โฆษณา

จำนวนผู้เข้าชม

วิเคราะห์ เจาะลึก มุมมองการเมือง พบกับนายหัวไทรนักข่าวหัวเห็ด จาก ปลายด้ามขวานชายแดนใต้

วันพฤหัสบดีที่ 10 ตุลาคม พ.ศ. 2562

(ชมคลิป) รายการคืนคุณให้แผ่นดิน สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก“พระเจ้าอยู่หัวเป็นน้ำ ฉันจะเป็นป่า ป่าที่ถวายความจงรักภักดีต่อน้ำ พระเจ้าอยู่หัวสร้างอ่างเก็บน้ำ ฉันจะสร้างป่า”


(ชมคลิป ) รายการคืนคุณให้แผ่นดิน สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบกพระเจ้าอยู่หัวเป็นน้ำ ฉันจะเป็นป่า ป่าที่ถวายความจงรักภักดีต่อน้ำ พระเจ้าอยู่หัวสร้างอ่างเก็บน้ำ ฉันจะสร้างป่า
    พระราชดำรัส
สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรม ราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง
ณ บ้านถ้ำติ้ว อำเภอส่องดาว จังหวัดสกลนคร ปี พุทธศักราช 2525
เราต้องเข้าใจให้ลึกซึ้งว่าทรัพยากรป่าไม้นั้นสําคัญต่อพวกเรามาก โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ป่าไม้เป็นแหล่งต้นน้ําาลําาธารที่ให้ความชุ่มฉ่ำต่อแผ่นดิน และป่าไม้ต้องมีสัตว์เพื่อช่วยในการขยาย พันธุ์และสร้างความสมดุลของธรรมชาติ ส่วนสัตว์ป่านั้นก็ต้องมีแหล่งอาหารและที่อยู่อาศัย จึงกล่าวได้ว่า มนุษย์ ป่าไม้ และสัตว์ป่า มีความสัมพันธ์กันอย่างลึกซึ้งจนไม่สามารถจะขาด ส่วนหนึ่งส่วนใดได้


พระบาทสมเด็จ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงมีพระราชปณิธานแน่วแน่ ที่จะสืบสาน รักษา และ ต่อยอด


โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ และแนวพระราชดำริต่างๆ จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าพระราชทาน
โครงการจิตอาสา เราทำความดี ด้วย หัวใจ “ เพื่อให้ประชาชน มีความสมัครสมาน สามัคคี มีความสุข และ ประเทศชาติ มีความ มั่นคง อย่างยั่งยืน

การปลูกป่าในใจคน ผ่านโครงการป่ารักษ์น้ําโล่ใหญ่ชัยภูมิ เป็นโครงการ ที่ผู้ริเริ่มโครงการ
ได้วางกลยุทธ์ที่ท้าทายทุกคนที่มีส่วนร่วมในโครงการ รวมทั้งประชาชน ในระดับพื้นที่


การปลูกป่า ที่มิได้เป็นเพียงการปลูกป่าเท่านั้น หากแต่เป็นการปลูกต้นไม้ ในใจคน
เพื่อให้ป่าแห่งนี้คงความอุดมสมบูรณ์ของพื้นที่
เพราะการปลูกต้นไม้เพียงอย่างเดียว
ก็ไม่สามารถสร้างป่าได้ แต่จะต้องทําการสร้างน้ําควบคู่กับการสร้างป่า
ขณะเดียวกัน
การปลูกป่า ปลูกต้นไม้โดยไม่ทําการบําารุงรักษาก็จะไม่สามารถสร้างป่าได้เช่นกัน


กระบวนการที่เกิดขึ้นจากปฏิบัติการปลูกป่าในใจคน
โครงการนี้สําคัญมากสําหรับคนจังหวัดชัยภูมิ
เพราะจะทําให้ผู้คนและทุกภาคส่วนที่เข้ามาเกี่ยวข้องกับ
โครงการ เกิดความรักและ หวงแหนต้นไม้ของป่าแห่งนี้
แม้ว่าปฏิบัติการครั้งนี้ จะเป็นการทํางานที่อาจจะเห็นผลสัมฤทธิ์ ของงานหรือ Outcome


ในอนาคตข้างหน้าก็ตาม หากแต่กระบวนการคิดของการสร้างฐาน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ควบคู่กับการพิจารณาบริบทของสภาพเศรษฐกิจและสังคม ของจังหวัดชัยภูมิ
เข้าสู่ปฏิบัติการนี้
เป็นสิ่งดึงดูดและมีเสน่ห์ของการทําางานร่วมกันของทุกภาคส่วน รวมทั้งประชาชนทั้งในและนอกพื้นที่

โครงการ ป่ารักษ์น้ำโล่ใหญ่ชัยภูมิ บนเทือกเขาภูแลนคา อุทยานแห่งชาติตาดโตน จังหวัดชัยภูมิ

1  สร้างน้ำ โรงเรียนฝายมีชีวิต “ 111 ฝาย
สร้างฝายได้มากกว่าน้ำ ขยายผลไปยังพื้นที่ 16 อำเภอ
ฝายมีชีวิต คือ การเรียนรู้ การจัดการตนเอง
ใช้สิ่งก่อสร้างที่เกื้อกูลชีวิต ช่วยฟื้นฟูชีวิตผู้คนและระบบนิเวศน์
การสร้างความปรองดอง สามัคคี สมานฉันท์


2. สร้างป่า: ย้อมสีภูเขา เนื้อที่ 7060 ไร่ ต้นไม้ 296,000 ต้น ด้วยพันธุ์ไม้ป่า  5 สี ทองกราว ทองหลาง งิ้วแดง เนื้อที่ 1210 ไร่

อินทรชิต ตะแบก เนื้อที่ 640 ไร่ รวงผึ้ง  ราชพฤกษ์ เนื้อที่ 1580 ไร่

กัลปพฤกษ์  ชัยพฤกษ์ ชงโค เนื้อที่  2090 ไร่ สารภีป่า  บุนนาค และ แคขาว เนื้อที่ 1540 ไร่

จิตอาสา 1617 หมู่บ้าน หมู่บ้านละ 3 ไร่ รวม 4851 ไร่

คณะสงฆ์ หน่วยงาน องค์กร ภาครัฐ และ เอกชน รวม 2,209 ไร่

3. สร้างความยั่งยืน
กลยุทธ์โครงการ ป่ารักษ์น้ำโล่ใหญ่ชัยภูมิ
คนปลูกกลับมาดูแล บำรุง รักษา
สร้างแนวกันไฟ ป้องกันไฟป่า
สร้างการกระจายน้ำ

ผลลัพธ์ โครงการป่ารักษ์น้ำโล่ใหญ่ชัยภูมิ

- ความชุ่มชื้น
- ผืนป่ากลับมาอุดมสมบูรณ์
- แหล่งท่องเที่ยวในอนาคต
- สร้างงาน สร้างอาชีพ สร้างรายได้
- แหล่งท่องเที่ยวในอนาคต
- สร้างงาน สร้างอาชีพ สร้างรายได้
- ความรัก ความสามัคคี
- ความภาคภูมิใจของชาวชัยภูมิ
  วันศุกร์นี้ ..รายการคืนคุณให้แผ่นดิน สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบกมาตามคำสัญญาที่เคยเรียนบอกท่านผู้ชมทางบ้านจะติดตามความคืบหน้าโครงการ ป่ารักษ์น้ำโล่ใหญ่  จังหวัดชัยภูมิ มานำเสนอท่านผู้ชมทางบ้าน..ทีมงานรายการจึงได้เดินทางมายังจังหวัดชัยภูมิ เพื่อ... ย้อนรอยกลับมาจังหวัดชัยภูมิอีกครั้ง.. ตอนที่ 2


ทางรายการคืนคุณให้แผ่นดินได้รับเกียรติพร้อมสัมภาษณ์

พลตำรวจตรี สมพจน์ ขอมปรางค์
ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดชัยภูมิ

และ

จิตอาสาตำรวจภูธรจังหวัดชัยภูมิ

พันตำรวจเอกเอนก  ศรีกิจรัตน์
รองผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดชัยภูมิ

พันตำรวจเอกรัชพล  เสริมศรัณย์
ผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรเมืองชัยภูมิ

พันตำรวจเอกภิญโญ  สุทธิสาร
ผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรคอนสวรรค์
จังหวัดชัยภูมิ

พันตำรวจเอกธนัท  แสงตันชัย
ผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรซับใหญ่
จังหวัดชัยภูมิ

พันตำรวจเอกวิชาญ 
สุธรรมแปง
ผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรหนองบัวระเหว จังหวัดชัยภูมิ

พันตำรวจเอกเวชบุตร  ชมบุญ
ผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรภูเขียว
จังหวัดชัยภูมิ

พันตำรวจโทสุอารีย์ 
สาแก้ว
สารวัตรสถานีตำรวจภูธรช่องสามหมอ
จังหวัดชัยภูมิ

พันตำรวจตรีพรชัย  แสงศิลา
สารวัตรสถานีตำรวจภูธรบ้านเพชร
จังหวัดชัยภูมิ


 อย่าพลาดชมรายการคืนคุณให้แผ่นดิน วันศุกร์ที่ 11 ตุลาคม พ.ศ.2562 เวลา 18.00 น.( หลังเคารพธงชาติ ) สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก

CR.. ศิริพร จงศิริ ผู้อำนวยการใหญ่ผลิตรายการคืนคุณให้แผ่นดิน สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น