โฆษณา

จำนวนผู้เข้าชม

วิเคราะห์ เจาะลึก มุมมองการเมือง พบกับนายหัวไทรนักข่าวหัวเห็ด จาก ปลายด้ามขวานชายแดนใต้

วันจันทร์ที่ 10 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563

รำลึกถึง จ.ขอนแก่น ขอบพระคุณในไมตรีจิต


รำลึกถึง จ.ขอนแก่น ขอบพระคุณในไมตรีจิต


'พระธาตุขามแก่น เสียงแคนดอกคูน ศูนย์รวมผ้าไหม ร่วมใจผูกเสี่ยว เที่ยวขอนแก่นนครใหญ่ ไดโนเสาร์สิรินธรเน่ สุดเท่เหรียญทองมวยโอลิมปิก'

"พระราชปณิธานของพระองค์ท่าน คือ ความเพียร ความไม่เห็นแก่ตัว มีความซื่อสัตย์สุจริต ที่ลูกหลานต้องจดจำและปฏิบัติให้เป็นธรรมชาติของบุคคลตลอดระยะเวลาการเรียนสายวิชาชีพที่ตนชอบซึ่งอาจใช้เวลาไม่ยาวนาน มองว่าหลักสูตรมีความกระชับ และเรียนตรงสายความชำนาญการ การได้ลงมือปฏิบัติจริง ทำให้เมื่อเรียนจบนักเรียนสายวิชาชีพสามารถเดินหน้าเข้าสู่ตลาดแรงงานได้โดยไม่ชักช้า เพราะหลักสูตรได้เตรียมความพร้อมให้กับนักเรียน ทั้งด้านทักษะ คือ ความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านตลอดระยะเวลาการเรียน และการแก้ไขปัญหาทางเทคนิค การเรียนสายวิชาชีพอาจเหมาะกับคนที่มีความใจร้อน

 อยากเรียนจบเร็ว มีงานทำ ไม่เกี่ยงเรื่องเงินเดือนหรือสถานะทางการศึกษาเมื่อเปรียบเทียบกับการเรียนในมหาวิทยาลัย มีความพอเพียง ประหยัด ต้องการแสดงออกเลยว่าอยากทำอะไร เป็นอะไร กล่าวคือ ประสงค์เข้าสู่ตลาดแรงงานในวัยที่รู้สึกว่ากำลังท้าทาย ไม่ต้องการแบมือขอเงินใครใช้"


*ส่วนหนึ่งจากการบรรยายพิเศษของ ม.ล.ปนัดดา ดิศกุล ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษาขอนแก่น จ.ขอนแก่น วันที่ 7 ก.พ. 63

        เช้าวันนี้ (7 ก.พ. 63) เวลา 09.00 นาฬิกา ม.ล.ปนัดดา ดิศกุล สมาชิกวุฒิสภา, รองประธานคณะกรรมาธิการวิสามัญการพิทักษ์และเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์, ที่ปรึกษาคณะกรรมาธิการการพัฒนาสังคม และกิจการเด็ก เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ด้อยโอกาส, รองประธานคณะกรรมาธิการการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม, เลขานุการคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างข้อบังคับว่าด้วยประมวลจริยธรรมของสมาชิกวุฒิสภาและกรรมาธิการ, ที่ปรึกษาคณะกรรมาธิการวิสามัญศึกษาแนวทางการสร้างคนดี คนเก่ง สู่สังคมเพื่อพัฒนาชาติไทยอย่างยั่งยืน วุฒิสภา

 บรรยายพิเศษ เรื่อง 'พระมหากษัตริย์ พ่อของแผ่นดิน' ให้แก่ คณาจารย์ นักเรียนและนักศึกษา ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ของวิทยาลัยอาชีวศึกษาขอนแก่น ตามโครงการการเรียนรู้ตามรอยพระยุคลบาท จัดโดย มูลนิธิประเทศไทยใสสะอาด ร่วมกับวิทยาลัยอาชีวศึกษาขอนแก่น ณ หอประชุมแก่นเก้า วิทยาลัยอาชีวศึกษาขอนแก่น อ.เมือง จ.ขอนแก่น


#วุฒิสภา#
#สถาบันดำรงราชานุภาพกระทรวงมหาดไทย#
#กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนกระทรวงยุติธรรม#
#พิพิธภัณฑ์วังวรดิศและหอสมุดสมเด็จฯกรมพระยาดำรงราชานุภาพ#

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น