จำนวนผู้เข้าชม

วันศุกร์ที่ 21 สิงหาคม พ.ศ. 2563

"นายนิวัติ น้อยผาง รองอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน ลงพื้นที่ ติดตามผลการดำเนินงานของหน่วยรับตรวจรายไตรมาส ครั้งที่ 2/2563 "(ชมคลิป)

 

  "นายนิวัติ น้อยผาง รองอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน ลงพื้นที่ ติดตามผลการดำเนินงานของหน่วยรับตรวจรายไตรมาส ครั้งที่ 2/2563 "(ชมคลิป) 

 

  

    


   เมื่อวันที่ 21 สิงหาคม 2563 นายอับดุลนัสเซอร์ หะมิ พัฒนาการอำเภอรือเสาะ จังหวัดนราธิวาส เปิดเผยว่า นายไกรวุฒิ  ช่วยสถิตย์ พัฒนาการจังหวัดนราธิวาส พร้อม ผู้อำนวยการกลุ่มงานฯ 4 กลุ่ม พัฒนาการอำเภอ ทั้ง 13 อำเภอ และนักวิชาการพัฒนาชุมชน


 เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการตรวจติดตามผลการดำเนินงานของหน่วยรับตรวจรายไตรมาส ครั้งที่ 2/2563 เขตตรวจราชการที่ 7 กลุ่มจังหวัดภาคใต้ชายแดน (จังหวัดยะลา ปัตตานี และนราธิวาส) ณ ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนยะลา ซึ่งมีนายปัญญา น่วมประวัติ เป็นผู้อำนวยการศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนยะลา ให้การต้อนรับและอำนวยความสะดวก

 

   โดย นายนิวัติ น้อยผาง รองอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน พร้อมด้วย นางปราณี รัตนประยูร หัวหน้าผู้ตรวจราชการ กรมการพัฒนาชุมชน ได้ดำเนินการประชุมเชิงปฏิบัติการและติดตามผลการดำเนินงานฯ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อตรวจติดตาม ประเมินผลการดำเนินงานของหน่วยรับตรวจ รับทราบปัญหาอุปสรรคของการดำเนินงานที่ผ่านมา ทำให้สามารถวางแผนขับเคลื่อนตามนโยบายรัฐบาล กระทรวง กรมการพัฒนาชุมชน


    

 และงานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมายให้บรรลุเป้าหมาย เกิดความคุ้มค่าในการปฏิบัติราชการ โดยมีกลุ่มเป้าหมายประกอบด้วย พัฒนาการจังหวัด ผู้อำนวยการกลุ่มงาน พัฒนาการอำเภอ และนักวิชาการพัฒนาชุมชน ที่รับผิดชอบ จำนวนทั้งสิ้น 51 ราย ซึ่งมีรายละเอียดการประชุมครั้งนี้ ดังนี้

 

1. รับฟังการบรรยายเพื่อสร้างการรับรู้แนวทางการดำเนินงานการพัฒนาชุมชน

 1.1  นายนิวัติ น้อยผาง รองอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน บรรยายพิเศษเรื่อง นโยบายการแก้ไขปัญหา เยียวยาและฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

1.2 นางปราณี รัตนประยูร หัวหน้าผู้ตรวจราชการกรม บรรยายหัวข้อพิเศษ แนวทางการตรวจราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564โดยอธิบาย โครงการสำนักตรวจราชการ อำนาจหน้าที่ของผู้ตรวจราชการ แนวทางการตรวจราชการผลสัมฤทธิ์ การสนับสนุนการขับเคลื่อนงานระดับพื้นที่ และอธิบายแนวทางการตรวจราชการประจำปี 2564


 1.3 นายจำเริญ แหวนเพ็ชร ผู้อำนวยการเสริมสร้างความเข้มแข็งชุมชน บรรยาย การพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 9 ประยุกต์สู่ โคก หนอง นา โมเดลโดยอธิบายวัตถุประสงค์ ขั้นตอนการดำเนินการ ผลประโยชน์จากกิจกรรม สร้างความเข้าใจและให้ข้อสังเกตการเตรียมความพร้อมในการดำเนินกิจกรรมการพัมนาพื้นที่ต้นแบบฯ


 1.4 นางสาวเปรมจันทร์ รัตนสุวรรณสิริ ผู้อำนวยการกลุ่มงานบริหารงบประมาณ กองคลัง บรรยาย การบริหารงบประมาณที่มีประสิทธิภาพโดยอธิบายแนวทางการเบิกเงิน แนวทางการดำเนินงานขุดดิน ขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้าง ในโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ประยุกต์สู่ โคก หนอง นา โมเดลและระเบียบที่เกี่ยวข้องฯ

 

2. กิจกรรมการนำเสนอ ผลงานเด่น/ผลสำเร็จ และปัญหา อุปสรรค การขับเคลื่อนงานพัฒนาชุมชน ของจังหวัดในเขตตรวจราชการที่ 7 ปีงบประมาณ พ.ศ.2563 เป็นการรับฟังบรรยายสรุปและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นการขับเคลื่อนนโยบายสำคัญ / เร่งด่วนในพื้นที่ร่วมกับผู้เข้าร่วมประชุม

 

- สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดนราธิวาส นำเสนอในประเด็น 3 เรื่องดังนี้

 1. การขับเคลื่อนการจัดทำและประสานแผนระดับพื้นที่ตำบลและอำเภอด้วยกลไก One Plan Administration สู่นราฯ พัฒนา ยั่งยืน (Best practice)

 2. เครื่องมือที่ใช้ในการขับเคลื่อนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี PISM 2 C MODEL (นวัตกรรม)

 3. การพัฒนาพัฒนากรที่บรรจุใหม่ในตำแหน่ง เจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน/นักวิชาการพัฒนาชุมชน

 

โดยช่วงท้ายการประชุมฯ นางปราณี รัตนประยูร หัวหน้าผู้ตรวจราชการกรม ได้กล่าวสรุปผลการประชุมภาพรวมกิจกรรมการประชุมฯ โดยมีข้อซักถามเพิ่มเติม และให้ข้อสังเกตผลการขับเคลื่อนกิจกรรมของแต่ละสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดเพื่อพัฒนาการดำเนินกิจกรรมให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ณ หอประชุมปาล์ม ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนยะลา ถนนสุขยางค์ ตำบลสะเตง อำเภอเมือง จังหวัดยะลา

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น