โฆษณา

จำนวนผู้เข้าชม

วิเคราะห์ เจาะลึก มุมมองการเมือง พบกับนายหัวไทรนักข่าวหัวเห็ด จาก ปลายด้ามขวานชายแดนใต้

วันจันทร์ที่ 4 กรกฎาคม พ.ศ. 2565

แจกทะลุเป้า โฉนดเพื่อชีวิต 300,000 แปลง เข้าถึงแหล่งทุน ลดปัญหาเหลื่อมล้ำ

 

แจกทะลุเป้า โฉนดเพื่อชีวิต 300,000 แปลง เข้าถึงแหล่งทุน ลดปัญหาเหลื่อมล้ำ


แจกโฉนดเพื่อชีวิต ทะลุเป้า 300,000 แปลง เดินหน้าเปลี่ยน นส.3 สค.1 เป็นโฉนด

ลดความเหลื่อมล้ำ เข้าถึงทุน แก้ปัญหาชีวิตความเป็นอยู่

…..

นายนิพนธ์ บุญญามณี รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย ในฐานะกำกับดูแลกรมที่ดิน ยังคงมุ่งมั่น ตั้งใจเดินหน้าเร่งรัดเดินสำรวจออกโฉนดที่ดินให้กับชาวบ้าน เพื่อลดความเหลื่อมล้ำ มีหลักประกันในชีวิต เข้าถึงแหล่งเงินทุน อันจะเป็นการช่วยแก้ปัญหาเศรษฐกิจ การเกษตร ปัญหาความขัดแย้ง การบุกรุกที่ดินของรัฐบาล โดยกำหนดเป็นนโยบาย “โฉนดคือชีวิต”

     นายนิพนธ์ เคยชี้แจงข้อซักถามของสมาชิกสภาผู้แทนราษฏรในสภาถึงการดำเนินงานของกรมที่ดิน กระทรวงมหาดไทยว่า กรมที่ดินดำเนินโครงการเดินสำรวจออกโฉนดที่ดินเพื่อเร่งรัดให้ประชาชนมีเอกสารกรรมสิทธิ์ในที่ดิน และสร้างความมั่นคงในกรรมสิทธิ์ที่ดิน โดยทางกระทรวงมหาไทยได้กำชับว่า ห้ามเดินสำรวจที่ดินของรัฐทุกประเภท ไม่ว่าจะเป็น ที่ดิน เขตป่าถาวร เขตป่าสงวน หรือพื้นที่ สปก.เป็นต้น โดยตั้งเป้าหมายสำรวจ 299,605 แปลง ดำเนินการสำรวจแล้ว 287,714 แปลง รวมเนื้อที่ 684,209 ไร่ ขณะที่ปัญหาที่พบส่วนมากคือปัญหาการชี้แนวเขตที่ดิน ซึ่งต้องระมัดระวังที่จะไม่ไปออกเอกสารสิทธิ์ หรือโฉนดบนที่ดินของรัฐทุกประเภท

 

     เพื่อการเข้าถึงกับโลกยุคใหม่ ยุคการสื่อสารดิจิทัล กรมที่ดินยังได้จัดทำแอพลิเคชั่นบอกดิน 3 เพื่อให้ประชาชนที่ครอบครองเอกสารสิทธิ์ นส.3 หรือ นส.3ก หรือ สค1. สามารถยื่นคำร้องแจ้งรายละเอียดที่ดินที่ทำประโยชน์อยู่ผ่านแอพฯได้ เพื่อเป็นข้อมูลให้เจ้าหน้าที่ที่ดินเร่งรัดเดินสำรวจเปลี่ยนเอกสารสิทธิ์เป็นโฉนด

 

     นายนิพนธ์ ย้ำว่า ขณะเดียวกันยังได้กำชับให้เร่งตรวจสอบ สค.1 ที่ประชาชนยื่นคำขอเปลี่ยนเป็นโฉนดตั้งแต่ปี 2553 จำนวน 4 แสนกว่าแปลง ได้ดำเนินการเสร็จไปแล้วประมาณ สองแสนกว่าแปลง ขณะนี้เวลาผ่านมาพอสมควรแล้ว ปัญหาอยู่ที่แนวเขตที่ดินต้องใช้เวลาในการตรวจสอบ ทางกรมที่ดินจะเร่งรัดในเรื่องนี้ต่อไปให้แล้วเสร็จโดยเร็ว ส่วนที่ดินที่ไม่สามารถนำมาออกโฉนดได้ ก็จะนำกฎหมาย จัดที่ดินแห่งชาติ (คทช) มาใช้ต่อไป อันเป็นโครงการจัดการที่ดิน ซึ่งมีประชาชนเข้าไปทำมาหากินอยู่ในที่ดินของรัฐมาจัดสรรให้ประชาชนทำกินอย่างถูกต้องตามกฎหมาย (ไม่ใช่บุกรุกใหม่)

 

“รัฐบาลให้ความสำคัญกับเรื่องที่ดินทำกินของพี่น้องประชาชน โดยกระทรวงมหาดไทย ตั้งใจช่วยเหลือประชาชนเรื่องที่ดินในการเร่งรัดการเดินสำรวจออกโฉนดที่ดิน ในที่ดินที่ประชาชนเข้าไปทำประโยชน์ รัฐบาล กระทรวงมหาดไทย และเจ้าหน้าที่มีความมุ่งมั่น ตั้งใจ ในการลงพื้นที่เดินสำรวจออกโฉนดทำกิน ตอบสนองต่อนโยบายรัฐบาลในการลดความเหลื่อมล้ำทางสังคม และการเข้าถึงบริการของรัฐ ยังมีอีกหลายพื้นที่ที่เป็นเป้าหมายเพื่อการออกโฉนด ก็ขอให้พี่น้องประชาชนที่ยังไม่ได้โฉนด ให้เข้าไปลงทะเบียน แจ้งชื่อ และตำแหน่งที่ดินได้ ในโครงการบอกดิน 3 ได้ ส่วนประชาชนที่ติดปัญหาเรื่องไม่สามารถออกโฉนดที่ดินได้ สามารถปรึกษากับเจ้าหน้าที่ของกรมที่ดินเพื่อช่วยเหลือและแก้ปัญหาเรื่องที่ดินต่อไป

 

      นายนิพนธ์ กล่าวย้ำว่า นอกจากปัญหาเรื่องที่ดินทำกินที่รัฐบาลโดยกระทรวงมหาดไทย กรมที่ดินมีนโยบายในการเร่งรัดเดินสำรวจออกโฉนดที่ดินแล้ว รัฐบาลยังผลักดันนโยบายที่เป็นประโยชน์กับพี่น้องชาวเกษตรโดยการประกันรายได้พืชผลทางการเกษตรทั้ง 5 ชนิด ไม่ว่าจะเป็นยางพารา ปาล์มน้ำมัน อ้อย มันสำปะหลัง และข้าวโพด รัฐบาลจะเข้าไปดูแลพี่น้องเกษตรกรให้ครอบคลุมทุกกลุ่มเพื่อให้ครัวเรือนเกษตรกรในประเทศไทยได้มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น ซึ่งจะมีส่วนช่วยฟื้นตัวเศรษฐกิจของประเทศหลังสถานการณ์โควิดได้อีกทางหนึ่ง ซึ่งมีเกษตรกรจำนวนไม่น้อยที่ไม่สามารถขึ้นทะเบียนเป็นเกษตรกรได้เพราะครอบครองที่ดินโดยไม่มีเอกสารสิทธิ์ เมื่อได้รับโฉนดที่ดินก็สามารถไปขึ้นทะเบียนเป็นเกษตรกรได้ สามารถได้รับสิทธิ์จากโครงการต่างๆของรัฐได้

      การเดินสำรวจออกโฉนดตามนโยบายโฉนดคือชีวิต กำลังเดินทะลุเป้าหมายแล้วร่วม 300,000 แปลง เหลือเร่งรัดเปลี่ยน นส.3 และ สค.1 เป็นโฉนดที่พบปัญหาการชี้แนวเขตจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  ส่วนประชาชนที่เข้าไปลงชื่อแจ้งความประสงค์จะได้รับโฉนดที่ดินตามโครงการ บอกดิน1-3 ก็จะให้เร่งรัดทำแผนงาน แผนคน และแผนเงิน เพื่อดำเนินการออกเอกสารสารสิทธิ์ โฉนดที่ดินให้เสร็จสิ้นโดยเร็ว

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น