จำนวนผู้เข้าชม

วันเสาร์ที่ 19 ตุลาคม พ.ศ. 2562

"ประสานความร่วมมือ รับฟังทุกความคิดเห็น ด้วยแนวทางสันติวิธี สร้างสภาวะแวดล้อมที่ดีให้เอื้ออำนวยต่อกระบวนการพูดคุย"

"ประสานความร่วมมือ รับฟังทุกความคิดเห็น ด้วยแนวทางสันติวิธี สร้างสภาวะแวดล้อมที่ดีให้เอื้ออำนวยต่อกระบวนการพูดคุย"

เมื่อวันที่  (18 ต.ค.62

▶️ พล.ท.พรศักดิ์ พูลสวัสดิ์ มทภ.4/ผอ.รมน.ภาค 4 ในฐานะหัวหน้าคณะประสานงานระดับพื้นที่ เป็นประธานการประชุมคณะประสานงานระดับพื้นที่ ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2563 ณ ห้องประชุมจะบังติกอ โรงแรม ซี.เอส. อ.เมือง จ.ปัตตานี

 เพื่อชี้แจงกรอบแนวทางในการดำเนินงาน ภายใต้กลไกของการพูดคุยเพื่อสันติสุข ที่แบ่งออกเป็น 3 ระดับ คือระดับนโยบาย ที่มีนายกรัฐมนตรีเป็นประธาน ระดับปฏิบัติ และระดับพื้นที่ ทั้งนี้เพื่อให้ทุกภาคส่วนเข้ามามีส่วนร่วมในกระบวนการพูดคุย แปรเปลี่ยนความขัดแย้งที่จะก่อให้เกิดความรุนแรงในทุกพื้นที่
สร้างสภาวะแวดล้อมที่ดีให้เอื้ออำนวยต่อกระบวนการพูดคุย สร้างสันติสุขให้เกิดขึ้นสู่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ต่อไป

▶️ แม่ทัพภาคที่ 4 ในฐานะ หัวหน้าคณะประสานงานระดับพื้นที่ ได้มอบนโยบายและกล่าวพูดคุยกับคณะประสานงานว่า "ในวันนี้เป็นการพบปะพูดคุยกันครั้งแรก ประจำปี 2563 ถือว่าเป็นโอกาสดีและสำคัญยิ่งที่ได้มาพบปะพูดคุยและทำความรู้จักกัน เพื่อจะได้ร่วมกันสร้างสภาวะแวดล้อมที่ดีในพื้นที่ ให้เอื้ออำนวยต่อกระบวนการพูดคุย

รวมทั้งได้รับทราบความคืบหน้าต่าง ๆ ของกระบวนการพูดคุยเพื่อสันติสุข หากท่านใดต้องการแลกเปลี่ยนความคิดหรือมีข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ต่อการขับเคลื่อนกระบวนการพูดคุย ขอให้ใช้เวทีแห่งนี้แสดงความคิดเห็นได้อย่างเต็มที่

 สำหรับการขับเคลื่อนกระบวนการพูดคุยเพื่อสันติสุขจังหวัดชายแดนภาคใต้นั้น เป็นนโยบายของรัฐบาล ที่ได้กำหนดให้เป็นวาระแห่งชาติ สำหรับคณะประสานงานระดับพื้นที่ให้ถือว่าเรามีภาระหน้าที่ที่สำคัญ

โดยการรวบรวมเอาปัญหา และข้อเสนอแนะสะท้อนความคิดเห็น จากส่วนราชการ ภาคประชาสังคม พี่น้องประชาชน กลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในพื้นที่ เพื่อส่งข้อมูลและความต้องการที่แท้จริงให้กับคณะพูดคุย ซึ่งการดำเนินงานในปีที่ผ่านมาถือว่ามีผลสำเร็จและเป็นที่น่าพอใจ สามารถปูทางไปสู่กระบวนการสร้างการพูดคุยอย่างเป็นทางการ เพื่อสร้างสันติสุขให้เกิดขึ้นในอนาคตต่อไป"■
#ศูนย์ประชาสัมพันธ์

ขอบคุณ กองอำนวยการรักษาความมมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้า

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น