จำนวนผู้เข้าชม

วันจันทร์ที่ 28 มิถุนายน พ.ศ. 2564

(ชมคลิป) องค์กรพุทธ จชต.แปลงงบปฏิบัติธรรมอินเดีย กว่า 17.7ล้าน จากเหตุโควิดระบาด ฟื้นฟูพระพุทธศาสนา ร่วมกันเสริมสร้างสันติสุข จซต.

 

 (ชมคลิป) องค์กรพุทธ  จชต.แปลงงบปฏิบัติธรรมอินเดีย กว่า 17.7ล้าน จากเหตุโควิดระบาด  ฟื้นฟูพระพุทธศาสนา ร่วมกันเสริมสร้างสันติสุข  จซต.     ประพันธ์  ฤทธิวงศ์  บก.ปลายด้ามขวาน@ชายแดนใต้/บก.ศูนย์รวมข่าวสมาพันธ์ไทยพุทธ จซต./รายงาน       
   เมื่อวันที่  28 มิถุนายน  2564 เวลา13.30 น .ณ ห้องประชุม ๔ กอ.รมน.ภาค ๔ สน. ค่ายสิริธร ต.เขาตูม อ.ยะรัง  จังหวัดปัตตานี  พล.อ.มณี จันทร์ทิพย์ ผู้แทนพิเศษของรัฐบาล กลุ่มงานเสริมสร้างความร่วมมือ/ที่ปรึกษา กอ.รมน.ภาค ๔ สน./ เลขาธิการศูนย์พัฒนาและส่งเสริมพระพุทธศาสนาจังหวัดชายแดนภาคใต้(ศสพ.จชต.) เป็นประธานในการประชุมเรื่องขอเปลี่ยนแปลงงบประมาณโครงการส่งเสริมคนดีมีคุณธรรมไปฏิบัติธรรม 4 สังเวชนียสถาน ณ ประเทศอินเดียและเนปาล ปี 2564           โดยร่วมกับ ผู้แทน ศอ.บต., รอง ผอ.สมศ.กอ.รมน.ภาค ๔ สน., ผู้แทน ศปพร., คณะทำงานที่ ๑ - ๔, คณะกรรมการสมาคมเพื่อความมั่นคงพระพุทธศาสนาจังหวัดชายแดนภาคใต้, สมาพันธ์ไทยพุทธจังหวัดชายแดนภาคใต้ และสมาพันธ์ไทยพุทธทั้ง 4 จังหวัด  ยะลา   นราธิวาส  ปัตตานี และสงขลา 


 


        สำหรับการประชุมครั้งนี้  เรื่องขอเปลี่ยนแปลงงบประมาณโครงการส่งเสริมคนดีมีคุณธรรมไปฏิบัติธรรม 4 สังเวชนียสถาน ณ ประเทศอินเดียและเนปาล ปี 2564 เนื่องจากสถานการณ์โรคระบาดโควิด-19  จึงไม่สามารถดำเนินการได้ โดยเปลี่ยนแปลงเป็นการส่งเสริมไทยพุทธใน พื้นที่ 4 จังหวัด ชายแดนภาคใต้  โดย มีประเด็นสำคัญ ดังนี้
                                ๑) การเปลี่ยนแปลงกรอบงบประมาณวงเงิน ๑๗,๗๐๐,๐๐๐ บาทเศษ โดยอยู่ในเงื่อนไข ซึ่งต้องเป็นแผนงาน/โครงการที่ยั่งยืน เป็นไปตามความต้องการของชุมชน และสนับสนุนการแก้ไขปัญหาความมั่นคงในพื้นที่ จชต.

                                ๒) การจัดทำคำของบประมาณให้จัดทำกิจกรรมร่วมพร้อมกำหนดพื้นที่เป้าหมายให้เหมาะสมกับแผนงานและงบประมาณ

                     การเปลี่ยนแปลงกรอบงบประมาณวงเงิน ๑๗,๗๐๐,๐๐๐ บาทเศษ โดยอยู่ในเงื่อนไข ซึ่งต้องเป็นแผนงาน/โครงการที่ยั่งยืน เป็นไปตามความต้องการของชุมชน และสนับสนุนการแก้ไขปัญหาความมั่นคงในพื้นที่ จังหวัดชายแดนใต้ภาคใต้     

                           ซึ่งงบประมาณ 17,700,000 บาทเศษ มอบหมายให้ศูนย์พัฒนาฯสมาคมเพื่อความมั่นคงไทยพุทธ จชต. และสมาพันธ์ไทยพุทธ จชต. ร่วมกันดำเนินการ   ในส่วนงบประมาณ 5.9 ล้าน ตามแผนงานพหุสังคมฯ มอบหมายให้ ศปพร.เป็นผู้ ดำเนินการ  โดยให้ทุกองค์กรดำเนินการ ยึดกรอบงานของ ศอ.บต.

                               

                               

 

 

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น