โฆษณา

จำนวนผู้เข้าชม

วิเคราะห์ เจาะลึก มุมมองการเมือง พบกับนายหัวไทรนักข่าวหัวเห็ด จาก ปลายด้ามขวานชายแดนใต้

วันอาทิตย์ที่ 21 มิถุนายน พ.ศ. 2563

สว.สวัสดิ์ สมัครพงศ์ ประธานคณะอนุกรรมาธิการแบบมีส่วนร่วมและมุ่งผลสัมฤทธิ์ ใน กมธ.อุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม วุฒิสภา นำทีมนักวิจัยฟื้นฟูเศรษฐกิจ สังคม และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมชุมชน ในโครงการพัฒนาลุ่มพื้นที่น้ำปากพนัง อันเนื่องมาจากพระราชดำริ หลังระบาดของเชื้อโควิด-19


สว.สวัสดิ์  สมัครพงศ์ ประธานคณะอนุกรรมาธิการแบบมีส่วนร่วมและมุ่งผลสัมฤทธิ์ ใน กมธ.อุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม วุฒิสภา นำทีมนักวิจัยฟื้นฟูเศรษฐกิจ สังคม และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมชุมชน ในโครงการพัฒนาลุ่มพื้นที่น้ำปากพนัง อันเนื่องมาจากพระราชดำริ หลังระบาดของเชื้อโควิด-19


  เมื่อวันที่ 20 มิถุนายน 2563     การนำเสนองานวิจัยและการสร้างนวัตกรรมของคณาจารย์ มทร.ศรีวิชัย และอาจารย์มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราชต่อคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิสำนักงานวิจัยแห่งชาติ ผ่านฉลุยต้นกรฎาคม ปฏิบัติการขับเคลื่อนงานวิจัยต้นแบบนครศรีธรรมราชผ่าน ZOOP Conferrent ณ ห้องประชุม คณะเกษตรศาสตร์ มทร.ศรีวิชัย วิทยาเขตไสใหญ่

 

   สว.สวัสดิ์  สมัครพงศ์ ประธานคณะอนุกรรมาธิการแบบมีส่วนร่วมและมุ่งผลสัมฤทธิ์ ใน กมธ.อุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม วุฒิสภา นำทีมนักวิจัยฟื้นฟูเศรษฐกิจ สังคม และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมชุมชน ในโครงการพัฒนาลุ่มพื้นที่น้ำปากพนัง อันเนื่องมาจากพระราชดำริ หลังระบาดของเชื้อโควิด-19

 

    ดร.สมคิด ทองสุข คณบดี มทร.นำทีมนักวิจัยนำเสนอต่อผู้คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิสำนักวิจัยแห่งชาติ ผ่านฉลุยรอการอนุมัติงบประมาณดำเนินการต่อไป ด้วยมุ่งความสำเร็จ ภายคำแนะนำของคณะผู้ทรงวุฒิ วช. ดังนี้

    

  1.ถ่ายทอดองค์ความรู้สู่ชุมชนและสร้างนวัตกรรม สร้างกระบวนการเรียนรู้ให้กับนักศึกษาอีกช่องทางหนึ่งด้วย

      2.สร้างอาชีพที่อย่างยั่งยืนให้กับชุมชนพื้นที่นครศรีธรรมราช

      3.พัฒนาคุณภาพทางเศรษฐกิจและการเปลี่ยนแปลงสังคมของชุมชน หลังระบาด โควิด-19

      4.ส่งเสริมการเกษตรวิถีที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเน้นสร้างอาหารปลอดภัยสู่การตลาดผู้บริโภคทั้งในและต่างประเทศ

     5.ขับเคลื่อนสร้างกระบวนการอย่างบูรณาการและมุ่งผลสัมฤทธิ์โดยความร่วมมือของภาคส่วนลงสู่ชุมชน

 

     ภายใต้ 7 โครงการย่อย งบประมาณสนับสนุน จำนวน 7,764,800 บาท(เจ็ดล้านเจ็ดแสนหกหมื่นสี่พันแปดร้อยบาทถ้วน)

 

นายขุน เขาหลวง  นักขับเคลื่อนทางสังคมประเทศไทย

21/06/63


0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น