จำนวนผู้เข้าชม

วันพฤหัสบดีที่ 9 กรกฎาคม พ.ศ. 2563

ที่ปรึกษารองหัวหน้าผู้แทนพิเศษของรัฐบาล​ ร่วมกับ ชมรมมุสลิมภราดรภาพชายแดนใต้ จัดกิจกรรมการขับเคลื่อนกำปงตักวาลงสู่ชุมชน ครั้งที่ ๔๖ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ พื้นที่ ต.ปูยุด อ.เมือง จ.ปัตตานี​


 ที่ปรึกษารองหัวหน้าผู้แทนพิเศษของรัฐบาล​ ร่วมกับ ชมรมมุสลิมภราดรภาพชายแดนใต้ จัดกิจกรรมการขับเคลื่อนกำปงตักวาลงสู่ชุมชน ครั้งที่ ๔๖ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ พื้นที่ ต.ปูยุด อ.เมือง จ.ปัตตานี​

เมื่อ ๘ มิ.ย.๖๓ เวลา ๐๘๓๐ ๑๒๓๐ พล.อ​ จำลอง​ คุณสงค์รองหัวหน้าผู้แทนพิเศษของรัฐบาล/ผู้แทนพิเศษของรัฐบาลมอบหมายให้​ นาย​ อับดุลเลาะ​ เจ๊ะแว​ ที่ปรึกษารองหัวหน้าผู้แทนพิเศษของรัฐบาล​ ร่วมกับ ชมรมมุสลิมภราดรภาพชายแดนใต้ จัดกิจกรรมการขับเคลื่อนกำปงตักวาลงสู่ชุมชน ครั้งที่ ๔๖ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ พื้นที่ ต.ปูยุด อ.เมือง จ.ปัตตานี​ ณ.​ หอประชุมโรงเรียนบ้านปูยุด อ.เมือง จ.ปัตตานี มีผู้เข้าร่วมกิจกรรม จำนวน ๑๖๕ คน โดยมีรายละเอียดการปฏิบัติ ดังนี้

๑.เวลา ๐๙๐๐-๐๙๑๕ นายอับดุลเลาะ เจ๊ะแว พิธีกรกล่าววัตถุประสงค์ในการจัดกิจกรรมฯ
๒. เวลา ๐๙๑๕ - ๐๙๓๐ นายอารีฟ  บือราเฮง ปลัดฝ่ายความมั่นคงอำเภอ ผู้แทนผู้อำนวยการศูนย์ปฏิบัติการอำเภอ/นายอำเภอ  พบปะผู้เข้าร่วมกิจกรรมฯ และเป็นประธานพิธีเปิดกิจกรรมฯ ครั้งที่ ๔๖ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓

๓. เวลา ๐๙๓๐ ๑๑๕๐  
    - ดร.ปรีดี  มะนีวัน นักวิชาการวัฒนธรรมชำนาญการ บรรยายเรื่อง"ประวัติศาสตร์สันติภาพและการอยู่ร่วทกันในสังคมพหุวัฒนธรรม"


    - นายนิรอมลี  เจ๊ะเละ วิทยากรด้านศาสนา ศูนย์สันติวิธี บรรยายเรื่อง"การสร้างความร่วมมือของคนในชุมโดยใช้หลักศาสนานำ
     - นายทวีศักดิ์ ดาโอะ วิทยากรด้านสังคมจิตวิทยา ศูนย์สันติวิธี บรรยายเรื่อง"การสร้างชุมชนสันติสุข ภายใต้ความเข้มแข็งของครอบครัว"

๔. เวลา ๑๑๕๐ ๑๒๓๐   พ.อ.วัฒนา กรมขันธ์ รอง ผอ.ศสว.ประธานในพิธีพบปะและปิดกิจกรรมฯ จิตสำนึกการมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาในพื้นที่ และนโยบาย ผอ.รมน.ภาค ๔ เพื่อขับเคลื่อนและผลักดันให้สภาฯ เป็นศูนย์กลางของชุมชนให้เกิดประสิทธิภาพได้อย่างแท้จริง  เพื่อส่งเสริมและพลักดันให้เกิดการร่วมมือจากทุกภาคส่วนในการร่วมกันแก้ไขปัญหาของชุมชน ประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลอย่างยั่งยืน

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น