โฆษณา

จำนวนผู้เข้าชม

วิเคราะห์ เจาะลึก มุมมองการเมือง พบกับนายหัวไทรนักข่าวหัวเห็ด จาก ปลายด้ามขวานชายแดนใต้

วันอังคารที่ 2 มิถุนายน พ.ศ. 2563

“ โครงการขยายผลทหารพันธุ์ดีสู่โรงเรียนต้นแบบ “ ธนาคารอาหารของชุมชน ( Food Bank )


  โครงการขยายผลทหารพันธุ์ดีสู่โรงเรียนต้นแบบ “ ธนาคารอาหารของชุมชน ( Food Bank )


พลโท ธรรมนูญ วิถี แม่ทัพภาคที่ ๑
ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมเพื่อรับฟังความคืบหน้าของโครงการขยายผลทหารพันธุ์ดีสู่โรงเรียนต้นแบบ


ความเป็นมาของโครงการตามพระราชดำริ ของ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจัากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
ที่ต้องการให้ ชุมชนสามารถพึ่งพาตนเองโดยมีพื้นที่ศูนย์กลางในการผลิตอาหาร
 (ธนาคารอาหารของชุมชน (Food Bank)
จึงได้มีพระราชกระแสรับสั่ง ให้หน่วยทหารในโครงการทหารพันธ์ุดี เข้ามาช่วยเหลือให้คำแนะนำ ร่วมกับชุมชน
ดำเนินการจัดทำแปลงเกษตรแบบผสมผสานเพื่อผลิตอาหารสำหรับชุมชนโดยใช้พื้นที่ของโรงเรียนในพระบรม
ราชานุเคราะห์
เป็นศูนย์กลางแหล่งการเรียนรู้ เพื่อขยายผลสู่ครัวเรือนกษตรกรเพื่อให้เกิดความมั่นคงทางด้านอาหารของชุมชนต่อไป


    เพื่อสนองรับสั่งฯ กองทัพภาคที่ ๑
พลโท ธรรมนูญ วิถี แม่ทัพภาคที่ ๑ โดย พล.ร.๒ รอ. (ป.๒ รอ.) ร่วมกับ รร.กส.กส.ทบ.เข้าดำเนินการใน
พื้นที่ โรงเรียนบ้านหนองกันเกรา อ.บ้านนา จว.นครนายก
และโรงเรียนบ้านคลอง ๑๔ อ.องครักษ์ จ.นครนายก  เป็นศูนย์กลาง ได้ดำเนินการโดยบูรณาการร่วมกับหน่วยงานดังนี้


        รร.กส.กส.ทบ          พล. ร.๒ รอ. ( ป.๒ รอ.) รร. บ้านหนองกันเกรา รร. บ้านคลอง ๑๔ อบต. ศรีกะอาง อบต. ชุมพล ประชาชนในพื้นที่ พื้นที่เป้าหมายในภาคกลาง ประกอบด้วย โรงเรียน ๒ โรงเรียน

๒.๑ รร.บ้านหนอง
กันเกรา ม.๕ ต.ศรีกระอาง อ.บ้านนา จ.นครนายก


๒.๑.๑. รร.บ้านหนองกันเกรา - จำนวนนักเรียน ๘๒ คน
- ชุมชนใกล้เคียง ๒ หมู่บ้าน ประชากร ๑๒๐๐ คน ประมาณ ๕๐๐ ครัวเรือน
- พื้นที่เกษตรในโรงเรียน ประมาณ ๒ งาน ความต้องการ เมล็ดพันธุ์พืช ไก่ และปลา


- ประชาชนส่วนใหญ่ในพื้นที่มีอาชีพ รับจ้างและเกษตรกร
และ บ้านสวนคุณยาย ๒๓๔ ม.๕ ตำบลศรีกระอาง อำเภอบ้านนา จังหวัดนครนายก
ปลูกพันธุ์ผัก


CR..ศิริพร จงศิริ
ผู้อำนวยการใหญ่ผลิตรายการคืนคุณให้แผ่นดิน สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น