โฆษณา

จำนวนผู้เข้าชม

วิเคราะห์ เจาะลึก มุมมองการเมือง พบกับนายหัวไทรนักข่าวหัวเห็ด จาก ปลายด้ามขวานชายแดนใต้

วันอังคารที่ 20 ตุลาคม พ.ศ. 2563

" ปลูกป่าได้อะไร.ที่นี่มีคำตอบ "" ศูนย์การเรียนรู้ป่า ๓ อย่างประโยชน์ ๔ อย่าง กองพลทหารราบที่ ๙

 " ปลูกป่าได้อะไร.ที่นี่มีคำตอบ "" ศูนย์การเรียนรู้ป่า ๓ อย่างประโยชน์ ๔ อย่าง กองพลทหารราบที่ ๙  


   " ปลูกป่าได้อะไร... ติดตามชมรายการคืนคุณให้แผ่นดิน สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบกออกอากาศวันศุกร์นี้...ที่นี่มีคำตอบ "

 


" ศูนย์การเรียนรู้ป่า ๓ อย่างประโยชน์ ๔ อย่าง กองพลทหารราบที่ ๙

ปลูกป่าได้อะไร ที่นี่มีคำตอบ "  ณ บ้านทุ่งก้างย่าง อำเภอไทรโยค  จังหวัดกาญจนบุรี

 


โครงการศูนย์การเรียนรู้ ป่า ๓ อย่าง ประโยชน์ ๔ อย่าง ตามแนวทางพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร  โดยมีวัตถุประสงค์ที่สำคัญคือ

     1.ใช้พื้นที่ว่างเปล่าให้เกิดประโยชน์สูงสุด

     2.สร้างองค์ความรู้ในรูปแบบวนเกษตร ผสมผสานการปลูกพืชหลายชนิดโดยมีต้นไม้เป็นหลัก เรียนรู้การดำรงชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

     3.เป็นแหล่งผลิตเมล็ดพันธุ์ไม้ป่าของภาคตะวันตก

     4.เป็นแหล่งเรียนรู้ในการเพาะพันธุ์กล้าไม้ป่า การปลูกป่า การขุดคลองใส้ไก่ การปลูกพืชสมุนไพร การทำปุ๋ยหมัก การทำดินจากใบไม้ การเผาถ่าน การทำน้ำส้มควันไม้ และการเลี้ยงสัตว์ ให้กับกำลังพล และประชาชนโดยทั่วไป

     5.เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรกรรม

     6.เพื่อฟื้นฟูทรัพยากรป่าไม้ ช่วยอนุรักษ์ดิน ต้นน้ำลำธาร ฟอกอากาศ และลดโลกร้อน
                ซึ่ง กรมทหารปืนใหญ่ที่ ๙ ได้ดำเนินโครงการโดยใช้พื้นที่ จำนวน ๒๘ ไร่ จัดแบ่งพื้นที่การเรียนรู้ เป็น ๑๓ พื้นที่ ได้แก่ การทำดินจากใบไม้ การทำปุ๋ยอินทรีย์ การเพาะพันธุ์กล้าไม้ การทำคลองไส้ไก่ หลักการปลูกป่า ๓ อย่าง ประโยชน์ ๔ อย่าง การปลูกพืชสมุนไพรและการทำผลิตภัณฑ์จากสมุนไพร การเลี้ยงสัตว์ การทำนาใช้น้ำน้อย การเผาถ่าน การทำน้ำส้มควันไม้ การทำสิ่งประดิษฐ์จากไม้ การทำอาหารปลาและปุ๋ยจากมูลกระต่าย และบทสรุปถึงประโยชน์จากการปลูกป่า ๓ อย่าง ประโยชน์ ๔ อย่าง 

                                สำหรับวิทยากรที่ให้ความรู้ ได้จัดกำลังพลของหน่วยเข้ารับการอบรมและศึกษาดูงานจากวนเกษตรเขาฉกรรจ์ จังหวัดสระแก้ว ศูนย์ภูมิรักษ์ธรรมชาติ จังหวัดนครนายก  และที่สำคัญ คือ ได้รับคำชี้แนะจากผู้บัญชาการกองพลทหารราบที่ ๙ ที่ได้กรุณามอบแนวทาง ตรวจเยี่ยม ให้ความรู้  พร้อมทั้งสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินการตลอดห้วงการดำเนินโครงการ เพื่อมุ่งหวังให้ประชาชนตระหนักและเห็นถึงความสำคัญในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม สามารถให้คนอยู่ร่วมกับป่าได้อย่างยั่งยืน

 

" ปลูกป่าได้อะไร ที่นี่มีคำตอบ "

 

เมื่อวันที่ ๒๓ กันยายน๒๕๖๓

ณ บ้านทุ่งก้างย่าง อำเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี

พลตรี ฐกัด หลอดศิริ   เมื่อครั้งดำรงตำแหน่ง   ผู้บัญชาการกองพลทหารราบที่ ๙ และผู้บัญชาการกองกำลังสุรสีห์

 ปัจจุบันดำรงตำแหน่ง   รองแม่ทัพภาคที่ ๑ ประธานผู้ริเริ่มโครงการศูนย์การเรียนรู้ ป่า๓ อย่าง ประโยชน์ ๔ อย่าง กองพลทหารราบที่ ๙ ณ บ้านทุ่งก้างย่าง อำเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี

 


การเรียนรู้ป่า ๓ อย่างประโยชน์ ๔ อย่าง

ผู้รับผิดชอบ

ดำเนินโครงการศูนย์การเรียนรู้ป่า ๓ อย่างประโยชน์ ๔ อย่าง กองพลทหารราบที่ ๙

พันเอก พิทยากูล โพธิสุวรรณ

ผู้บังคับการกรมทหารปืนใหญ่ที่ ๙ ผู้ดำเนินโครงการการเรียนรู้ป่า ๓ อย่างประโยชน์ ๔ อย่างกองพลทหารราบที่ ๙

 

พันเอก ณัฐติพงษ์  ตะโกใหญ่ รองผู้บังคับการกรมทหารปืนใหญ่ที่ ๙

 ผู้ช่วยผู้ดำเนินโครงการศูนย์การเรียนรู้ป่า ๓ อย่างประโยชน์ ๔อย่างกองพลทหารราบที่ ๙

 


  อย่าพลาดติดตามชมศูนย์การเรียนรู้ป่า ๓ ประโยชน์ ๔ อย่างในรายการคืนคุณให้แผ่นดิน วันศุกร์ที่ 16 ตุลาคม 2563  เวลา 13.40 - 14.00 น. สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก

คุณสุรีย์พร ดวงทอง

คุณภูวฤทธิ์ พุ่มพวง

พิธีกรดำเนินรายการคืนคุณให้แผ่นดิน

 

 CR: ศิริพร จงศิริ

ผู้อำนวยการใหญ่ผลิตรายการคืนคุณให้แผ่นดิน สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก

 

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น