โฆษณา

จำนวนผู้เข้าชม

วิเคราะห์ เจาะลึก มุมมองการเมือง พบกับนายหัวไทรนักข่าวหัวเห็ด จาก ปลายด้ามขวานชายแดนใต้

วันพุธที่ 27 พฤษภาคม พ.ศ. 2563

ศธภ.7 ศธจ.ยะลา ร่วมรายงานการเตรียมความพร้อมก่อนเปิดเรียน 1 ก.ค. 63 จังหวัดยะลา พร้อมจัดมาตรการป้องกันโควิด-19


 ศธภ.7 ศธจ.ยะลา ร่วมรายงานการเตรียมความพร้อมก่อนเปิดเรียน 1 ก.ค. 63 จังหวัดยะลา พร้อมจัดมาตรการป้องกันโควิด-19

เมื่อวันที  27 พฤษภาคม 2563 เวลา 09.00 น. ดร.วาทิต มีสนุ่น ผู้อำนวยการศูนย์ประสานงานและบริหารการศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต้ พร้อมด้วยศึกษาธิการภาค 7 ศึกษาธิการจังหวัดยะลา ผู้แทนสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต 1,2,3 ผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดยะลา ประธานกรรมการอาชีวศึกษาจังหวัดยะลา และผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดยะลา ร่วมประชุมการรายงานผลการขับเคลื่อนโครงการ / กิจกรรมในหน่วยงานทางการศึกษาในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ตามนโยบายพิเศษของรัฐบาล และนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ ครั้งที่ 4/2563

ในประเด็นการเตรียมความพร้อมติดตามแผนการรับนักเรียน การเปิดเรียน ภาคเรียนที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2563 เพื่อให้สถานศึกษาสามารถดำเนินการตามมาตรการให้ประชากรวัยเรียนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้มีที่เรียน 100% รวมทั้งได้เรียนครบถ้วนตามหลักสูตรอย่างมีประสิทธิภาพ ตามนโยบายของนายณัฐพล ทีปสุวรรณ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ที่ได้มอบไว้ คือ โรงเรียนหยุดได้ แต่การเรียนรู้หยุดไม่ได้

  ก่อนจะทำการเปิดภาคเรียนจริงในวันที่ 1 กรกฎาคม 2563  โดยมี พลเอก สุทัศน์ กาญจนานนท์กุล ผู้แทนพิเศษของรัฐบาล กลุ่มงานด้านพัฒนาการศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต้ เป็นประธาน พร้อมด้วยนายการุณ สกุลประดิษฐ์ นายชลำ อรรถธรรม ที่ปรึกษาผู้แทนพิเศษของรัฐบาล และคณะทำงานฝ่ายอำนวยการผู้แทนพิเศษของรัฐบาล ร่วมรับฟังการรายงาน ณ ห้องประชุมพิกุลทอง สำนักงานศึกษาธิการภาค7 จังหวัดยะลา


ในการประชุมดังกล่าว หน่วยงานทางการศึกษาในพื้นที่จังหวัดยะลาได้นำเสนอการเตรียมความพร้อมการเปิดเรียน ภาคเรียนที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2563 โดยจัดทำแผนการรับนักเรียน พร้อมรองรับนักเรียนที่สมัครเข้าเรียนเกินจำนวนโควตาที่วางไว้  อีกทั้งมีแผนสำหรับการจัดการเรียนเมื่อเปิดภาคเรียนจริงตามมาตรการของกระทรวงศึกษาธิการตามความเหมาะสมของบริบทพื้นที่

 รวมทั้งจัดให้มี  6 มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อโควิด-19ในโรงเรียนทุกแห่งของจังหวัดยะลา ได้แก่ 1.มีการคัดกรองวัดอุณหภูมิร่างกาย 2.นักเรียน และครูจะต้องสวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลาเมื่ออยู่ในสถานศึกษา 3.จัดให้มีบริการเจลแอลกอฮอล์ และจุดล้างมือภายในสถานศึกษาอย่างเพียงพอ  4.มีการเว้นระยะห่างระหว่างนักเรียน และครูผู้สอน  5.ทำความสะอาดพื้นผิวสัมผัสต่าง ๆ ภายในโรงเรียนอย่างสม่ำเสมอ 6.ลดความแออัด งดจัดกรรมที่มีการรวมตัวกัน 

แต่อย่างไรก็ตามหน่วยงานการศึกษาในพื้นที่จะมีการประชุมเพื่อปรับแผนการดำเนินงานสำหรับการเปิดภาคเรียนอีกครั้ง เพื่อให้สอดรับกับนโยบายของ ศบค. ที่จะมีการประชุมในวันที่ 29 พฤษภาคม 2563 นี้

ทั้งนี้ พลเอก สุทัศน์ กาญจนานนท์กุล ได้ขอให้มีการจัดทำแผนสำรองอีก 2 แผน เพื่อรองรับสถานการณ์ที่อาจเกิดขึ้น หากพบการแพร่ระบาดระรอกสอง คือ 1.แผนการจัดการเรียนการสอนขณะที่เปิดเรียนแล้วแต่นักเรียนไม่สามารถมาโรงเรียนได้ตามปกติ และ 2.แผนเมื่อเปิดเรียนแล้วพบว่ามีนักเรียนติดเชื้อโควิด-19 เพื่อจะได้ทราบแนวปฏิบัติและการดำเนินการของหน่วยงานการศึกษา และโรงเรียนในพื้นที่หากเกิดสถานการณ์ดังกล่าวขึ้น

 นอกจากนี้ยังได้แสดงความห่วงใยถึงโรงเรียนประชารัฐจังหวัดชายแดนใต้ และโรงเรียนสานฝันการกีฬาสู่ระบบการศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต้ เนื่องจากเป็นโรงเรียนพักนอน และนักเรียนในโครงการเป็นนักเรียนด้อยโอกาสทางการศึกษา จำเป็นต้องได้รับการดูแลอย่างเหมาะสม จึงได้สั่งการเพิ่มเติมให้จัดทำแผนสำหรับการจัดการเรียนการสอนของนักเรียนในทั้งสองโครงการนี้ด้วย

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น