โฆษณา

จำนวนผู้เข้าชม

วันศุกร์ที่ 2 กรกฎาคม พ.ศ. 2564

นายอนันต์ แสงชาตรี พัฒนาการจังหวัดนราธิวาส เป็นประธานการประชุมคณะทำงานการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและประชารัฐ (คณะทำงาน E3)"

 นายอนันต์ แสงชาตรี พัฒนาการจังหวัดนราธิวาส เป็นประธานการประชุมคณะทำงานการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและประชารัฐ (คณะทำงาน E3)"
วันที่ 2 กรกฎาคม 2564 นายอับดุลนัสเซอร์ หะมิ พัฒนาการอำเภอรือเสาะ จังหวัดนราธิวาส เปิดเผยว่า นายอนันต์ แสงชาตรี  พัฒนาการจังหวัดนราธิวาส  เป็นประธานการประชุมคณะทำงานการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและประชารัฐ (คณะทำงาน E3) โดยมีหัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง ผู้ทรงคุณวุฒิ พัฒนาการอำเภอจาก 13 อำเภอ


 และนางพจนารถ เหล่าที ผู้อำนวยการกลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน เป็นเลขานุการ, นางสาวถิรนาถ อุนนานนท์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการกลุมงานยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน, นายปิยะ ลำพรหมสุข นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ เป็นผู้ช่วยเลขานุการ ณ ห้องประชุมพระยานราศัยสุนทร ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดนราธิวาส มีการปฏิบัติการประชุมตามมาตราการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อโรคไวรัส โคโรนา 2019  (COVID-19) ของกระทรวงสาธารณสุขอย่างเคร่งครัด ซึ่งมีประเด็นสำคัญในการประชุม ดังนี้1. เพื่อทบทวนบทบาทหน้าที่ของคณะทำงานการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและประชารัฐ (คณะทำงาน E3)  

2. ทบทวนกลุ่มเป้าหมายการดำเนินงานการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและประชารัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  ประกอบด้วย  กลุ่มเกษตร  จำนวน  30  กลุ่ม  กลุ่มแปรรูป (OTOP/SMEs)  จำนวน  47  กลุ่ม และกลุ่มท่องเที่ยวโดยชุมชน  จำนวน  11  กลุ่ม  รวมทั้งหมด  88 กลุ่มเป้าหมาย 

3. ติดตามพระราชวินิจฉัยของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา โดยการเสนอโครงการยกระดับผลิตภัณฑ์ผ้าทอนราธิวาส เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มด้วยเส้นใยและสีย้อมธรรมชาติ ภายใต้แผนงาน/โครงการฟื้นฟูเศรษฐกิจท้องถิ่นและชุมชนบนพื้นฐานของโอกาสและศักยภาพของท้องถิ่น ระดับพื้นที่และมีวาระเพื่อพิจารณา  ในกลุ่มงานแปรรูป (OTOP/SMEs) เรื่องของการส่งเสริมการสวมใส่ “ผ้าไทยใส่ให้สนุก”  โดยขอความร่วมมือให้หน่วยงานภาคราชการ และภาคเอกชน ได้นำผ้าทอ และผ้าท้องถิ่น ลายขอเจ้าฟ้าสิริวัณณวรีฯ ของจังหวัดนราธิวาส มาตัดเย็บเป็นชุดประจำหน่วยงาน/องค์กร (Uniform) หรือชุดทีมของหน่วยงาน  เป็นต้น  

 ด้านการเกษตร  บริษัทประชารัฐรักสามัคคีนราธิวาส (วิสาหกิจเพื่อสังคม) จำกัด มีแผนให้ความช่วยเหลือเกษตรกรผู้ปลูกผลไม้ในพื้นที่จังหวัดนราธิวาส  โดยเฉพาะเกษตรกรผู้ปลูกลองกอง  โดยมีแผนดำเนินการจัดทำลองกองพรี่เมียม เพื่อจำหน่วยในช่วงเดือนสิงหาคม ถึง กันยายน  2564  เพื่อเป็นการช่วยเหลือ และแก้ไขปัญหาผลผลิตล้นตลาดและราคาพืชผลทางการเกษตรตกต่ำ และเป็นการสร้างรายได้ให้กับชุมชน ในยามเศรษฐกิจชะลอตัว ทำให้เศรษฐกิจฐานรากมั่นคง ชุมชนเข้มแข็ง พึ่งตนเองได้ในที่สุด

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น