จำนวนผู้เข้าชม

วันอังคารที่ 3 มีนาคม พ.ศ. 2563

ในราชการวุฒิสภา กองทัพอากาศ ข้าพเจ้ามีความยินดียิ่ง"ข้าราชการทุกหมู่เหล่า มีหน้าที่รับผิดชอบเสริมสร้างความรู้-รัก-สามัคคี เราทำความดีเพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์

ในราชการวุฒิสภา กองทัพอากาศ   ข้าพเจ้ามีความยินดียิ่ง"ข้าราชการทุกหมู่เหล่า มีหน้าที่รับผิดชอบเสริมสร้างความรู้-รัก-สามัคคี เราทำความดีเพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์

"ข้าราชการทุกหมู่เหล่า มีหน้าที่รับผิดชอบเสริมสร้างความรู้-รัก-สามัคคี เราทำความดีเพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์ ตามพระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พึงรำลึกเสมอว่า ข้าราชการ คือ ผู้ทำให้ประชาชนมีความร่มเย็นเป็นสุข ประเทศชาติเกิดความมั่นคง ข้าราชการมิใช่อภิสิทธิ์ชน หากแต่จะต้องบำเพ็ญตนให้เป็นแบบอย่างของคนดีแก่สังคม"
/กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ
2 มี.ค. 63

บ่ายวันจันทร์ที่ 2 มี.ค. 63 เวลา 13.00 นาฬิกา กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ เชิญ ม.ล.ปนัดดา ดิศกุล สมาชิกวุฒิสภา, รองประธานคณะกรรมาธิการวิสามัญการพิทักษ์และเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์, ที่ปรึกษาคณะกรรมาธิการการพัฒนาสังคม และกิจการเด็ก เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ด้อยโอกาส, รองประธานคณะกรรมาธิการการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม, เลขานุการคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างข้อบังคับว่าด้วยประมวลจริยธรรมของสมาชิกวุฒิสภาและกรรมาธิการ, ที่ปรึกษาคณะกรรมาธิการวิสามัญศึกษาแนวทางการสร้างคนดี คนเก่ง สู่สังคมเพื่อพัฒนาชาติไทยอย่างยั่งยืน วุฒิสภา บรรยายพิเศษ

 เรื่อง 'การพัฒนาการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข' ให้แก่ นายทหารสัญญาบัตรชั้นยศเรืออากาศเอก หรือเทียบเท่า และนายทหารนักเรียนจากมิตรประเทศ ซึ่งเข้ารับการศึกษาหลักสูตรนายทหารชั้นผู้บังคับฝูง รุ่นที่ 135 ณ ห้องบรรยาย โรงเรียนนายทหารชั้นผู้บังคับฝูง กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ กองบัญชาการกองทัพอากาศ ดอนเมือง

#วุฒิสภา#
#สถาบันดำรงราชานุภาพกระทรวงมหาดไทย#
#กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนกระทรวงยุติธรรม#
#พิพิธภัณฑ์วังวรดิศและหอสมุดสมเด็จฯกรมพระยาดำรงราชานุภาพ#

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น