จำนวนผู้เข้าชม

วันศุกร์ที่ 8 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562

“เทวัญ” รมต.สำนักนายกฯ พร้อมคณะลงพื้นที่ปัตตานี คณะสงฆ์ 4 จังหวัดชายแดนใต้ ร้องตั้ง สมาคมปกป้องไทยพุทธ พร้อม สมาพันธ์ไทยพุทธจังหวัดชายแดนภาคใต้ ยื่นข้อเสนอ แก้ปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ (มีคลิป)


“เทวัญ” รมต.สำนักนายกฯ พร้อมคณะลงพื้นที่ปัตตานี คณะสงฆ์ 4 จังหวัดชายแดนใต้ ร้องตั้ง สมาคมปกป้องไทยพุทธ  พร้อม สมาพันธ์ไทยพุทธจังหวัดชายแดนภาคใต้ ยื่นข้อเสนอ  แก้ปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ (มีคลิป)


 ประพันธ์  ฤทธิวงศ์ บก.เวปปลายด้ามขวาน@ชายแดนใต้ / ภาพข่าว          เมื่อวันที่ 7 พฤศจิกายน  2562  เวลา 13.00 น.  ที่ วัดตานีนรสโมสร พระอารามหลวง  จ.ปัตตานี นายเทวัญ ลิปตพัลลภ รัฐมนตรีประสำนักนายกรัฐมนตรี พร้อมคณะ ลงพื้นที่ เพื่อเข้าร่วมประชุมสัมมนาพระสังฆาธิการ  เพื่อรับฟังปัญหาและแนวทางแก้ไขเพื่อให้เกิดความมั่นคงในจังหวัดชายแดนภาคใต้ จากพระสังฆาธิการระดับอำเภอ ระดับตำบล และพระเลขานุการ ผู้รับผิดชอบงานคณะสงฆ์ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้และ 4 อำเภอจังหวัดสงขลา และให้กำลังใจประชาชนในพื้นที่ พร้อมรับเรื่องการจัดตั้งศูนย์พัฒนาและส่งเสริมพระพุทธศาสนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ เพื่อสร้างความเข้มแข็งแก่พระพุทธศาสนาในพื้นที่

           ด้านพระสิริจริยาลังการ เจ้าคณะจังหวัดปัตตานี กล่าวบนเวทีสัมมนาว่า ทางคณะสงฆ์ จะมีการจัดตั้งเป็นสมาคมความมั่นคงพระพุทธศาสนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยมีคณะสงฆ์ทั้ง 5 จังหวัด มีสำนักงานพระพุทธศาสนาประจำจังหวัด 5 จังหวัด

             มี กอ.รมน. มี ศอ.บต. มีสมาคม สามาพันธ์ของชาวไทยพุทธ ในจังหวัดชายแดนภาคใต้ เข้ามามีส่วนร่วมในการจัดตั้งสมาคม เมื่อมีการจัดตั้งสมาคมถูกต้องตามกฎหมาย ทางคณะสงฆ์ และชาวพุทธในพื้นที่ ก็จะได้มีตัวตน เพื่อช่วยกันสร้างความมั่นคงและความเข้มแข็งให้กับพระพุทธศาสนาอย่างแน่นอน


          ก่อนที่นายเทวัญ ลิปตพัลลัภ รมต.สำนักนายกฯจะเข้าร่วมประชุมสัมมนาพระสังฆาธิการ  คณะกรรมการสมาพันธไทยพุทธจังหวัดชายดแนภาคใต้ โดย  นายพงษ์พันธ์  จันทร์เล็ก  ประธานสมาพันธ์ไทยพุทธจังหวัดชายแดนภาคใต้    ซึ่งประกอบด้วย  นายวิสุทธิ์  คงสุข ประธาน ผู้แทนกรรมการสมาพันธ์ไทยพุทธจังหวัดยะลา  นางพรนิดา  ทองชุม  ประธานสมาพันธ์ไทยพุทธจังหวัดปัตตานี  นายวิจิตร สกุลแก้ว   ประธานประธาน ผู้แทนกรรมการสมาพันธ์ไทยพุทธจังหวัด นราธิวาสและนายนพรุจน์ แก้วรุ่งเรือง  ประธานประธาน ผู้แทนกรรมการสมาพันธ์ไทยพุทธจังหวัดสงขลา  (อ.นาทวี  อ.จะนะ  และ อ.สะบ้าย้อย  ร่วมประชุมปรึกษาหารือเพื่อเตรียมความพร้อมการนำเสนอ"โครงการตั้งศูนย์พัฒนาและส่งเสริมพระพุทธศาสนาจังหวัดชายแดนภาคใต้" และข้อเสนอแก้ปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ ต่อ รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี

         ทั้งนี้  นายพงษ์พันธ์ จันทร์เล็ก ประธานสมาพันธ์ไทยพุทธจังหวัดชายแดนภาคใต้ ได้ยื่นข้อเสนอให้กับทางรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี จำนวน 2 ข้อ คือ 1 กำหนดนโยบายให้กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน รับผิดชอบในแต่ละพื้นที่เพื่อความปลอดภัย ในชีวิตและทรัพย์สินทั้งไทยพุทธ และมุสลิม และกำหนดบทลงโทษกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ที่ละเว้นไม่ปฏิบัติหน้าที่ ให้มีองค์กรอิสระในการติดตามดำเนินผล


         ข้อที่ 2 กำหนดให้ อีหม่าม คอเต็ม  บีลั่น  รับผิดชอบความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ของไทยพุทธและมุสลิม แต่ละชุมชนที่มีมัสยิดนั้น ๆ รายงานผลการปฏิบัติ ต่อกำนัน และผู้ใหญ่บ้านได้รับทราบ ทุก 3 เดือน และกำหนดบทลงโทษ สำหรับ อีหม่าม คอเต็ม  บีลั่น  ที่ไม่ปฏิบัติตามข้อกฎหมาย เพราะถือว่าเป็นเจ้าพนักงานของรัฐ เพราะได้รับค่าตอบแทน   โดยทางสมาพันธ์ไทยพุทธจังหวัดชายแดนภาคใต้ จะรับฟังผลหลังจากวันที่ 15 พฤศจิกายน 2562 นี้ จะนัดประชุมสมาพันธ์ฯ ประเมินผลเรื่องนี้


             ด้านนายเทวัญ   กล่าวว่า  จะรวบรวมข้อเสนอต่างๆ จากพระภิกษุสงฆ์และประชาชนในพื้นที่ที่ได้สะท้อนความต้องการ นำเรียนนายกรัฐมนตรี และหารือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อดำเนินการและแก้ไขปัญหาได้อย่างตรงจุด โดยเฉพาะความปลอดภัย รวมถึงส่งเสริมการเรียนธรรมะของเยาวชนให้เพิ่มมากขึ้น การพัฒนาวัดให้เป็นสถานที่ท่องเที่ยว         

            ทั้งนี้เพื่อพัฒนาพระพุทธศาสนาในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ให้มีความมั่งคง แข็งแกร่ง เป็นศูนย์รวมจิตของประชาชน และจะเป็นแรงขับเคลื่อนให้เกิดสันติสุขในพื้นที่

1 ความคิดเห็น:

  1. เห็นด้วยกับการจัดตั้งสมาคมไทยพุทธชายแดนใต้ฯ เพื่อที่ภาครัฐ คณะสงฆ์ และประชาชน ได้ทำงานบริหารและพัฒนาวัด และส่งเสริมการสนับสนุน การให้ความรู้ความเข้าใจ คุณธรรม จริยธรรม ได้สะดวก และง่ายขึ้น

    ตอบลบ