โฆษณา

จำนวนผู้เข้าชม

วิเคราะห์ เจาะลึก มุมมองการเมือง พบกับนายหัวไทรนักข่าวหัวเห็ด จาก ปลายด้ามขวานชายแดนใต้

วันจันทร์ที่ 17 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563

ในราชการสมาชิกวุฒิสภา 'มีความยินดียิ่ง'ส่วนหนึ่งจากการบรรยายพิเศษของ ม.ล.ปนัดดา ดิศกุล ให้แก่ข้าราชการ จ.อ่างทอง วันที่ 14 ก.พ. 63ในราชการสมาชิกวุฒิสภา 'มีความยินดียิ่ง'ส่วนหนึ่งจากการบรรยายพิเศษของ ม.ล.ปนัดดา ดิศกุล ให้แก่ข้าราชการ จ.อ่างทอง วันที่ 14 ก.พ. 63

 "ผมจะได้กล่าวถึงคำพูดของ 'Peter Howard' นักเขียนชาวอังกฤษ และกัปตันทีมรักบี้แห่งประเทศสหราชอาณาจักร ศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยอ๊อกซ์ฟอร์ด เขาเกิดเมื่อวันที่ 20 ธ.ค. 2451 และเสียชีวิตที่ประเทศเปรู เมื่อวันที่ 25 ก.พ. 2508 ที่ได้กล่าวไว้ว่า “We have become industrial and technical giants but we have remained moral and spiritual pigmies.

" ซึ่งมีความหมายว่า "คนในยุคปัจจุบัน ได้กลายเป็นยักษ์ใหญ่ทางอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี แต่ในทางคุณธรรมจริยธรรมและจิตใจแล้ว เรายังเป็นแค่คนแคระ" อันเป็นถ้อยคำที่น่าศึกษาและควรแก่การจดจำ คติธรรมนำเราทุกคนสู่การดำเนินชีวิตที่พอเพียง เล็กนั้นงดงาม (Small is Beautiful) และการมีชีวิตที่เรียบง่าย โดยยึดหลักสุจริตธรรมเป็นหัวใจของการครองตน"


*ส่วนหนึ่งจากการบรรยายพิเศษของ ม.ล.ปนัดดา ดิศกุล ให้แก่ข้าราชการ จ.อ่างทอง วันที่ 14 ก.พ. 63 

เช้าวันนี้ (14 ก.พ. 63) เวลา 10.30 นาฬิกา จ.อ่างทอง เชิญ ม.ล.ปนัดดา ดิศกุล สมาชิกวุฒิสภา, รองประธานคณะกรรมาธิการวิสามัญการพิทักษ์และเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์, ที่ปรึกษาคณะกรรมาธิการการพัฒนาสังคม และกิจการเด็ก เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ด้อยโอกาส, รองประธานคณะกรรมาธิการการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม, เลขานุการคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างข้อบังคับว่าด้วยประมวลจริยธรรมของสมาชิกวุฒิสภาและกรรมาธิการ, ที่ปรึกษาคณะกรรมาธิการวิสามัญศึกษาแนวทางการสร้างคนดี คนเก่ง สู่สังคมเพื่อพัฒนาชาติไทยอย่างยั่งยืน วุฒิสภา บรรยายพิเศษ

 เรื่อง 'การปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมความรักความสามัคคี และความปรองดองของคนในชาติ' ให้แก่ ข้าราชการครู ครูผู้ดูแลเด็ก นักวิชาการศึกษา และบุคลากรทางการศึกษา ในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.)

 ในพื้นที่จังหวัดอ่างทอง ซึ่งเข้ารับการอบรมตามโครงการพัฒนาศักยภาพและส่งเสริมทักษะการเรียนรู้ตามหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2560 ด้านสื่อสร้างสรรค์ เพื่อรองรับการประกันคุณภาพของสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) ในจังหวัดอ่างทอง ประจำปี พ.ศ. 2563 จัดโดย สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น จังหวัดอ่างทอง ณ โรงแรมอเล็กซานเดอร์ เขตบางกะปิ


#วุฒิสภา#
#สถาบันดำรงราชานุภาพกระทรวงมหาดไทย#

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น