โฆษณา

จำนวนผู้เข้าชม

วิเคราะห์ เจาะลึก มุมมองการเมือง พบกับนายหัวไทรนักข่าวหัวเห็ด จาก ปลายด้ามขวานชายแดนใต้

วันพฤหัสบดีที่ 2 กรกฎาคม พ.ศ. 2563

รายการคืนคุณให้แผ่นดิน สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก “ การลาดตระเวนของหน่วยเฉพาะกิจทัพพระยาเสือกองกำลังสุรสีห์ ตามแนวชายแดนภาคตะวันตก “


รายการคืนคุณให้แผ่นดิน สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก การลาดตระเวนของหน่วยเฉพาะกิจทัพพระยาเสือกองกำลังสุรสีห์ ตามแนวชายแดนภาคตะวันตก
      พลตรี ฐกัด   หลอดศิริ  ผู้บัญชาการกองกำลังสุรสีห์ ลงพื้นที่ตามแนวชายแดนภาคตะวันตก มาเยี่ยมเยียนกำลังพลหน่วยเฉพาะกิจทัพพระยาเสือกองกำลังสุรสีห์และพี่น้องประชาชนชาวไทย- เชื้อสายกระเหรี่ยงในพื้นที่ ตามแนวชายแดนภาคตะวันตก ณ บ้านพุระกำ ตำบลตะนาวศรี อำเภอสวนผึ้ง จังหวัดราชบุรี


พันเอก วินิจ สว่างเนตร ผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจทัพพระยาเสือ


พันเอก เพรียว เลี้ยงชีพชอบ รองผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจทัพพระยาเสือ   กกล.สุรสีห์ รับผิดชอบพื้นที่ชายแดนด้านภาคตะวันตก ๔ จังหวัด ในเขตรับผิดชอบของกองทัพภาคที่ ๑
 พลโท ธรรมนูญ วิถี แม่ทัพภาคที่ ๑
คือ จังหวัดกาญจนบุรี, จังหวัดราชบุรี, จังหวัดเพชรบุรี และ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์


คิดเป็นความยาว ตลอดแนวชายแดนประมาณ ๘๔๖ กิโลเมตร โดยมีเทือเขาตะนาวศรี เป็นเส้นกั้นเขตแดนระหว่าง ประเทศไทย กับ ประเทศเมียนมา


- สำหรับภารกิจของ กกล.สุรสีห์ จะปฏิบัติตามพันธกิจ ๓ ประการ คือ

๑. การเฝ้าตรวจและป้องกันชายแดน โดยการแบ่งกาลังควบคุมพื้นที่ตามแนว ชายแดน จานวน ๔๖ ฐานปฏิบัติการ และการลาดตระเวนตามแนวชายแดน เพื่อไม่ให้มีการ รุกล้ำอธิปไตยจากกำลังทหารของประเทศเพื่อนบ้าน และ กองกำลังที่ไม่ทราบฝ่าย โดยในฐาน ปฏิบัติการบางแห่งนั้น การเดินทางมีความยากลาบากต้องส่งเสบียงอาหารทางอากาศยาน เช่น ฐานปฏิบัติการต้นน้ำสุริยะ ฐานปฏิบัติการ
ใจแผ่นดิน และบางแห่งต้องใช้สัตว์บรรทุก
ต่าง ๆเพื่อขนส่ง
เพื่อขนส่งเสบียงอาหารไปให้กับกำลังพลที่ปฏิบัติหน้าที่ตามฐานปฏิบัติการ


๒. การจัดระเบียบพื้นที่ และ แก้ไขปัญหาความมั่นคงในพื้นที่ชายแดน ด้วยการจัดตั้ง จุดตรวจ/จุดสกัด แบบประจำที่และไม่ประจำ
ที่ บริเวณเส้นทางสำคัญ ทั้งทางบกและทางน้ำจำนวน ๓๗ จุดตรวจทางบก ๒ จุดทางน้ำโดยมีผลการจับกุมการกระทำผิดทางกฎหมาย
 ได้แก่ ยาเสพติด
ผู้หลบหนีเข้าเมืองโดยผิดกฎหมาย การกระทำความผิดพระราชบัญญัติป่าไม้ เป็นต้น เพื่อจัดระเบียบและแก้ไขปัญหาความมั่นคงในพื้นที่ชายแดน ให้เกิดความเรียบร้อย

๓. การประสานความร่วมมือกับประเทศเพื่อนบ้าน โดยทำการพบปะพัฒนา ความสัมพันธ์ ระหว่างผู้บังคับหน่วยทหาร และผู้นำชุมชนของประเทศเพื่อนบ้าน ไม่ให้เกิดความ ขัดแย้งตามแนวชายแดน ตลอดจนการแลกเปลี่ยน การให้ความช่วยเหลือในด้านต่าง ๆ ระหว่างกัน


   นอกจากภารกิจทั้ง
 ๓ ประการแล้ว ยังมีภารกิจการร่วมกับส่วนราชการ ประชาชน และจิตอาสาเราทำความดีเพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์ในพื้นที่ดำเนินการจัดกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์สาธารณะต่าง ๆ ตลอดแนวชายแดน อาทิ
เช่น สร้างและซ่อมแซมบ้านให้กับราษฎร์ ที่ได้รับ ผลกระทบจากภัยพิบัติต่าง ๆ จัดกิจกรรมปลูกป่า, กิจกรรมสร้างฝาย สร้างความอุดมสมบูรณ์ให้กับ แหล่งน้ำและพื้นที่ป่าไม้
โดย กกล.สุรสีห์
ได้จัดกำลังเป็น ๓ หน่วยเฉพาะกิจ
ในการควบคุมพื้นที่อย่างใกล้ชิด ประกอบด้วย


- หน่วยเฉพาะกิจลาดหญ้า กำกับดูแลพื้นที่ใน จังหวัดกาญจนบุรี

- หน่วยเฉพาะกิจทัพพระยาเสือ กำกับดูแลพื้นที่ใน จังหวัดราชบุรีและเพชรบุรี

- หน่วยเฉพาะกิจจงอางศึกกำกับดูแลพื้นที่ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์


  อย่าพลาดติดตามชมรายการคืนคุณให้แผ่นดิน ออกอากาศวันศุกร์ที่ 10 กรกฎาคม พุทธศักราช 2563 เวลา 13.40 - 14.00 น. สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก คุณสุรีย์พร ดวงทอง คุณภูวฤทธิ์ พุ่มพวง พิธีกรดำเนินรายการคืนคุณให้แผ่นดิน สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก

CR..ศิริพร จงศิริ
ผู้อำนวยการใหญ่ผลิตรายการคืนคุณให้แผ่นดิน ททบ.5

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น