จำนวนผู้เข้าชม

วันอาทิตย์ที่ 15 ธันวาคม พ.ศ. 2562

(ชมคลิป)รายการคืนคุณให้แผ่นดิน ออกอากาศ เข้มข้น.. นักรบชุดดำ Tactical Combat Motorcycle Special Team ( MCTS-T ) ทหารพราน จู่โจม ชุดปฎิบัติการพิเศษ 2213 ปฎิบัติหน้าที่ตลอด 24 ชั่วโมง


(ชมคลิป)รายการคืนคุณให้แผ่นดิน ออกอากาศ เข้มข้น.. นักรบชุดดำ Tactical Combat Motorcycle Special Team ( MCTS-T )  ทหารพราน จู่โจม  ชุดปฎิบัติการพิเศษ 2213 ปฎิบัติหน้าที่ตลอด 24 ชั่วโมงรายการคืนคุณให้แผ่นดิน ออกอากาศวันศุกร์ที่ 13 ธันวาคม พุทธศักราช 2562 เวลา 18.00 น.( หลังเคารพธงชาติ ) สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก    คลิป.... 19 นาที


https://youtu.be/16IY-P6taHA


เข้มข้น.. นักรบชุดดำ Tactical Combat Motorcycle Special Team ( MCTS-T ) ทหารพราน จู่โจม ชุดปฎิบัติการพิเศษ 2213   ปฎิบัติหน้าที่ตลอด 24 ชั่วโมง


บันทึกเทปการปฎิบัติการของหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 22
รอยต่อระหว่างจังหวัดปัตตานีและจังหวัดยะลา ตลอด 24 ชั่วโมง


พร้อมสัมภาษณ์  พันเอก พิทักษ์พล ชูศรี  ผู้บังคับการหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ ๒๒

ลงพื้นที่ปลอดภัยดูแลพี่น้องประชาชนตามนโยบายพลโท พรศักดิ์ พูลสวัสดิ์. แม่ทัพภาคที่ ๔ และ ผอ.รมน.ภาค๔

หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 22  รอยต่อระหว่างจังหวัดปัตตานีและ ยะลา

​- มุ่งเน้นตามแผนปฏิบัติการ การแก้ไขปัญหา เพื่อลดการใช้ความรุนแรง สนับสนุนแนวทางสันติวิธี ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น และอยู่ในสังคมอย่างปกติสุข เป็นสังคมพหุวัฒนธรรมที่มีความเข้มแข็ง สนับสนุนแนวทางของภาครัฐ ตามนโยบายการบริหาร และพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ พ.ศ.2560- 2562 การขับเคลื่อนนโยบายไปสู่การปฏิบัติ โดยเน้นความสำคัญ ๔ ประเด็น ได้แก่
​​๑. รัฐบาลให้ความสำคัญต่อการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ และถือเป็นวาระแห่งชาติ
​​๒. กรอบทิศทางของนโยบาย ได้น้อมนำยุทธศาสตร์พระราชทาน เข้าใจ เข้าถึง พัฒนาและ ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
​​๓. กอ.รมน. และ ศอ.บต. ร่วมกันจัดทำยุทธศาสตร์ เพื่อขับเคลื่อนนโยบายมีการบูรณาการ และบรรลุผลทางปฏิบัติ
​​๔. ให้ทุกส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐ ดำเนินการร่วมกันในลักษณะบูรณาการ ทั้งการจัดทำแผนงานโครงการ และแผนงบประมาณเชื่อมโยงภารกิจ นโยบาย และยุทธศาสตร์


  อย่าพลาดติดตามรายการคืนคุณให้แผ่นดิน จัดเต็มทุกวินาที
ในวันศุกร์ที่ 13 ธันวาคม พุทธศักราช 2562
เวลา 18.00 น.( หลังเคารพธงชาติ ) สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก
คุณภูวฤทธิ์ พุ่มพวง  พิธีกรดำเนินรายการCR..ศิริพร จงศิริ
ผู้อำนวยการใหญ่ผลิตรายการคืนคุณให้แผ่นดิน สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น