โฆษณา

จำนวนผู้เข้าชม

วิเคราะห์ เจาะลึก มุมมองการเมือง พบกับนายหัวไทรนักข่าวหัวเห็ด จาก ปลายด้ามขวานชายแดนใต้

วันพฤหัสบดีที่ 30 กรกฎาคม พ.ศ. 2563

สตูล กอ.รมน.จังหวัดสตูลสนธิกำลังตรวจสอบพื้นที่ป่าชายเลนตามแผน “เพิ่มและฟื้นฟูพื้นที่ป่าชายเลน” ท้องที่ จ.สตูล

สตูล กอ.รมน.จังหวัดสตูลสนธิกำลังตรวจสอบพื้นที่ป่าชายเลนตามแผน “เพิ่มและฟื้นฟูพื้นที่ป่าชายเลน” ท้องที่ จ.สตูล
     เมื่อวันที่ 22 ก.ค.2563 เวลา กอ.รมน.จังหวัดสตูลได้ร่วมกับ ชปข.(ลับ) 203 ศปก.ทภ.4, ชุดปฏิบัติการพิเศษป้องกันและปราบปรามการบุกรุกทำลายทรัพยากรป่าชายฝั่งและป่าชายเลน, ศูนย์บริหารจัดการทรัพยากรป่าชายเลน จ.สตูล , ศูนย์อนุรักษ์ทรัพยากรป่าชายเลนที่ 24 - 27 , จนท.ปทส.กก.6 ปป., นป.สอ.รฝ.452, สภ.ทุ่งหว้า, ฝ่ายปกครอง อ.ทุ่งหว้า, สนง.ทสจ.สตูล,หน่วยปัองกันและรักษาป่าที่ สต.2 (ทุ่งหว้า), และ ตชด.436 สนธิกำลังตรวจสอบพื้นที่ป่าชายเลนตามแผน “เพิ่มและฟื้นฟูพื้นที่ป่าชายเลน” ท้องที่ จ.สตูล ประจำปีงบประมาณ 63 

บริเวณท้องที่บ้านวังตง หมู่ 4 ต.นาทอน อ.ทุ่งหว้า จ.สตูล ซึ้งเป็นพื้นที่จำแนกเขตการให้ประโยชน์ที่ดินในพื้นที่ป่าชายเลนตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อ 22 ส.ค.43, ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อ 17 ต.ค.43 และเป็นพื้นที่ป่าตาม พรบ.ป่าไม้ พ.ศ.2548 ผลการตรวจสอบพบ “เป็นพื้นที่ป่าชายเลนถูกปรับพื้นที่และเข้าทำประโยชน์ เป็นบ่อเลี้ยงสัตว์น้ำ ปลูกพืชผลอาสินต้นปาล์มน้ำมัน และแผ้วถางพื้นที่ป่าชายเลน จำนวน เนื้อที่ รวมทั้งสิ้น 60 ไร่ 1 งาน 48 ตารางวา (60.37ไร่) ไม่พบตัวผู้กระทำผิดในที่เกิดเหตุ

 ในการนี้ คณะเจ้าหน้าที่พิจารณาแล้ว การเข้าครอบครองและทำประโยชน์ในที่ดินโดยมิได้มีหนังสือแสดงสิทธิในที่ดิน เป็นการบุกรุกเข้าครอบครองเข้าทำประโยชน์ในพื้นที่จำแนกการใช้ประโยชน์ที่ดินในพื้นที่ป่าชายเลน อันเป็นพื้นที่ทางราชการสงวนอนุรักษ์ไว้ซึ่งทรัพยากรธรรมชาติป่าชายเลน

 และเป็นพื้นที่ป่าตาม พรบ.ป่าไม้ พ.ศ.2548 จึงมีความเห็นว่า “ผู้ครอบครองที่ดินแปลงดังกล่าว เป็นการเข้าครอบครองทำประโยชน์โดยมิชอบด้วยกฏหมาย จึงได้ทำการตรวจยึดพื้นที่ ตรวจสอบ จำนวน 60 ไร่ 1 งาน 48 ตารางวา (60.37 ไร่) เพื่อดำเนินคดีตามกฎหมาย ฐานความผิด “ก่อสร้าง แผ้วถาง เผาป่า

 หรือกระทำด้วยประการใดๆ อันเป็นการทำลายป่า หรือเข้ายึดถ่อครองหรือครองครองป่าเพื่อตนเองหรือผู้อื่น โดยไม่รับอนุญาตจากเจ้าพนักงานเจ้าหน้าที่หรือได้รับอนุญาตตามกฎหมาย อันเป็นความผิดตาม พรบ.ป่าไม้ พ.ศ.2485 และแก้ไขเพิ่มเติม ความมาตรา 54, 55 และ มาตรา 72 ทวิ” โดยได้มอบเรื่องราวให้ นายนิพนธ์. เต็มแก้ว ผอ.ศูนย์อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมกรป่าชายเลนที่ 26 (ทุ่งหว้า) รับไปร้องทุกข์กล่าวโทษต่อพนักงานสอบสวน สภ.ทุ่งหว้า เพื่อดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป

นิตยา แสงมณี // ผู้สื่อข่าวประจำจังหวัดสตูล

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น