โฆษณา

จำนวนผู้เข้าชม

วิเคราะห์ เจาะลึก มุมมองการเมือง พบกับนายหัวไทรนักข่าวหัวเห็ด จาก ปลายด้ามขวานชายแดนใต้

วันพุธที่ 24 สิงหาคม พ.ศ. 2565

นางสาวพรลพัชร นรารัตน์วันชัย นายกสมาคมนักวิทยุและโทรทัศน์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์(สวทท.) เป็นประธานการประชุมใหญ่สามัญประจำปี พร้อมแถลงผลงานที่ผ่านมา


 นางสาวพรลพัชร นรารัตน์วันชัย นายกสมาคมนักวิทยุและโทรทัศน์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์(สวทท.) เป็นประธานการประชุมใหญ่สามัญประจำปี พร้อมแถลงผลงานที่ผ่านมา
       เมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมา ที่ห้องประชุมใหญ่สมาคมนักวิทยุและโทรทัศน์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ (สวทท.) ซอยพหลโยธิน7 (อารีย์) เขตพญาไท กรุงเทพฯ นางสาวพรลพัชร นรารัตน์วันชัย นายกสมาคมนักวิทยุและโทรทัศน์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์(สวทท.) เป็นประธานการประชุมใหญ่สามัญประจำปี พร้อมแถลงผลงานที่ผ่านมา
 จากนั้นได้มีการเลือกตั้งนายกสมาคมฯ และคณะกรรมการบริหารชุดใหม่แทนชุดเก่าที่ครบวาระ ตามกฎข้อบังคับของสมาคมฯ โดยที่ประชุมมีการเสนอชื่อผู้ที่จะมาเป็นนายกสมาคมฯ 2 คน 1. นางสาวชุติพันธุ์ ลิมปะพันธุ์ กรรมการและฝ่ายเลขาธิการสมาคมฯ 2.ดร.ภูวิช ปัญญาสิทธิ์ อุปนายก/ฝ่ายโทรทัศน์และสื่อดิจิทัลสมาคมฯ ผลการเลือกตั้งที่สมาชิกลงคะแนน ได้นางสาวชุติพันธุ์ ลิมปะพันธุ์ เป็นนายกสมาคมฯ คนใหม่ ส่วนคณะกรรมการบริหารสมาคมฯ นั้นจะมีจำนวน 25 คน โดยมาจากการเลือกตั้ง 12 คนประกอบด้วย

1.) นางผ่องศรี เอี่ยมสนธิ  

2.) ดร.ภูวิช ปัญญาสิทธิ์ 

3.) นางจินตนา ชูชาติ 

4.) นายถวิล ปานศรี 

5.) นางสาวสุพิชญาณ์ สุธาค่า 

6.) ดร.วรรธิดา สงขาว 

7.) นางสาวเจนกิจ นัดไธสง 

8.) นายนำชัยชนะ ดีวี 

9.) นายจิตรกร บัวเนียม 

10.) ดร.บุญชิรา ภู่ชนะจิต 

11.) ดร.วิเชียร รุจิธำรงกุล 

12.) นางสาวจุฑาทิพย์ ลิ้มพงษ์ประเสริฐ 

 และอีก 12 คน จะเป็นอำนาจของนายกสมาคมฯ แต่งตั้ง  ซึ่งนางสาวชุติพันธุ์ ลิมปะพันธุ์ จะเข้าดำรงตำแหน่งนายกสมาคมนักวิทยุและโทรทัศน์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์สมาคมฯ ในวาระปี 2565 – 2566  ซึ่งจะทำหน้าที่ในฐานะตัวแทนของสื่อสารมวลชนและนักประชาสัมพันธ์ทุกสาขาอาชีพทั้งการฝึกอบรม ถ่ายทอดองค์ความรู้แก่สมาชิกและสังคมต่อไป

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น