โฆษณา

จำนวนผู้เข้าชม

วิเคราะห์ เจาะลึก มุมมองการเมือง พบกับนายหัวไทรนักข่าวหัวเห็ด จาก ปลายด้ามขวานชายแดนใต้

วันศุกร์ที่ 22 พฤษภาคม พ.ศ. 2563

"อำเภอรือเสาะ จัดโครงการปลูกป่า 100 วัน ชาวนราร่วมใจ สืบสาน ปลูกป่า 100 ล้านต้นทั่วประเทศ เฉลิมพระเกียรติ" (มีคลิป)

"อำเภอรือเสาะ จัดโครงการปลูกป่า 100 วัน ชาวนราร่วมใจ สืบสาน ปลูกป่า 100 ล้านต้นทั่วประเทศ เฉลิมพระเกียรติ" (มีคลิป)วันที่ 20 พฤษภาคม 2563 นายวิชาญ ชัยเศรษฐสัมพันธ์นายอำเภอรือเสาะ  จังหวัดนราธิวาส มอบหมายให้นายอับดุลนัสเซอร์ หะมิ พัฒนาการอำเภอรือเสาะ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการปลูกป่า 100 วัน ชาวนราร่วมใจ สืบสานปลูกป่า 100 ล้านต้นทั่วประเทศ

เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ครบรอบ 1 ปี เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล ป่าไม้เป็นแหล่งวัตถุดิบของปัจจัยสี่ อาหาร เครื่องนุ่งห่ม ที่อยู่อาศัยและยารักษาโรค

 และยังมีประโยชน์ในการรักษาสมดุลของสิ่งแวดล้อม ถ้าป่าไม้ถูกทำลายลงไปมากๆ ย่อมส่งผลกระทบต่อสภาพแวดล้อม เช่น สัตว์ป่า ดิน น้ำ อากาศ ฯลฯ เพื่อเป็นการน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 และพระบรมวงศานุวงศ์ ทุกพระองค์ที่ทรงให้ความสำคัญกับการปลูกและอนุรักษ์ป่าไม้ เพื่อเพิ่มพื้นที่ป่า รักษาระบบนิเวศ ปลูกจิตสำนึกในการอนุรักษ์

ทรัพยากรธรรมชาติและป่าไม้ ปลูกป่า 3 อย่าง ประโยชน์ 4 อย่าง สร้างความมั่งคงทางอาหาร สร้างสิ่งแวดล้อมให้ยั่งยืน และสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคม เห็นควรให้มีการปลูกต้นไม้เพิ่มพื้นที่สีเขียว 100 วัน ชาวนราร่วมใจ สืบสานปลูกป่า 100 ล้านต้นทั่วประเทศ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ครบรอบ 1 ปี เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล


ด้าน นายสิทธิ์ติชัย วงสอน  รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลรือเสาะออก กล่าวเพิ่มเติมว่า เนื่องในโอกาสพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงรับบรมราชาภิเษกเป็นพระมหากษัตริย์ โดยสมบูรณ์ เมื่อวันที่ 4 พฤษภาคม พุทธศักราช 2562 และมีพระปฐมบรมราชโองการพระราชทานแก่ประชาชนชาวไทย ความว่า "เราจะสืบสาน รักษา และต่อยอด และครองแผ่นดินโดยธรรม เพื่อประโยชน์สุขแห่งอาณาราษฎรตลอดไป"

 แสดงพระราชประสงค์ที่จะประกอบพระราชกรณียกิจเพื่อช่วยเหลือ บรรเทาปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน และพัฒนาคุณภาพชีวิตให้ดีขึ้น ตามรอยเบื้องพระยุคลบาทของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง

 เพื่อสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ที่ทรงให้ความสำคัญและทรงมีพระราชปณิธานอันแน่วแน่ ในการดูแลและรักษาป่าไม้ และเล็งเห็นถึงความสำคัญของป่าไม้โดยรณรงค์ให้ ส่วนราชการ ผู้นำ กลุ่ม องค์กร เครือข่าย และประชาชน ปลูกป่าในพื้นที้สาธารณะ พื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9 ประยุกต์สู่ "โคก หนอง นา โมเดล"

 จึงจัดทำโครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ 100 วัน ชาวนราร่วมใจ สืบสานปลูกป่า 100 ล้านต้นทั่วประเทศ โดยมีวัตถุประสงค์ คือ 1.เพื่อเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ครบรอบ 1 ปี ของพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว 2.เพื่อเพิ่มพื้นที่ป่า รักษาระบบนิเวศ และปลูกจิตสำนึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและป่าไม้ในพื้นที่จังหวัดนราธิวาส 3. เพื่อสร้างความมั่งคงทางอาหาร สร้างสิ่งแวดล้อมให้ยั่งยืน สร้างภูมิคุ้มกันทางสังคม ให้กับประชาชนในพื้นที่ โดยดำเนินการในระหว่างวันที่ 4 พฤษภาคม ถึง วันที่ 12 สิงหาคม 2563 รวมระยะเวลา 100 วัน  (จากวันพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ครบรอบ 1 ปี ถึงวันแม่แห่งชาติ)

สำหรับการดำเนินการในครั้งนี้ ได้รับการสนับสนุนพันธุ์กล้าไม้ต่างๆ เช่น ต้นหม่อน ตำเสา ราชพฤษ มะฮอกกานี ต้นแอ๊ก พยอม สยาแดง ละไม มะกอกน้ำ พิกุล กระบุย ชะเมาน้ำ ตารา ต้นมะม่วงหินมพาน จากสถานีเพาะชำกล้าไม้นราธิวาส และงานป่าไม้ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทอง อันเนื่องมาจากพระราชดำริ

 โดยมีนายมุคสะโตนา เจ๊ะสนิ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลรือเสาะออกและนายภาณุ ลาเต๊ะ ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลรือเสาะออก เป็นผู้ประสานงานและอำนวยความสะดวก มีกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้นำอาสาพัฒนาชุมชน(ผู้นำ อช.)ชายและหญิง 9 ตำบล ปลูกอย่างน้อยคนละ 5 ต้น ตัวแทนครัวเรือนโคก หนอง นา โมเดล ปลูกอย่างน้อยครัวเรือนละ 30 ต้น และจะขยายการดำเนินการให้ครบ 9 ตำบล 72 หมู่บ้าน

 ซึ่งจะปลูกในบริเวณที่ดินว่างเปล่าและที่ดินสาธารณประโยชน์ สำหรับกิจกรรมในวันนี้ได้ปลูกบริเวณสระน้ำ บ้านบาลูกา หมู่ที่ 1 ตำบลรือเสาะออก อำเภอรือเสาะ จังหวัดนราธิวาส ซึ่งได้รับความร่วมมือ ร่วมใจ จากส่วนราชการและภาคประชาชนด้วยดี

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น