โฆษณา

จำนวนผู้เข้าชม

วิเคราะห์ เจาะลึก มุมมองการเมือง พบกับนายหัวไทรนักข่าวหัวเห็ด จาก ปลายด้ามขวานชายแดนใต้

วันพุธที่ 27 พฤษภาคม พ.ศ. 2563

ผู้แทนพิเศษรัฐบาบลงพื้นที่ จชต. ติดตามความก้าวหน้า การขับเคลื่อนนโยบายพิเศษรัฐบาลด้านการศึกษา ครั้งที่ 4/2563


ผู้แทนพิเศษรัฐบาบลงพื้นที่ จชต. ติดตามความก้าวหน้า การขับเคลื่อนนโยบายพิเศษรัฐบาลด้านการศึกษา ครั้งที่ 4/2563
    เมื่อวันนที่ 27 พฤษภาคม 2563 เวลา 13.30 น. ดร.วาทิต มีสนุ่น ผู้อำนวยการศูนย์ประสานงานและบริหารการศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต้ พร้อมด้วยรองผู้อำนวยการ หัวหน้ากลุ่มและบุคลากรของศูนย์ประสานงานและบริหารการศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต้ ผู้แทนศึกษาธิการภาค 7 ผู้บริหารการศึกษา และบุคลากรทางการศึกษาในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ เข้าร่วมรายงานผลการขับเคลื่อนโครงการ/กิจกรรมในหน่วยงานทางการศึกษา ในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

 ตามนโยบายพิเศษของรัฐบาล และนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ โดยมี พลเอก สุทัศน์ กาญจนานนท์กุล ผู้แทนพิเศษของรัฐบาล ด้านพัฒนาการศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต้ เป็นประธานในการประชุม พร้อมด้วยนายการุณ สกุลประดิษฐ์ นายชลำ อรรถธรรม ที่ปรึกษาผู้แทนพิเศษของรัฐบาล และฝ่ายอำนวยการผู้แทนพิเศษรัฐบาล ร่วมรับฟังการรายงานความก้าวหน้า พร้อมเสนอแนะแนวทางการดำเนินงาน ณ ห้องประชุมกระทรวงศึกษาธิการส่วนหน้า พื้นที่ในค่ายสมเด็จพระสุริโยทัย ตำบลบ่อทอง อำเภอหนองจิก จังหวัดปัตตานี

การประชุมครั้งนี้ สืบเนื่องจากการติดตามนโยบายพิเศษของรัฐบาล และนโยบายกระทรวงศึกษาธิการทั้ง 7 ประเด็น 9 เรื่อง ซึ่งประกอบด้วยการเรียนสาขาอาชีพที่มีงานทำ การทำงานกับเครื่องจักรกลและหุ่นยนต์ การส่งเสริมการค้าออนไลน์ และ E-Commerce “พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์

  การติดตามนำเด็กนักเรียน นักศึกษา และเยาวชนเข้าสู่ระบบการศึกษา การพัฒนาครูและการเรียนการสอนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ การนำนักเรียนเปิดโลกทัศน์นอกพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ และการสร้างโอกาสทางการศึกษา ผ่านโรงเรียน 3 โครงการ ได้แก่ โครงการสานฝันการกีฬาสู่ระบบการศึกษาจังหวัดชายแดนใต้ โครงการโรงเรียนประชารัฐจังหวัดชายแดนภาคใต้ และโครงการโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล

ทั้งนี้ พลเอก สุทัศน์ กาญจนานนท์กุล ได้เสนอแนะให้หน่วยงานสังกัดอาชีวศึกษาในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้จัดทำรายละเอียดชี้แจงจำนวนนักศึกษาที่จบการศึกษา ในแต่ละสาขาวิชา ที่สามารถประกอบอาชีพและมีงานทำ รวมทั้งให้มีการติดตามการดำเนินงานการส่งเสริมการค้าออนไลน์ และ E-Commerce “พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์

  โดยให้มีการประสานการทำงานร่วมกับกระทรวงดิจิทัล เศรษฐกิจ และสังคม สำหรับในประเด็นการติดตามเด็กนักเรียน เยาวชนเข้าสู่ระบบการศึกษา ให้ดำเนินการอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้เด็กกลับเข้าสู่ระบบครบ 100 % นอกจากนี้ได้ขอให้หน่วยงานทางการศึกษาในพื้นที่จัดทำแผนการจัดการเรียนการสอนภายใต้สถานการณ์โควิด-19

 และให้มีการปรับเปลี่ยนรูปแบบการพัฒนาครู และการนำนักเรียนเปิดโลกทัศน์นอกพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ให้มีความสอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน เพื่อให้การขับเคลื่อนนโยบายการศึกษาในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้เป็นไปอย่างต่อเนื่อง

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น