โฆษณา

จำนวนผู้เข้าชม

วันพฤหัสบดีที่ 11 มิถุนายน พ.ศ. 2563

สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอรือเสาะ จังหวัดนราธิวาส ดำเนินกิจกรรมรับมอบทุนอุปการะเด็ก กองทุนพัฒนาเด็กชนบทในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๓

สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอรือเสาะ  จังหวัดนราธิวาส  ดำเนินกิจกรรมรับมอบทุนอุปการะเด็ก กองทุนพัฒนาเด็กชนบทในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๓วันที่ ๙  มิถุนายน ๒๕๖๓  นายวิชาญ  ชัยเศรษฐสัมพันธ์   นายอำเภอรือเสาะ มอบทุนอุปการะเด็ก กองทุนพัฒนาเด็กชนบทในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๓  แก่เด็กยากจนและด้อยโอกาส  จำนวน ๘ ทุน  เพื่อเป็นทุนให้ความช่วยเหลือ สนับสนุนและพัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนอายุตั้งแต่แรกเกิด ถึง ๖ ปี ที่ครอบครัวยากจน และด้อยโอกาส

โดยประวิติความเป็นมาของกองทุนพัฒนาเด็กชนบทในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  เกิดจากที่กระทรวงมหาดไทยได้พิจารณาเห็นความสำคัญและความจำเป็นที่จะต้องเร่งรัดพัฒนาเด็กที่ยากจนและด้อยโอกาสในชนบท ตั้งแต่วัยแรกเกิดถึง ๖ ปี

 ทุกจังหวัดทั่วประเทศ ให้ได้รับการพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีทั้งร่างกาย อารมณ์ สังคม และสติปัญญา  จึงก่อตั้งขึ้นในปี พ.ศ.๒๕๒๒ ซึ่งเป็นปีเด็กสากล

ต่อมา ในวันที่ ๑๗ ธันวาคม ๒๕๓๖  สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ได้ทรงรับกองทุนพัฒนาเด็กชนบท  ไว้ในพระราชูปถัมป์  และพระราชทานพระราชานุญาติให้ใช้ชื่อว่า “กองทุนพัฒนาเด็กชนบทในพระราชูปถัมป์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี”


แต่ในการดำเนินงานดังกล่าวยังขาดแคลนเงินทุนในการดำเนินการซึ่งไม่เพียงพอต่อจำนวนความจำเป็นของเด็ก และยังมีเด็กยากจนและด้อยโอกาส ที่ยังยากไร้กำลังรอคอยความช่วยเหลือจากท่านผู้มีเมตตาจิตอยู่เป็นจำนวนมาก โดยผู้มีจิตศรัทธาสามารถช่วยเหลือเด็กเหล่านี้ได้ด้วยการบริจาคเงินสมทบกองทุนพัฒนาเด็กชนบทในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น