โฆษณา

จำนวนผู้เข้าชม

วิเคราะห์ เจาะลึก มุมมองการเมือง พบกับนายหัวไทรนักข่าวหัวเห็ด จาก ปลายด้ามขวานชายแดนใต้

วันอาทิตย์ที่ 22 สิงหาคม พ.ศ. 2564

พระบรมราโชวาท พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

 

พระบรมราโชวาท      พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 

        "....ธนาคารโคและกระบือ ก็คือ การรวบรวมโคและกระบือโดยมีบัญชีควบคุม ดูแล รักษา แจกจ่าย ให้ยืมเพื่อใช้ประโยชน์ในการเกษตร และเพิ่มปริมาณโคและกระบือตามหลักการของธนาคาร ธนาคารโคและกระบือเป็นเรื่องใหม่ของโลกที่มีความจำเป็นเกิดขึ้น เพราะปัจจุบันมีความคิดแต่จะใช้เครื่องกลไก
 เป็นเครื่องทุนแรงในกิจการเกษตรแต่เมื่อราคาน้ำมันเชื้อเพลิงแพงขึ้น ความก้าวหน้าในการใช้เครื่องกลไกเสียไป จำเป็นต้องหันมาพึ่งแรงงานจากสัตว์ที่เคยใช้อยู่ก่อน เมื่อหันกลับมาปรากฏว่ามีปัญหามาก เพราะชาวนาไม่มีเงินซื้อโคและกระบือมาเลี้ยงเพื่อใช้แรงงาน

           ธนาคารโคและกระบือ พอจะอนุโลมใช้ได้เหมือนธนาคารที่ดำเนินการเกี่ยวกับการเงิน เพราะโดยความหมายทั่วไป ธนาคารก็ดำเนินกิจการเกี่ยวกับสิ่งมีค่ามีประโยชน์การตั้งธนาคารโคและกระบือก็มิใช่ว่าตั้งโรงขึ้นมาเก็บโคหรือกระบือ เพียงแต่มีศูนย์กลางขึ้นมา เช่น อาจจัดให้กรมปศุสัตว์เป็นศูนย์รวม ใครจะสมทบธนาคารโคและกระบือ ก็ไม่จำเป็นต้องนำโคและกระบือไปมอบให้ อาจบริจาคในรูปของเงิน...."

     

 พระบรมราโชวาทที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ

 

พระราชทานแก่สมาชิกกลุ่มเกษตรกรทั่วประเทศ

ณ บริเวณโครงการส่วนพระองค์สวนจิตรลดา เมื่อวันพืชมงคล 14 พฤษภาคม 2523

 

   โครงการ อนุรักษ์และพัฒนากระบือไทย เลาขวัญ กาญจนบุรี

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานโครงการอนุรักษ์และพัฒนากระบือไทยเพื่อช่วยเหลือเกษตรกรให้ มีชีวิตที่ดีขึ้นและแก้ปัญหาวิกฤตการณ์กระบือไทยอย่างเป็นรูปธรรม

 โครงการอนุรักษ์และพัฒนากระบือไทยเลาขวัญ กาญจนบุรี

 


วัตถุประสงค์การพัฒนาพันธุ์กระบือให้มีลักษณะดี มีคุณภาพเพื่อเพิ่มรายได้เกษตรกร อนุรักษ์สายพันธุ์กระบือพื้นบ้าน ส่งเสริมภูมิปัญญาไทยโดยใช้วิถีชีวิตแบบดั้งเดิมที่นำกระบือไทยใช้ในการทำเกษตรกรรม ต่อยอดการเลี้ยงกระบือสู่การทำเกษตรทฤษฎีใหม่ ซึ่งปลูกฝังและสนับสนุนวิถีเกษตรกรอบดั้งเดิมของสังคมไทย ประยุกต์ใช้กับเกษตรทฤษฎีใหม่ภายใต้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ส่งเสริมเพื่อทำให้เกิดศูนย์การเรียนรู้ ด้านเกษตรกรรมและการอนุรักษ์ ขยายพันธ์ุกระบือไทยสู่สังคม

 

     โครงการอนุรักษ์และพัฒนากระบือไทยของคุณลุงไตรมิตร หงษ์ทอง อายุ 65  ปี มีความผูกพันดูแลโคกระบืออย่างใกล้ชิดเหมือนครอบครัวเดียวกันตั้งแต่เช้าตรู่จนพระอาทิตย์ลับขอบฟ้า

 

อย่าพลาดติดตามชมในการประมวลภาพโครงการอนุรักษ์และพัฒนากระบือไทยเลาขวัญ กาญจนบุรีออกอากาศรายการคืนคุณให้แผ่นดิน วันจันทร์ที่ 30 สิงหาคม 2564 เวลา 23.30 น. - 00.00 น. สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก

 

 CR: รายการคืนคุณให้แผ่นดิน สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น