โฆษณา

จำนวนผู้เข้าชม

วิเคราะห์ เจาะลึก มุมมองการเมือง พบกับนายหัวไทรนักข่าวหัวเห็ด จาก ปลายด้ามขวานชายแดนใต้

วันอาทิตย์ที่ 6 มีนาคม พ.ศ. 2565

พัฒนาสัมพันธ์กลุ่มไทยพุทธ เสริมสร้างบุญไหว้พระ 9 วัด หารือแนวทางพัฒนาพื้นที่ สร้างความเข้มแข็งให้เกิดขึ้นในสังคมจังหวัดชายแดนภาคใต้🏷

 พัฒนาสัมพันธ์กลุ่มไทยพุทธ เสริมสร้างบุญไหว้พระ 9 วัด หารือแนวทางพัฒนาพื้นที่ สร้างความเข้มแข็งให้เกิดขึ้นในสังคมจังหวัดชายแดนภาคใต้🏷 》เมื่อวันที่ 5 มีนาคม 2565 กลุ่มพี่น้องไทยพุทธกว่า 80 คน พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่จากกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้า ออกเดินทางจากค่ายอิงคยุทธบริหาร อำเภอหนองจิก จังหวัดปัตตานี เดินทางทัศนศึกษามุ่งหน้าสู่วัดต่าง ๆ กว่า 9 วัดในพื้นที่ภาคใต้เพื่อเปิดโลกทัศน์ เรียนรู้หลักธรรม ภายใต้โครงการ "เสริมสร้างบุญ สักการะไหว้พระ 9 วัด" ที่สำนักมวลชนและกิจการพิเศษ กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้า จัดขึ้น
เพื่อความเป็นสิริมงคล สร้างขวัญกำลังใจ และสร้างความสัมพันธ์อันดีกับพุทธศาสนิกชนในพื้นที่ ทั้งยังเป็นการปลูกฝั่งการเรียนรู้เรื่องหลักคำสอนทางพระพุทธศาสนา นำไปปฏิบัติในครอบครัวและชุมชน ช่วยกันประคอง ทำนุบำรุงพุทธศาสนาในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ และสามารถอยู่ร่วมกัน บนพื้นฐานสังคมพหุวัฒนธรรม เกิดชุมชนที่มีความเข้มแข็ง ซึ่งนั่น จะเป็นหนึ่งในทางออกจากความขัดแย้งและความรุนแรงในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยกิจกรรมดังกล่าวมีขึ้นระหว่างวันที่ 5-7 มีนาคม 2565 มีพุทธศาสนิกชนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้เข้าร่วมโครงการ รวม 85 คน ที่ผ่านการคัดเลือกจากเครือข่ายชุมชนไทยพุทธ โดยคณะดังกล่าว จะเดินทางปฏิบัติธรรมไหว้พระ 9 วัดในพื้นที่ วัดแหลมพ้อ วัดท้ายยอ วัดเขาน้อย จังหวัดสงขลา วัดเจดีย์ (ไอ้ไข่) วัดก้างปลา วัดพระทอง จังหวัดนครศรีธรรมราช วัดบางใบไม้ จังหวัดสุราษฎร์ธานี วัดภูเขาทอง และวัดเขาอ้อ จังหวัดพัทลุง ซึ่งนอกจากกิจกรรมเดินทางไหว้พระทั้ง 9 วัดแล้ว คณะทั้งหมดจะได้มีการพัฒนาสัมพันธ์ ศึกษาดูงานสถานที่ต่าง ๆ เพื่อนำกลับมาเป็นแนวทางในการพัฒนาพื้นที่ของตนให้เกิดความเข้มแข็งต่อไป 》หลังจากที่ คณะของโครงการเสริมสร้างบุญสักการะไหว้พระ 9 วัด ได้เดินทางมาถึงจังหวัดสุราษฎร์ธานี และมีกำหนดการพักค้างคืนเป็นเวลา 1 คืน ด้าน พลโทเกรียงไกร ศรีรักษ์ แม่ทัพภาคที่ 4/ผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 พร้อมด้วย พลโท ธิรา แดหวา แม่ทัพน้อยที่ 4/รองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้า ได้ร่วมให้การต้อนรับและพบปะพูดคุย พัฒนาสัมพันธ์กับกลุ่มพี่น้องไทยพุทธที่ได้เดินทางมาร่วมกิจกรรม มีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ข้อเสนอแนะต่างๆ ซึ่งนั้นจะเป็นประโยชน์ในการนำข้อมูลต่าง ๆ ให้หน่วยงานภาครัฐได้ทราบถึงจุดอ่อน จุดแข็ง แล้วนำไปพัฒนาขับเคลื่อน สู่การสร้างสันติสุขให้เกิดขึ้นในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ บนพื้นฐานของสังคมพหุวัฒนธรรมต่อไป 

โดยกำหนดการวันนี้ 6 มีนาคม 2565 ของคณะโครงการเสริมสร้างบุญสักการะไหว้พระ 9 วัด มีกำหนดการศึกษาดูงาน ยังตลาดน้ำประชารัฐวัดบางใบไม้ อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี ไปจนถึงวัดภูเขาทอง วัดเขาอ้อ และอุทยานนกน้ำทะเลน้อยจังหวัดพัทลุง เพื่อเป็นการเปิดโลกกว้าง เรียนรู้วิถีชุมชน วัฒนธรรม การพัฒนาเศรษฐกิจและความมั่นคงในพื้นที่

 ซึ่งสถานที่ต่าง ๆ นั้นจะกลับนำมาเป็นตัวอย่างของการพัฒนาท่องเที่ยวโดยชุมชน เพื่อลดความขัดแย้งในพื้นที่ ด้วยการดึงคนเข้ามามีส่วนร่วมเพื่อก้าวไปสู่ความยั่งยืนทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม และสิ่งแวดล้อม ซึ่งเป็นเครื่องมือสำคัญในการสร้างสภาพแวดล้อมที่ดีในการอยู่ร่วมกันภายใต้สังคมพหุวัฒนธรรมที่เข้มแข็ง รวมทั้งเป็นการลดปัญหาความขัดแย้งของสังคมได้อย่างแท้จริง■■■

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น