โฆษณา

จำนวนผู้เข้าชม

วิเคราะห์ เจาะลึก มุมมองการเมือง พบกับนายหัวไทรนักข่าวหัวเห็ด จาก ปลายด้ามขวานชายแดนใต้


วันศุกร์ที่ 8 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562

(ชมคลิป ) รายการ คืนคุณให้แผ่นดิน ททบ.5 ทำนาได้มากกว่าข้าว โครงการ “ โรงเรียนยุวชนชาวนา “ Young Smart Farmer Project.) แปลงนาโครงการโรงเรียนยุวชนชาวนา อำเภอเทพา จังหวัดสงขลา


    (ชมคลิป ) รายการ    คืนคุณให้แผ่นดิน  ททบ.5     ทำนาได้มากกว่าข้าว โครงการ โรงเรียนยุวชนชาวนา “  Young Smart Farmer Project.)   แปลงนาโครงการโรงเรียนยุวชนชาวนา   อำเภอเทพา จังหวัดสงขลา
เกิดขึ้นจาก ๓ หน่วยงานหลัก คือ โรงเรียนบ้านกระอาน วิทยาลัยชุมชน และสมาชิกกลุ่มปลูกข้าวช่อขิงของบ้านกระอาน ซึ่งดำเนินการต่อเนื่องเป็นปีที่ ๓ ภายใต้แนวคิด ทำนา ได้มากกว่าข้าว การดำเนินการโครงการโรงเรียนยุวชนชาวนามีวัตถุประสงค์เพื่อ

๑. เพื่อเปิดพื้นที่การเรียนรู้ให้นักเรียนได้เรียนรู้ด้่านทักษะอาชีพและทักษะชีวิต

๒. เพื่อส่งเสริมและสืบสานการปลูกข้าวช่อขิงให้คงคู่กับชุมชนบ้านกระอาน

๓. เพื่อบูรณาการภูมิปัญญาท้องถิ่น และนวัตกรรมด้านการเกษตรให้สามารถพัฒนาควบคู่กันไปโดยมีเป้าหมายอยู่ที่การสร้างเยาวชน young Smart Farmer

๔. ผลผลิตของโครงการนำเข้าสู่นะบนอาหารกลางวันของโรงเรียน และจำหน่ายผลผลิตเพื่อสร้างรายได้ให้กับโรงเรียนและสมาชิกในชุมชน

 พร้อมพิธีเปิดลงแขกดำนา โครงการ     โรงเรียนยุวชนชาวนา ปีที่๓ Young Smart Farmer Project
นายอิสระ ละอองสกุล
ผู้ช่วยเลขาธิการศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.) ที่ได้ให้เกียรติมาเป็นประธานครั้งนี้

 อย่าพลาดติดตามชมภาพและบรรยากาศความอบอุ่น ความสามัคคี ในการลงแขกดำนาข้าวพันธุ์ช่อขิง
ในรายการคืนคุณให้แผ่นดิน วันศุกร์ที่ 8 พฤศจิกายน พ.ศ.2562 เวลา 18.00 น.( หลังเคารพธงชาติ ) สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก

CR..ศิริพร จงศิริ ผู้อำนวยการใหญ่ผลิตรายการคืนคุณให้แผ่นดิน สถานีวิทยุโทรทัศนกองทัพบก

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น