โฆษณา

จำนวนผู้เข้าชม

วันอังคารที่ 23 มิถุนายน พ.ศ. 2563

(ชมคลิป) สว.สวัสดิ์ สมัครพงศ์ เข้าวาระการประชุมสมาชิกวุฒิ ปรึกษาหารือ "การปฏิรูปองค์สถาบันผลิตครูและกระบวนการวิชาชีพครูที่มีหลักประกันทางจริยธรรม สร้างคนเป็นดี คนเก่ง คนกล้า เพื่อสร้างโอกาสสู่การพัฒนาชาติไทยอย่างยั่งยืน

(ชมคลิป)  สว.สวัสดิ์ สมัครพงศ์ เข้าวาระการประชุมสมาชิกวุฒิ ปรึกษาหารือ  "การปฏิรูปองค์สถาบันผลิตครูและกระบวนการวิชาชีพครูที่มีหลักประกันทางจริยธรรม  สร้างคนเป็นดี คนเก่ง คนกล้า เพื่อสร้างโอกาสสู่การพัฒนาชาติไทยอย่างยั่งยืน
     เมื่อวันที 23 มิถุนายน 2563    สว.สวัสดิ์ สมัครพงศ์  สมาชิกวุฒิสภาปรึกษาหารือกับท่านสภาวุฒิ ก่อนเข้าวาระการประชุมสมาชิกวุฒิ "การปฏิรูปองค์สถาบันผลิตครูและกระบวนการวิชาชีพครูที่มีหลักประกันทางจริยธรรมและธำรงค์คุณธรรมใน 4 ประเด็น

   ถึงเวลาที่ต้องทบทวนยกเครื่องสถาบันผลิตครู มหาวิทยาลัยราชภัฏและสถาบันอุดมศึกษาอื่น สร้างครูให้เป็นคนมีคุณจริยธรรมและคุณธรรมของการสร้างคนเป็นดี คนเก่ง คนกล้า เพื่อสร้างโอกาสสู่การพัฒนาชาติไทยอย่างยั่งยืน

    สว.สวัสดิ์ สมัครพงศ์  สมาชิกวุฒิสภาปรึกษาหารือกับท่านสภาวุฒิ ก่อนเข้าวาระการประชุมสมาชิกวุฒิ "การปฏิรูปองค์สถาบันผลิตครูและกระบวนการวิชาชีพครูที่มีหลักประกันทางจริยธรรมและธำรงค์คุณธรรมใน 4 ประเด็น ดังนี้


1.โครงสร้างผลิตครูและความเชื่อมโยงระหว่างโรงเรียน ครูกับสถาบันพัฒนาครูทุกระดับ
2.กระบวนการจัดการศึกษาสู่การเป็นครูที่มีคุณภาพ มีจริยธรรม จิตวิญาณของความเป็นครูแบบมืออาชีพ
3.หลักสูตรครูระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานและหลังการศึกษาขั้นพื้นฐานวิชาชีพและครูสร้างนวัตกรรมเพื่อพัฒนาประเทศที่ก้าวหน้าอย่างยั่งยืน
4.การสำเร็จการศึกษาประกาศนียบัตรครูระดับต่างๆ สามารถเข้าอบรมไม่ใช่มุ่งแต่สร้างวิทยะฐานะกับมาตรฐานกลางรับใบประกอบวิชาชีพครู (ไม่ใช่ใครก็เป็นครูได้ ไม่ใช่ธุรกิจผลิตครู)

      ถึงเวลาการปฏิรูปสถาบันผลิตครูเพื่อการสร้างคนดี คนเก่ง คนกล้า เพื่อสร้างโอกาสการพัฒนาชาติไทยอย่างยั่งยืน
  "การศึกษาอดีตเด็กมีจำนวนมาก ครูมีการศึกษาต่ำ เด็กอ่านหนังสือได้ มีจริยธรรม ปัจจุบันครูมีมากรายได้ดี วุฒิการศึกษาสูงทั้งครูน้อย ครูใหญ่  วุฒิตรี โท เอก แต่เด็กอ่านหนังสือไม่ได้"มันเกิดอะไรขึ้นกับการผลิตสร้างการศึกษาไทย
     ต้องสร้างความผูกพันระหว่างเด็ก กับครู ต่อครูผู้สอน แต่ที่ผ่านมามุ่งให้เด็กเรียนเก่ง แต่ไม่ได้เน้นการเป็นคนไม่ดีสู่สังคม "พ่อแม่มีลูกน้อย 1-2 คน โรงเรียน และครู จึงมีความสำคัญอย่างยิ่ง

   "การจัดการศึกษาการผลิตครูทุกระดับชั้นพื้นฐานก่อนวัยเรียน อนุบาล ประถมศึกษา มัธยมศึกษาต้น-ปลาย และการจัดการศึกษาวิชาชีพ วิจัยและการสร้างนวัตกรรมชั้นสูง"

นายขุน  เขาหลวง นักขับเคลื่อนทางสังคม ประเทศไทย
23/06/63

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น