จำนวนผู้เข้าชม

วันจันทร์ที่ 18 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562

รายการคืนคุณให้แผ่นดิน นำเสนอ “ จิตอาสาพระราชทาน 904 วปร. “ “ เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ “


รายการคืนคุณให้แผ่นดิน  นำเสนอ “ จิตอาสาพระราชทาน 904 วปร. “    “ เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ “  
    

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม ให้จัดตั้งโครงการจิตอาสาพระราชทานขึ้น เพื่อเป็นการรวมความสมัครสมานสามัคคีของคนไทยทุกคนในการทำกิจกรรมสาธารณะประโยชน์เพื่อพัฒนาพื้นที่ในชุมชนต่างๆ ให้มีความเจริญ เพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อชุมชนอย่างถาวร โดยมีศูนย์อำนวยการใหญ่จิตอาสาพระราชทาน 904 วปร. เป็นผู้ควบคุม กำกับ ดูแล และให้ผู้ว่าราชการจังหวัดในแต่ละจังหวัดเป็นผู้ให้การสนับสนุนและรวมการปฎิบัติของทุกภาคส่วน


ในกิจกรรมจิตอาสาพระราชทาน 904 วปร. ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยตามพระบรมราโชบาย และวัตถุประสงค์ของกิจกรรม
   ทั้งนี้ หน่วยทหารในพื้นที่ นั้นๆเป็นผู้รับผิดชอบในการระดมสรรพกำลังประชาชนจิตอาสามาร่วมการปฎิบัติกับกำลังพล
  จิตอาสาของหน่วยราชการทหารและหน่วยราชการต่างๆ การดำเนินการจัดกิจกรรมจิตอาสาพระราชทานทุกหน่วยงาน สามารถริเรื่มกิจกรรมได้เอง  แต่ต้องแจ้งการดำเนินการกิจกรรมให้ผู้รับผิดชอบทราบเพื่อเตรียมการให้ความสนับสนุนตามความจำเป็นและเหมาะสม


จิตอาสาพระราชทาน 904 วปร. “ แบ่งเป็น ๓ ประเภทคือ

๑. จิตอาสาพัฒนา
ได้แก่ กิจกรรมจิตอาสาพระราชทานที่มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาท้องถิ่นของแต่ละชุมชนให้มีคุณภาพชีวิต และ ความเป็นอยู่ที่ดี ไม่ว่าจะเป็นกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์


๒. จิตอาสาภัยพิบัติ
ได้แก่จิตอาสาพระราชทานที่มีวัตถุประสงค์เพื่อเฝ้าตรวจ เตือน และ เตรียมการรองรับภัยพิบัติ ทั้งที่เกิดจากธรรมชาติและที่เกิดจากสาเหตุอื่นๆ ที่ส่งผลกระทบต่อประชาชนในพื้นที่โดยรวม และการเข้าช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนจากภัยพิบัติดังกล่าว

๓ .จิตอาสาเฉพาะกิจ
ได้แก่ กิจกรรมจิตอาสาพระราชทานที่มีวัตถุประสงค์ปฎิบัติงานในพระราชพิธี หรือการรับเสด็จในโอกาสต่างๆ รวมทั้งการเตรียมสถานที่ และการฟืนฟูสถานที่ในภายหลังในการปฎิบัติพระราชพิธี และการรับเสด็จนั้นๆให้เป็นด้วยความเรียบร้อย

รายการคืนคุณให้แผ่นดิน สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก
คุณสุรีย์พร ดวงทอง  คุณภูวฤทธิ์ พุ่มพวง    2 พิธีกรดำเนินรายการ

นำเสนอกิจกรรมจิตอาสาพระราชทาน 904 วปร.
โครงการ เราทำความดีด้วยหัวใจ
รายการคืนคุณให้แผ่นดิน  นำเสนอกิจกรรมจิตอาสาพระราชทาน 904 วปร. ในโครงการ เราทำความดีด้วยหัวใจ
การพัฒนาปรับภูมิทัศน์ ทำความสะอาดศาสนสถาน ถวายพระราชกุศลและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว
เมื่อวันศุกร์ที่ 18 ตุลาคม พุทธศักราช 2562 ที่ผ่านมา   ณ วัดโสมนัสราชวรวิหาร
เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพมหานคร   และจิตอาสาพระราชทาน 904 วปร.
ในโครงการ เราทำความดีด้วยหัวใจ การพัฒนาปรับปรุงภูมิทัศน์สถานีรถไฟหัวลำโพง เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลและน้อมรำลึกเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว โดยระดมพลังความรัก ความสามัคคีทั้งของหน่วยงานในพระองค์ หน่วยงานราชการ ภาคเอกชน ชุมชน และประชาชน ร่วมพัฒนาทำความสะอาดสถานีรถไฟหัวลำโพง และบริเวณโดยรอบ
เมื่อวันพุธที่  23 ตุลาคม พุทธศักราช2562
ที่ผ่านมา

  อย่าพลาดติดตามชมในรายการคืนคุณให้แผ่นดิน วันศุกร์ที่ ๑๕ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๖๒
เวลา ๑๘.๐๐ น.( หลังเคารพธงชาติ ) สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก

CR..ศิริพร จงศิริ ผู้อำนวยการใหญ่ผลิตรายการคืนคุณให้แผ่นดิน สถานีวิทยุโทรทัศน์กอง

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น