โฆษณา

จำนวนผู้เข้าชม

วิเคราะห์ เจาะลึก มุมมองการเมือง พบกับนายหัวไทรนักข่าวหัวเห็ด จาก ปลายด้ามขวานชายแดนใต้

วันเสาร์ที่ 17 กรกฎาคม พ.ศ. 2564

พช.นราธิวาส เร่งขับเคลื่อนการจัดเก็บข้อมูล จปฐ. และข้อมูลกชช.2ค ปี 2564 ด้วยเครื่องมืออิเล็กทรอนิกส์

 

พช.นราธิวาส  เร่งขับเคลื่อนการจัดเก็บข้อมูล จปฐ. และข้อมูลกชช.2ค ปี 2564 ด้วยเครื่องมืออิเล็กทรอนิกส์

 เมื่อวันที่ 16 กรกฎาคม 2564 นายอับดุลนัสเซอร์ หะมิ พัฒนาการอำเภอรือเสาะ จังหวัดนราธิวาส เปิดเผยว่า นายอนันต์ แสงชาตรี พัฒนาการจังหวัดนราธิวาส เป็นประธานเปิดประชุมชี้แจงสร้างความเข้าใจกระบวนการจัดเก็บข้อมูล จปฐ.และข้อมูลกชช.2 ค ปี 2564 ด้วยเครื่องมืออิเล็กทรอนิกส์ โดยมีกลุ่มเป้าหมาย คือ พัฒนาการอำเภอและพัฒนากรผู้รับชอบงานข้อมูลระดับอำเภอ จำนวน 26 คน ณ ห้องประชุมชั้น 4  ศาลากลางจังหวัดนราธิวาส
โดยมีนางสาวสุนีย์  มาหะ ผู้อำนวยการกลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน  พร้อมด้วยนักวิชาการพัฒนาชุมชน จากสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดนราธิวาส เป็นผู้บรรยายรายละเอียดขั้นตอนการดำเนินงานเพื่อสร้างความเข้าใจกระบวนการจัดเก็บข้อมูล จปฐ. และ กชช.2ค ด้วยเครื่องมืออิเล็กทรอนิกส์ ประจำปี 2564นางสาวสุนีย์  มาหะ ผู้อำนวยการกลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน กล่าวว่า กระทรวงมหาดไทย มอบหมายให้กรมการพัฒนาชุมชน รับผิดชอบการบริหารการจัดเก็บข้อมูล จปฐ. ทุกปี และข้อมูลกชช. 2ค  เป็นประจำทุก 2 ปี โดยให้จังหวัดนราธิวาส ดำเนินการตามแนวทางการบริหารการจัดเก็บข้อมูลฯ ประจำปี 2564 ตลอดจนดำเนินการเตรียมความพร้อมการจัดทำคำสั่งต่างๆ เกี่ยวกับการจัดเก็บข้อมูลฯ เพื่อให้การดำเนินงานบรรลุตามวัตถุประสงค์ โดยมีรายละเอียดการดำเนินการตามห้วงระยะเวลาที่กรมฯ กำหนด ดังนี้        1.เตรียมความพร้อมการจัดเก็บข้อมูล จัดหาอาสาสมัครจัดเก็บ อาสาสมัครจัดเก็บ ประกอบด้วย อาสาสมัครในพื้นที่ เช่น อช. อสม. กพสม. นักเรียน นักศึกษา เยาวชน ในหมู่บ้าน/ชุมชน ที่มีความเข้าใจในตัวชี้วัด จปฐ. และมีทักษะสามารถใช้อุปกรณ์ Smartphone/Tablet ในการจัดเก็บข้อมูลอาสาสมัคร 1 คน จัดเก็บไม่เกิน 40 ครัวเรือน        2.จัดเก็บข้อมูล - อาสาสมัครจัดเก็บข้อมูล จปฐ. ทุกครัวเรือนที่อาศัยอยู่จริง จัดเก็บข้อมูล กชช. 2ค ทุกหมู่บ้านในเขตชนบท 

          3. ตรวจสอบ/รับรองคุณภาพการจัดเก็บข้อมูล - นำเสนอผลการจัดเก็บข้อมูล จปฐ. ระดับ อปท. นำเสนอผลการจัดเก็บข้อมูล กชช. 2ค ระดับตำบล ตลอดจนกิจกรรมอื่นๆ ตามที่กรมฯ กำหนด

 


          การจัดเก็บข้อมูลฯ ในปีนี้ มีข้อคำถามเพิ่มเติมในการจัดเก็บข้อมูล จปฐ. ปี 2564 ในประเด็นคำถามของผลกระทบทึ่คนในครัวเรือนได้รับ จากสถานการณ์การแพร่ระบาด ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือ โควิด -19 คือ

          ด้านสุขภาพ 1) มีสมาชิกในครัวเรือนติดเชื้อโควิด -19 หรือไม่ 2) ถ้ามี สามารถเข้าถึงบริการสุขภาพหรือไม่ 

            ด้านแรงงาน 1) มีสมาชิกในครัวเรือนถูกเลิกจ้างเพราะสถานการณ์โควิด -19 หรือไม่ 2) ถ้ามี ได้รับสิทธิประโยชน์จากการประกันตนการว่างงานหรือไม่

           ด้านอาชีพ 1) สมาชิกในครัวเรือนมีการเปลี่ยนแปลงอาชีพเพราะผลกระทบจากโควิด -19 หรือไม่

         ด้านหนี้สิน 1) ครัวเรือนมีหนี้สินที่เกิดเพราะผลกระทบจากโควิด -19 หรือไม่สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดนราธิวาส กำหนดดำเนินการจัดเก็บข้อมูลฯ ประจำปี 2564 เพื่อให้ทันตามระยะเวลาที่กรมฯ กำหนด โดยการปฏิบัติตนตามคำสั่งจังหวัดฯ ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19)  เพื่อให้ได้ข้อมูลที่ถูกต้อง ครบถ้วน สามารถนำข้อมูลฯ ใช้ประโยชน์ในการวางแผนฯ และพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน ต่อไป

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น