โฆษณา

จำนวนผู้เข้าชม

วิเคราะห์ เจาะลึก มุมมองการเมือง พบกับนายหัวไทรนักข่าวหัวเห็ด จาก ปลายด้ามขวานชายแดนใต้

วันพฤหัสบดีที่ 4 มิถุนายน พ.ศ. 2563

สมาพันธ์ไทยพุทธ นราธิวาส รวมพลังร่วมสร้างความเข้มแข็ง จัดงาน10มิ.ย.63 ครบรอบ3ปี มอบเกียรติบัตรเชิดชูเกียรติผู้บำเพ็ญคุณผู้ประโยชน์”พระพุทธศาสนา” (ชมคลิป)


   สมาพันธ์ไทยพุทธ นราธิวาส รวมพลังร่วมสร้างความเข้มแข็ง จัดงาน10มิ.ย.63 ครบรอบ3ปี มอบเกียรติบัตรเชิดชูเกียรติผู้บำเพ็ญคุณผู้ประโยชน์พระพุทธศาสนา” (ชมคลิป)

  ประพันธ์  ฤทธิวงศ์ บก.ศูนย์รวมข่าวสมาพันธ์ไทยพุทธจังหวัดชายแดนภาคใต้

     เมื่อวันที่  1 มิถุนายน   2562 ที่ทำการศูนย์ประจำสมาคมพันธ์ไทยพุทธ จังหวัดนราธิวาส   นายวิจิตร  สกุลแก้ว   ประธานสมาพันธ์ไทยพุทธจังหวัดนราธิวาส  เป็นประธาน จัดประชุม คณะกรรมการที่ ปรึกษาสมาพันธ์ไทยพุทธจังหวัดนราธิวาส  โดยมี พระครูวิสิฐ  พรหมคุณ  เจ้าอาวาสวัด พรหมนิวาส     เพื่อเตรียมการจัดงานครบรอบ 3 ปี สมาพันธ์ไทยพุทธจังหวัดนราธิวาส พร้อมทั้ง ได้นำเสนอในเรื่องการพิจารณาบุคคลรับเกียรติบัตรเชิดชูเกียรติ ผู้บำเพ็ญคุณประโยชน์ต่อพระพุทธศาสนา  สาขาต่างๆ  และแต่งตั้งคณะทำงานและมอบฟมายงานฝ่ายต่างๆ

      ทั้งนี้ ได้จัดให้มีพิธีทางศาสนา  เจริญพระพุทธมนต์  ซึ่งจะมีพิธีการและมอบเกียรติบัตรเชิดชูเกียรติ ผู้บำเพ็ญคุณประโยชน์ต่อพระพุทธศาสนา ในวันที่ 10 มิถุนายน 2563 นี้  ณ วัด พรหมนิวาส อ.เมือง จ.นราธิวาส

                                                                                  กำหนดการ
พิธีเจริญพระพุทธมนต์และมอบเกียรติบัตรเชิดชูเกียรติ ผู้บำเพ็ญคุณประโยชน์ต่อพระพุทธศาสนาสาขาต่าง ๆ
ในโอกาสครบรอบ 3 ปีการจัดตั้งสมาพันธ์ไทยพุทธจังหวัดนราธิวาส
  วัดพรหมนิวาส   อำเภอเมือง  จังหวัดนราธิวาส
วันที่  10  มิถุนายน  พุทธศักราช  2563
......................................................................................................
ภาคเช้า              พิธีเจริญพระพุทธมนต์
เวลา       09.00      น.            ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายพร้อมกันที่วัดพรหมนิวาส
                10.00      น.            ประธานจุดธูปเทียนโต๊ะหมู่บูชา
                                                - ผู้ร่วมพิธี บูชาพระ / อาราธนาศีล /สมาทานศีล
                                                - ศาสนพิธีกรอาราธนาพระปริตร
                                                - พระสงฆ์ ๑๐ รูปเจริญพระพุทธมนต์
                                                - ศาสนพิธีกรนำกล่าวถวายปัจจัยไทยธรรม
                                                - ประธานและคณะถวายปัจจัยไทยธรรม / พระสงฆ์อนุโมทนา
                                                - ผู้ร่วมพิธี กรวดน้ำ(ยาว) /แผ่เมตตา / กราบพระรัตนตรัย
                                                - ถวายภัตรหารเพล
                                                เสร็จพิธี
ภาคบ่าย                พิธีถวายและมอบเกียรติบัตรรางวัล เชิดชูเกียรติ ผู้บำเพ็ญคุณประโยชน์ต่อพระพุทธศาสนา สาขาต่าง ๆ
                13.00      น.            ผู้เข้ารับมอบเกียรติบัตรรางวัลเชิดชูเกียรติและผู้เกี่ยวข้อง พร้อมกัน  ณ มณฑลพิธี
                13.30      น.            ประธานจุดธูปเทียนโต๊ะหมู่บูชา
                                                - ผู้ร่วมพิธี พร้อมกันไหว้พระสวดมนต์
                                                - พิธีกรแนะนำผู้ใหญ่ที่มาร่วมงาน/และกล่าวเชิญชวนชมวีดีทัศน์ สมาพันธ์ไทยพุทธ
                               จังหวัดนราธิวาส
                                                - ประธานสมาพันธ์กล่าวเบิกตัวผู้เข้ารับเกียรติบัตรรางวัลเชิดชูเกียรติ
                                                - พิธีกรอ่านรายนามผู้เข้ารับรางวัลตามลำดับ
                                                - ประธานกล่าวให้โอวาท
                                                - บันทึกภาพ
                                                เสร็จพิธี           สำหรับความเป็นมาการก่อตั้ง  สมาพันธ์ไทยพุทธจังหวัดนราธิวาส เป็นผลสืบเนื่องมาจากการรวมกลุ่มของบุคคล คณะบุคคล ที่มองเห็นภยันตรายจากเหตุความไม่สงบใจจังหวัดชายแดนภาคใต้ ที่คนไทยพุทธทั้งพระและฆราวาสถูกกระทำจากผู้ก่อการร้าย จนถึงแก่ความตาย บ้าง  พิการบ้าง  ทรัพย์สินถูกทำลายเสียหาย บ้างก็โยกย้ายถิ่นฐานหนีภัยอันตราย จนกลายเป็นสังคมที่จ้าละหวั่น เสมือนไร้ซึ่งกฎหมาย  ข้อบังคับแผ่กว้างทั่วจะทุกพื้นที่ในจังหวัดชายแดนภาคใต้  จึงเป็นความพยามของคณะบุคคลที่เรียกร้องให้เจ้าหน้าที่บ้านเมืองใช้กฎหมายอย่างเข้มงวด ปกป้องดูแลความปลอดภัยของพี่น้องคนไทยพุทธทุกหัวแหง  โดยในช่วงปลายปี พ.ศ. 2555

        ได้มีการรวมกลุ่มของคนไทยพุทธในชื่อ กลุ่มพิทักษ์แผ่นดินใต้  องค์ประกอบที่ส่วนใหญ่เป็นข้าราชบำนาญ มี อาจารย์พร้อม  จันทรัตน์ เป็นประธาน  คณะทำงานในรูปคณะกรรมการของกลุ่มมี 2530 คน การดำเนินงานส่วนใหญ่ มุ่งเน้นการประสานส่วนราชการ ทั้งกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายใน (กอ.รมน.)  ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้(ศอ.บต.) ไปจนถึงฟากฝั่งรัฐบาล เพื่อเรียกร้องให้เจ้าหน้าที่ดูแลความสงบเรียบร้อย และความปลอดภัยของคนไทยพุทธในพื้นที่ต่าง ๆ อย่างทั่วถึง การดำเนินงานผ่านมาถึงประมาณปี 2559 กลุ่มนี้เริ่มลดบทบาทลงอันเนื่องจากถึงแก่กรรมของท่านอาจารย์ พร้อม จันทรัตน์ 


           ในขณะเดียวกัน กลุ่มบุคคลที่มีพระภิกษุสงฆ์เป็นส่วนใหญ่ได้พยายามหาแนวทางยุติปัญหาความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้ เริ่มปรากฏชัดขึ้นในปี พ.ศ. 2557 ในนาม กลุ่มพุทธธรรมนำสันติสุขโดยมีพระครูประโชติรัตนานุรักษ์  เจ้าอาวาสวัดรัตนานุภาพ เป็นประธาน  องค์ประกอบในคณะบุคคลกลุ่มนี้ มี พระครูวิสิฐพรหมคุณ  เป็นรองประธาน  นายวิจิตร สกุลแก้ว ทำหน้าที่เลขานุการ งานส่วนใหญ่มุ่งเน้นการสร้างขวัญกำลังใจแก่คณะ สงฆ์และฆราวาสในพื้นที่ล่อแหลม  ตลอดจนการเรียกร้องสิทธิในการดำรงตนอยู่ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้อย่างปลอดภัย มีสันติสุข  การทำงานของกลุ่มค่อนข้างจะประสบปัญหาในการเคลื่อนไหว


      เนื่องจากความเป็นพระภิกษุ ต้องระมัดระวังในบทบัญญัติของคณะสงฆ์ จึงขาดความคล่องตัวในการบริหารจัดการ จนถึงปี พ.ศ. 2559 กลุ่มองค์กรชาวพุทธเริ่มชัดเจนมากขึ้นในแต่ละพื้นที่ เรียกชื่อกันไปตามแต่คณะจะเห็นสมควรและเหมาะสม เช่น สมาคมสมานพลังไทย   กลุ่มพุทธรักษา   กลุ่มคนรักษ์วัด   เครือข่ายพระธรรมทูตอาสา   เครือข่ายพุทธสมาคม  กลุ่มธรรมทัศน์อินเดีย เป็นต้น       
             โดยที่สถานการณ์ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ยังไม่มีทีท่ายุติและสงบอินเดียลง  กลับกันในบางพื้นที่ยังคงทวีความรุนแรงมากขึ้น  กลุ่มบุคคลดังกล่าว จึงได้มีการรวมตัว เมื่อ  20  มกราคม  2560  ณ ที่วัดรัตนานุภาพ  ตำบลโต๊ะเด็ง  อำเภอสุไหงปาดี  จังหวัดนราธิวาส ในชื่อ สมาพันธ์ไทยพุทธจังหวัดนราธิวาส   การทำงานของกลุ่มยังไม่เป็นที่กว้างขวาง มุ่งหาแกนนำแต่ละพื้นที่มารวมเป็นกลุ่มก้อน มีการหารือแนวทางการทำงานเป็นระยะ ๆ  จนนำไปสู่การวางโครงสร้างองค์กร สมาพันธ์ไทยพุทธจังหวัดนราธิวาส โดยจัดให้มีการเลือกตั้งคณะกรรมการสมาพันธ์ ฯ เมื่อวันที่ ๑๐  มิถุนายน  พ.ศ.  ๒๕๖๐    ที่วัดพรหมนิวาส  อำเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส


        

 และที่ประชุมได้เห็นชอบให้นายสวัสดิ์  ศรีหะรัญ เป็นประธานสมาพันธ์ไทยพุทธจังหวัดนราธิวาส (คนแรก)  รองประธานประกอบด้วย นางธิดา วรรณลักษณ์   นายอรุณ  โกศัยพัฒน์    นายกรีฑา  แดงดี   และมีนายวิจิตร  สกุลแก้ว ทำหน้าที่เป็นเลขานุการ ทั้งนี้สมาพันธ์ไทยพุทธจังหวัดนราธิวาส โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการที่มีจำนวน 28  คน  ประกาศเจตนารมณ์ ของสมาพันธ์ ไว้ดังนี้ คือ


๑.            ดำรงไว้ซึ่งสถาบัน ชาติ  ศาสนา พระมหากษัตริย์
๒.            ปกป้อง คุ้มครองและอุปถัมภ์พระพุทธศาสนา
๓.            พัฒนาศาสนาบุคคลให้มีความรู้ความสามารถ ทันต่อสถานการณ์
๔.            ให้การสนับสนุนการเผยแผ่พระพุทธศาสนา
๕.            สร้างชุมชนศีลธรรมและอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุข
             ปัจจุบัน สมาพันธ์ไทยพุทธจังหวัดนราธิวาส มีนายวิจิตร  สกุลแก้ว  ทำหน้าที่ประธานสมาพันธ์ ตั้งแต่วันที่ 25  พฤศจิกายน  2562 เป็นนต้นมา มีรองประธานประกอบด้วย  นางธิดา วรรณลักษณ์   นายกรีฑา แดงดี   นายเจริญ นิลวิจิตร์   นายวัฒนา  ไชยณรงค์  และมีนายทิวา  แก้วอำไพ ทำหน้าที่เลขานุการ  นางสาวภมรศรี  แก้วฉาย  ทำหน้าที่ผู้ช่วยเลขานุการ
            งานสำคัญ ๆ ที่ผ่านมาของสมาพันธ์ไทยพุทธจังหวัดนราธิวาส
                พ.ศ.  2560   ร่วมกับสมาพันธ์ไทยพุทธจังหวัดยะลา  ปัตตานี   สงขลา  จัดตั้ง สมาพันธ์ไทยพุทธจังหวัดชายแดนภาคใต้
                พ.ศ.  2561   งานรวมพลคนพุทธ     พุทธมณฑล   จังหวัดนราธิวาส
                พ.ศ.  2562   จัดโครงการเยี่ยมผู้ป่วยติดเตียง ผู้ยากไร้ ผู้พิการและร่วมกับศูนย์อำนวยการแพทย์จังหวัดชายแดนภาคใต้มอบอุปกรณ์กายภาพแก่ผู้ป่วย
                พ.ศ.  25633 ร่วมกับสมาพันธ์ 4 จังหวัด ชายแดนภาคใต้ กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4   มหาจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัย สาขาจังหวัดปัตตานี  จัดตั้งสมาคมเพื่อความมั่นคงพระพุทธ ศาสนาจังหวัดชายแดนภาคใต้
                พ.ศ.  2563  (16 กุมภาพันธ์)  จัดโครงการทอดผ้าป่าสามัคคีสมาพันธ์ไทยพุทธจังหวัดนราธิวาส
ทั้งนี้ในปี พ.ศ.  2563  สมาพันธ์ไทยพุทธจังหวัดนราธิวาส ได้ดำเนินโครงการ และกิจกรรมดังนี้
          (1) จัดโครงการเยี่ยมและมอบถุงยังชีพแก่ผู้ป่วย / ผู้พิการ / ผู้ยากไร้ ร่วมกับ คณะกองงานที่ 3  หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพราน ในจังหวัดนราธิวาส  จำนวน  315  ครอบครัว  เป็นครอบครัวไทยพุทธ   292  ครอบครัว  ครอบครัวไทยมุสลิม   23  ครอบครัว
           (2)  ร่วมกับศูนย์อำนวยการแพทย์จังหวัดชายแดนภาคใต้  มอบอุปกรณ์กายภาพ(ไม้เท้า / รถวินแชร์)  จำนวน 7  ราย
                (3)  นำพุทธศาสนิกชน จำนวน 135  คนร่วมงาน บุคคลควรทำอัญชลี   วัดพุทธภูมิ จังหวัดยะลา
          (4)  ร่วมกับสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนราธิวาส และคณะสงฆ์ จัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์เฉลิมพระเกียรติ  28 กุมภาพันธ์ 2563 ที่พุทธมณฑล  จังหวัดนราธิวาส
          (5)  บริจาคเงินช่วยเหลือนักเรียนขาดแคลนทุนทรัพย์ ให้สามารถจบหลักสูตรั้นประถมศึกษาได้ จำนวน 1  ราย  เป็นเงิน 10,000 บาท
           สำหรับการประกอบพิธีเจริญพระพุทธมนต์พร้อมถวายและมอบเกียรติบัตรรางวัลเชิดชูเกียรติ ผู้บำเพ็ญคุณประโยชน์ต่อพระพุทธศาสนา สาขาต่าง ๆ จำนวน 18  สาขา ในโอกาสครบรอบ 3 ปี สมาพันธ์ไทยพุทธจังหวัดนราธิวาส นั้น  มีวัตถุประสงค์ ดังนี้
1)            เพื่อสร้างความตระหนักและน้อมรำลึกถึงบทบาทหน้าที่ของกรรมการและสมาชิกสมาพันธ์ไทยพุทธ
2)            เพื่อเป็นสิริมงคลและขวัญกำลังใจแก่คณะกรรมการ ตลอดถึงพุทธศาสนิกชนทุกคน
3)            เพื่อประกาศเกียรติคุณของบุคคล หน่วยงานที่ให้ความอนุเคราะห์สนับสนุนกิจการสมาพันธ์ไทยพุทธจังหวัดนราธิวาส
4)            เพื่อแสดงถึงความพร้อมเพรียงแห่งหมู่คณะของสมาพันธ์ไทยพุทธจังหวัดนราธิวาส
5)            เพื่อให้กรรมการและสมาชิกสมาพันธ์ไทยพุทธร่วมสำนึกถึงบทบาทหน้าที่ตามเจตนารมณ์ของสมาพันธ์ไทยพุทธจังหวัดนราธิวาสทั้ง 5  ข้อ คือ
5.1          ดำรงไว้ซึ่งสถาบัน ชาติ  ศาสนา พระมหากษัตริย์
5.2          ปกป้อง คุ้มครองและอุปถัมภ์พระพุทธศาสนา
5.3          พัฒนาศาสนาบุคคลให้มีความรู้ความสามารถ ทันต่อสถานการณ์
5.4          ให้การสนับสนุนการเผยแผ่พระพุทธศาสนา
5.5          สร้างชุมชนศีลธรรมและอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุข
0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น