โฆษณา

จำนวนผู้เข้าชม

วิเคราะห์ เจาะลึก มุมมองการเมือง พบกับนายหัวไทรนักข่าวหัวเห็ด จาก ปลายด้ามขวานชายแดนใต้

วันอังคารที่ 7 กรกฎาคม พ.ศ. 2563

(ชมคลิป)พัฒนาชุมชนอำเภอรือเสาะ ลงพื้นที่ติดตามโครงการ "น้อมนำแนวพระราชดำริของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี สู่แผนปฏิบัติการ 90 วัน ปลูกผักสวนครัว เพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหารของกรมการพัฒนาชุมชน"

(ชมคลิป) พัฒนาชุมชนอำเภอรือเสาะ   ลงพื้นที่ติดตามโครงการ "น้อมนำแนวพระราชดำริของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี สู่แผนปฏิบัติการ 90 วัน ปลูกผักสวนครัว เพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหารของกรมการพัฒนาชุมชน"


 วันที่ 7 กรกฏาคม 2563 นายอับดุลนัสเซอร์ หะมิ  พัฒนาการอำเภอรือเสาะ  พร้อมด้วยนายนคเรศ หลิกแก้ว พัฒนากรรับผิดชอบตำบลโคกสะตอ และนางสาวนูรีฮัน หะสะเมาะ นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ ลงพื้นที่ติดตามและจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์กิจกรรมขยายผลปลูกผักสวนครัวจากวัด มัสยิดสู่ชุมชน ตามหลัก "บวร-บรม"  เป็นการ "น้อมนำแนวพระราชดำริของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี สู่แผนปฏิบัติการ 90 วัน ปลูกผักสวนครัว

 เพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหารของกรมการพัฒนาชุมชน" เพื่อส่งเสริมให้วัด มัสยิด มีส่วนร่วมในการสร้างความมั่นคงทางอาหาร โดยได้รับความร่วมมือจากพระนพเดช  ฐิตเตโช นพเดช ฐิตเตโช เสาน่วม เจ้าอาวาสธรรมสถานศรีภิณโญศรัทธาราม

 ผู้นำชุมชนและครัวเรือนที่ได้ช่วยกันปลูกผักสวนครัวบริเวณพื้นที่วัด ซึ่งเป็นการส่งเสริมให้ วัดและครัวเรือนได้ลดรายจ่ายและเป็นการสร้างความสามัคคีสมานฉันท์ในชุมชน ตลอดจนเป็นการนำนโยบายของนายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน

 ที่ต้องการสร้างวัฒนธรรมปลูกพืชผักสวนครัว ระยะที่ 2 ความต่อเนื่อง คือ พลัง ส่งเสริมการปลูกพืชผักสวนครัวที่ปลูกอยู่แล้วให้เป็นไปอย่างต่อเนื่อง และปลูกผักเพิ่มเติมจากเดิมครัวเรือนละอย่างน้อย 10 ชนิด

 เป็นการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนระดับฐานราก สร้างความรักความสามัคคีในครัวเรือน มีอาหารปลอดภัยไว้บริโภค มุ่งมั่นลดค่าใช้จ่ายในครัวเรือน ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ทำให้ประชาชนได้บริโภคผักสด ปลอดสารพิษ

โดยไม่ใช้สารเคมีและยาฆ่าแมลง นอกจากจะทำให้สุขภาพแข็งแรง ลดรายจ่าย เพิ่มรายได้แล้ว ยังสามารถสร้างค่านิยมที่ดี  ในการรู้จักแบ่งปันให้กับคนในชุมชน สร้างมิตรภาพที่แน่นแฟ้นยิ่งขึ้น รวมทั้งสร้างความสุขใจให้กับผู้ให้และผู้รับในยามวิกฤตเศรษฐกิจโลกที่เจอการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019(โควิด-19)


 ซึ่งได้รับความสนใจจากผู้นำศาสนา ผู้นำท้องถิ่น ผู้นำท้องที่และประชาชนเป็นอย่างดี
ณ ธรรมสถานศรีภิญโญศรัทธาราม หมู่ที่ 6 ตำบลโคกสะตอ อำเภอรือเสาะ จังหวัดนราธิวาส

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น