งแรกในอำเภอหันคา จังหวัดชัยนาท เมื่อวันที่ 3 พฤศจิกายน พ.ศ.2562 ที่บ้านเรือนไทยของแม่ปราณี ท่านเป็นผู้ใหญ่ใจดีเมตตาให้ใช้เป็นสถานที่สอนเด็กรำไทยให้กับเด็กๆ ในตอนนี้มีเด็กเรียนทั้งหมด 28 คน จำแนกเด็กเรียนออกเป็น โขน ( พระ ยักษ์ ลิง) และ ละคร (นาง) เมื่อเรียนจบหลักสูตรในแต่ละเพลง ทางครูก็จะนำออกแสดงผลสัมฤทธิ์ในเวทีต่างๆ ในช่วงเทศกาลตามความเหมาะสม และในปีต่อมา ได้เกิดสถานการณ์โควิด 19 จึงได้ปิดการเรียนการสอนลง ณ ปัจจุบัน ได้เปิดการเรียนการสอนอีกครั้ง ในวันที่ 1 พฤศจิกายน 2565 สถานที่จัดการเรียนการสอน คือ โรงเรียนอนุบาลกิตติกร 


โดยท่าน ดร.กิตติยา กิตติรัตนสุนทร ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลกิตติกร ได้อนุญาต และสนับสนุนให้เปิดการสอน ท่านเล็งเห็นคุณค่าด้านนาฏศิลป์ไทย ปลูกต้นกล้าให้เป็นผลผลิตทางวัฒนธรรมที่เป็นรูปธรรม ซึ่งนับเป็นมรดกทางวัฒนธรรมที่บรรพบุรุษของเราได้สร้างและสั่งสมภูมิปัญญามาแต่โบราณ เป็นสิ่งที่แสดงถึงเอกลักษณ์ของชาติซึ่งแสดงให้เห็นถึงความเป็นอารยประเทศของชาติไทยที่มีความเป็นเอกราชมาช้านาน นานาประเทศในโลกต่างชื่นชนนาฏศิลป์ไทยในความงดงามวิจิตรบรรจงเป็นศิลปะที่มีคุณค่าควรแก่การอนุรักษ์และสืบทอด แนวทางในการอนุรักษ์นาฏศิลป์ไทย ทาง Kruphim Dramatic Art คือ

 1.จัดการเรียนการสอนในขั้นพื้นฐาน โดยนำวิชานาฏศิลป์จัดเข้าในหลักสูตรและเข้าสู่ระบบการเรียนการสอนทุกระดับ ตามระบบที่ควรจะให้เยาวชนได้รับรู้เป็นขั้นตอนตั้งแต่อนุบาล – ประถม มัธยมศึกษา และอุดมศึกษา ตลอดจนสถาบันการศึกษาทุกระดับ จัดรวบรวมข้อมูลต่างๆ

เพื่อประโยชน์ต่อการศึกษาค้นคว้า และบริการแก่ชุมชนได้ด้วย


    2.มีการประชาสัมพันธ์ในรูปแบบสื่อโฆษณาต่างๆทั้งวิทยุ    โทรทัศน์ และหนังสือพิมพ์ โดยนำศิลปวัฒนธรรมด้านนาฏศิลป์เข้ามาเกี่ยวข้องเพื่อเป็นการสร้างบทบาทของความเป็นไทยให้เป็นที่รู้จัก

     3.จัดเผยแพร่ ศิลปวัฒนธรรม ในรูปแบบการแสดงนาฏศิลป์แก่หน่วยงานรัฐและเอกชน โดยทั่วไปทั้งภายในประเทศ และตั้งใจจะไปถึงต่างประเทศ

    4.ส่งเสริมและปลูกฝังมรดกทางศิลปวัฒนธรรมภายในครอบครัว ให้รู้ซึ้งถึงความเป็นไทยและอนุรักษ์รักษาเอกลักษณ์ไทย

ภาพ/ข่าว พ.เมืองเพชร รายงาน

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น