โฆษณา

จำนวนผู้เข้าชม

วิเคราะห์ เจาะลึก มุมมองการเมือง พบกับนายหัวไทรนักข่าวหัวเห็ด จาก ปลายด้ามขวานชายแดนใต้

วันศุกร์ที่ 25 มีนาคม พ.ศ. 2565

มหาวิทยาลัยพิษณุโลก เปิดรับสมัคร นักศึกษาใหม่ ปริญญาตรี ปริญญาโท ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป สนใจติดต่อสอบถาม..โทร 081-*5354795. 055-303-411

 

มหาวิทยาลัยพิษณุโลก เปิดรับสมัคร นักศึกษาใหม่ ปริญญาตรี  ปริญญาโท  ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

  สนใจติดต่อสอบถาม..โทร  081-*5354795. 055-303-411

มหาวิทยาลัยพิษณุโลก 93 หมู่ 5 ตำบลสมอแข อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก 65000 โทรศัพท์ 055-000-386-7 , 081-5354795 , www.plu.ac.th ด้วยมหาวิทยาลัยพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก


 ประชาสัมพันธ์แก่เด็กหรือเยาวชน ที่ไม่มีทุนเรียนต่อ สมารถติดต่อรับทุน กยศ.ตลอดหลักสูตร และมีค่าใช้จ่ายรายเดือนระหว่างเรียน มีหอพัก ชาย หญิง พักฟรี ติดต่อ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธเนศพล อินทร์จันทร์ รองอธิการบดีฝ่ายการศึกษา 081-5354795 วัตถุประสงค์โครงการ


 1. เพื่อช่วยเหลือเด็กหรือเยาวชนชาวไทยและชาวไทยภูเขาให้ได้รับการศึกษาอย่างเท่าเทียมกัน เพื่อช่วยเหลือเด็กกำพร้า เด็กยากไร้ให้ได้รับชีวิตและความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น


 2. เพื่อสงเคราะห์ ช่วยเหลือ ปกป้อง คุ้มครองสวัสดิภาพเด็กหรือเยาวชนชาวไทย และชาวไทยภูเขา ที่ยากจน กำพร้า ที่ต้องการโอกาสให้ได้รับการศึกษา มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ยึดหลักคุณธรรมจริยธรรม และ หลักธรรมาภิบาลในการสร้างสังคมที่ดีมีทรัพยากรมนุษย์ที่ดีมีคุณภาพ เป็นกำลังสำคัญในการพัฒนา ประเทศอย่างมั่งคั่ง มั่นคงและยั่งยืนตลอดไป **** ระดับปริญญาตรี มีหอพักชาย หญิง ของมหาวิทยาลัยพิษณุโลก รับผู้จบ ม.6 ปวช.หรือเทียบเท่าเข้าศึกษาต่อ ใน หลักสูตรและสาขาวิชาดังต่อไปนี้ 1.คณะศึกษาศาสตร์และศิลปศาสตร์ - สาขาวิชาประถมศึกษา(ศศบ.) -สาขาวิชาการท่องเที่ยว(ศศบ.) 2.คณะสาธารณะสุขศาสตร์ -สาขาชีวะอนามัยและความปลอดภัย(วทบ.) 


3.คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี -สาขาการวิชาการบัญชี(บช.บ.) -สาขาวิชาเอกคอมพิวเตอร์ธุรกิจ(บธ.บ.) -สาขาวิชาเอกการจัดการสมัยใหม่(บธ.บ.) -สาขาวิชาเอกการตลาดสมัยใหม่(บธ.บ.) -สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและธุรกิจดิจิตอล (วทบ.)


 4.คณะรัฐประศาสนศาสตร์ -สาขารัฐประศาสนศาสตร์ (รปบ.) 5.คณะนิติศาสตร์ -สาขานิติศาสตร์ (นบ.) เอกสารขอรับทุนการศึกษา  1. รูปถ่ายของผู้ยื่นคำขอกู้ฯ ขนาด 1 หรือ 1 % นิ้ว จำนวน 1 รูป  2. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนผู้ขอกู้ยืมฯ+ สำเนาทะเบียนบ้าน(ถ่ายสำเนารวมกัน) จำนวน 1 แผ่น  3. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนบิดา + ทะเบียนบ้าน(ถ่ายสำเนารวมกัน) จำนวน 1 แผ่น  4. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนมารคา + ทะเบียนบ้าน (ถ่ายสำเนารวมกัน) จำนวน 1 แผ่น  

 5. กรณีบิดามารดา ผู้ปกครอง ที่เป็นข้าราชการให้แนบหนังสือรับรองรายได้จากหน่วยงานต้น สังกัดด้วย(ต้องมี)  6. สำเนาบัตรประจำตัวของ (ผู้นำชุมชน,ผู้ปกครอง) ผู้รับรองรายได้ครอบครัวพร้อมรับรอง สำเนาถูกต้อง จำนวน 1 แผ่น  7. วาดแผนที่บ้านของผู้ยื่นคำขอกู้ฯพร้อมทั้งให้ผู้รับรองรายได้ครอบครัวรับรองว่าเป็นบ้านของผู้ กู้ยืมฯ จริง (ให้ระบุที่อยู่ตามทะเบียนบ้านและชื่อหมู่บ้านเพื่อสะดวกต่อการตรวจเยี่ยมบ้าน)  8. ใบแสดงผลการศึกษาในปีการศึกษาที่ผ่านมาของผู้กู้ยืมฯ  9. สำเนาสัญญาเงินกู้ของปีที่เคยผ่านมาล่าสุดพร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง(สำหรับผู้กู้รายเก่า)  10. สำเนาสมุดบัญชีธนาคาร(สำหรับผู้กู้รายเก่า)  11. สำเนาใบเปลี่ยนชื่อ-สกุลของ...  12. สำเนาใบมรณะบัตร ของ บิดา มารดา  13. แบบคำขอกู้จากระบบ e-studentloanKumod กรณีที่นักศึกษาแนบเอกสารไม่ครบตามที่กำหนดไว้ฝ่ายกองทุนฯ ถือว่านักศึกษาขาดคุณสมบัติการ ให้กู้ยืมปีการศึกษา ...... และและไม่ได้รับการอนุมัติให้กู้ยืม 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์.ดร.ธเนศพล อินทร์จันทร์ รองอธิการบดีฝ่ายการศึกษา มหาวิทยาลัยพิษณุโลก 

โทรศัพท์ 055-000-386-7 , 081-5354795 , www.plu.ac.th


0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น